Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Основи кредитування

План

  1. Необхідність кредитів для діяльності підприємства.
  2. Банківське кредитування та його види.
  3. Етапи, умови кредитування та документи для оформлення кредиту.

Література:       Поддєрьогін ст. 194-212
Александров М.М. ст. 271-294

1. Необхідність кредитів для діяльності підприємства.

Кредит виникає з потреби обміну товарами внаслідок розвитку процесів виробництва Конкретною економічною основою, на якій з’являються і розвиваються кредитні відносини, є кругообіг капіталу.

В умовах ринкової економіки кредит набуває загального характеру. Його необхідність пов’язана:

–            з коливанням потреби в обігових коштах суб’єктів ринку;

–            з виникненням погреби у створенні та відтворенні основного капіталу.

Економічними передумовами існування кредиту є:

–            наявність тимчасово вільних коштів у кредитора;

–            наявність майбутніх доходів у позичальника.

Таким чином, виникнення і функціонування кредиту пов’язане з необхідністю забезпечення безперервного процесу відтворення, із тимчасовим вивільненням коштів у одних підприємствах і появою потреби в них інших.

Для забезпечення всього процесу відтворення необхідно, щоб підприємства мали необхідні оборотні кошти, які вони використовують для придбання оборотних виробничих фондів. За браком власних оборотних коштів підприємства залучають банківські кредити, кошти інших кредиторів та комерційний кредит. Він дає змогу доцільніше організовувати оборот коштів підприємств, не витрачати значних фінансових ресурсів на створення зайвих запасів сировинні матеріалів.

2. Банківське кредитування та його види.

Найпоширенішим видом кредиту є банківський при якому в ролі позичальника виступає підприємство.

Згідно чинного законодавства забороняється надання кредитів на:

  1. Покриття збитків господарської діяльності позичальника;
  2. Придбання ЦП будь-яких підприємств;
  3. Формування та збільшення статутних фондів;
  4. Погашення раніше отриманих позик;
  5. Внесення платежів у бюджет і позабюджетні фонди.
  6. Без відповідного забезпечення (винятком є бланковий кредит).

Підприємства можуть отримувати різноманітні види (банківських) кредитів та послуги кредитного характеру, а саме:

–            строковий кредит;

–            кредитна лінія;

–            овердрафт (контокорентний) – короткостроковий кредит, що надається надійному клієнту понад залишок коштів на його поточному рахунку;

–            акцептний кредит – передбачає акцептування банком векселя, виставленого на його клієнта;

–            авальний кредит згода банку гарантувати платіж свого клієнта за векселем;

–            факторинг – клієнт-постачальник товарів переуступає право на стягнення його дебіторської заборгованості за винагороду.

Підприємства можуть отримувати кредити в банках як у національній, так і в іноземній валюті.

3. Етапи, умови кредитування та документи для оформлення кредиту.

Методи кредитування – це способи видачі і погашення кредитку відповідності з принципами кредитування. Існує два методи:

I метод: його суть заключається в тому, що вирішення про надання позики приймається кожний раз в індивідуальному порядку.

II метод: за цим методом позики надаються в межах раніше обумовленого банком для позичальника ліміту кредитування, який використовується ним по мірі необхідності, тобто при відсутності коштів на розрахунковому рахунку позичальника.

Банк своєчасно, в межах встановленого ліміту проводить оплату розрахункових документів позичальника, якщо характеру платежу відповідають цілі кредиту обумовленого в кредитному договорі. Така форма надання кредиту називається відкриття кредитної лінії. Вона дозволяє оплачувати за рахунок кредиту любі розрахункові документи. Відкривається терміном на 1 рік, але може бути відкрита і на більш короткий час. Як правило кредитна лінія відкривається клієнтам зі стійким фінансовим положенням і хорошою репутацією.

Існує три головних етапи кредитування:

I етап – підготовчий. На цьому етапі вивчаються можливості надання кредиту. Ведеться співбесіда з клієнтом в якій розглядаються: – мета кредиту; – вид кредиту та метод; – попередній аналіз ризику; – консультація клієнта про перелік документів, які потрібні для одержання кредиту.

II етап – перевірка кредитоспроможності. Розгляд кредитного проекту на основі офіційно поданих в банк документів. Визначення кредитоспроможності позичальника, надійності забезпечення та якості застави і гарантій. Аналітична частина цього етапу є дуже відповідальною задачею. Кредитоспроможність – це здатність позичальника повністю та у визначений термін розрахуватись зі своїми зобов’язаннями.

III етап – оформлення кредитної документації: – кредитний договір; – розпорядження кредитного відділу; – кредитна справа клієнта; – оцінка продукції, що випускається, наявність замовлення на її реалізацію, конкурентноздатність, попит, обсяги реалізації та експорту; – перспектива розвитку позичальника наявних джерел коштів для капіталовкладень.

Вся необхідна: інформація, отримана банком при оформленні кредиту зберігається у «кредитній справі» позичальника. Кредитний відділ розглядає всі надані документи та укладає кредитний договір. Він містить такі розділи:

–            предмет договору;

–            умови забезпечення ;

–            права і обов’язки банку;

–            права і обов’язки позичальника;

–            особливі умови договору;

–            юридичні адреси та реквізити сторін.

Видача кредитів здійснюється з відкритих для цього особових позичкових рахунків, шляхом сплати платіжних документів, або шляхом перерахування на розрахунковий рахунок позичальника, а також у готівковій формі для розрахунків із здавачами с/г продукції.

Погашення кредиту та відсотків по ньому здійснюється з розрахункового (іпотечного) рахунку одноразово або частинами.

За несвоєчасне повернення кредиту та відсотків сплачується пеня у розмірі 0,5% і більше за кожен день прострочки. У випадку використання кредиту не за цільовим призначенням знімається штраф з позичальника в розмірі не менше 25%, а також банк має право розірвати кредитну угоду з обов’язковим стягненням всіх коштів в законодавчому порядку. В разі не можливості стягнення коштів банк має право порушувати справу у суді про банкрутство.


загрузка...