Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Основи соціально-економічної статистики

1.Статистика населення.

2.Макроекономічні показники в системі націо­нальних рахунків.

1.Статистика населення.

Статистика населення (демографічна статистика) вивчає чисельність, склад населення, його розміщення, природний та механічний рух.

Розрізняють наявне і постійне населення. До наявного на­селення відносять осіб, які на момент обліку фактично перебу­вають на території данного населеного пункту незалежно від того, де вони постійно проживають

До постійного населення відносять осіб, які постійно про­живають на території данного населеного пункту незалежно від того, чи перебувають вони тут на момент обліку.

Показник чисельності населення можна визначити станом на певний момент часу (початок року, початок місяця і т.п.) або в середньому за певний період часу. У першому випадку чисельність населення встановлюють безпосередньо при статис­тичному спостереженні. Середню чисельність населеня обчис­люють за відповідною формулою.

Маючі данні про кількість населення на початок кожного місяця, середню річну чисельність обчислюють за формулою се­редньої хронологічної. Якщо ж вихідними данними є середні по окремих місяцях, то середня річна чисельність населення обчи­слюється за формулою середньої арифметичної простої.

Відносним показником, що характеризує розміщення насе­лення на території є густота населення з розрахунку на 1кв. км. території.

Абсолютні показники природного руху – це: кількість наро­джених та померлих, природний приріст населення за певний період часу. Природний приріст населення визначають як різни­цю між кількістю народжених і кількістю померлих. Цей показ­ник може бути додатнім або від’ємним (власне природним змен­шенням населення).

На основі абсолютних показників природного руху населен­ня обчислюють відносні показники, які називаються демогра­фічними коефіцієнтами.

Чисельність і склад населення на окремих територіях обу­мовлені не тільки природним, а й механічним рухом населення, який має назву міграція.

Міграція – це переміщення людей з одних районів або кра­їн в інші. При визначенні міграційних переміщень розрізня­ють внутрішню і зовнішню міграцію Внутрішня міграція відбуваєть­ся в межах території держави.

Статистика вивчає міграцію за допомогою абсолютних і від­носних показників.

2.Макроекономічні показники в системі націо­нальних рахунків.

Статистика з допомогою системи узагальнюючих показників дає характеристику економічної ді­яльності у державі вцілому, на рівні макроекономіки.

В країнах з розвиненими ринковими відносинами макроеко­номічні показники визначають на основі іншої моделі економіч­ного обороту, а саме системи національних рахунків (СНР). Методологія СНР базується на визнанні єдності економіки (ви­робничої та невиробничої сфер), в якій  створюється продукт у вигляді продукції, виробничих та невиробничих послуг. Основ­ним показником рівня розвитку держави в СНР є валовий внут­рішній продукт (ВВП). З 1988 р. в Україні здійснюється посту­пове впровадження системи національних рахунків.

Система рахунків. Записи в рахунках відображають еко­номічні операції у виг­ляді певних сум. Кожна операція запи­сується 2 рази у кожному з 2 розділів рахунку (“Ресурси” і “Використання”). У розділі “Ресурси” – з правого боку рахунку вказують отриману суму, а  у розділі “Використання” – з лівого боку вказують витрати. Підсумки операцій на кожному боці ра­хунку балансуються.

Першим в СНР є рахунок виробництва. Він є основою для інших рахунків, оскільки тут визначається валова додаткова ва­ртість (в секторах, галузях) або валовий внутрішній продукт (по економіці вцілому). Принципи побудови даного рахунку ви­значають методологію і зміст показників в інших рахунках. Роз­глянемо зміст рахунку виробництва для економіки держави вці­лому.

Схема рахунку виробництва

Використання Ресурси
Проміжне споживання продуктів і послуг

Валовий внутрішній продукт

Валовий випуск продуктів і послуг

Чисті податки на продукти і імпорт

Інші податки на виробництво

Разом Разом

Валовий внутрішній продукт обчислюють як різницю між підсумком ресурсної частини рахунку і проміжним споживан­ням.

Другим за важливістю макроекономічним показником є ва­ловий національний доход (ВНД), який обчислюють відніман­ням від валового внутрішнього продукту спожитих основних за­собів у розмірі амортизаційних відрахувань. На рівні секторів і галузей обчислюють чисту додану вартість.

Взаємозв’язок рахунків дає можливість проведення компле­ксного аналізу економіки у різних аспектах.

До системи національних рахунків крім розглянутих вхо­дять також міжгалузевий баланс, зведена таблиця ресурсів і ви­користання продуктів та послуг, різні допоміжні аналітичні таблиці.

загрузка...