Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

ОСНОВНІ КЛАСИФІКАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СТАТИСТИКИ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Класифікації в економічній статистиці — це поділ об’єктів інформації за певною ознакою чи кількома ознаками. На відміну від групувань класифікації розглядаються як стандарт і затверджуються Держкомстатом України. Вони виконують функцію «скелета» економіко-статистичного аналізу структури економіки, міжгалузевих зв’язків, ефективності виробництва. Головна класифікація — класифікація видів економічної діяльності — відіграє в цьому аналізі роль «хребта».

В основу класифікації видів економічної діяльності (КВЕД) покладено одну з трьох ознак: призначення продукції, яка виробляється; єдність технології виробництва; однорідність використовуваної сировини.

Об’єкт класифікації в КВЕД — види економічної діяльності суб’єктів господарювання.

КВЕД складається з таких 17 розділів:

А. Cільське господарство, мисливство і лісове господарство

В. Рибне господарство

С. Добувна промисловість

D. Обробна промисловість

E. Виробництво електроенергії, газу та води

F. Будівництво

G.  Оптова і роздрібна торгівля; торгівля транспортними засобами, послуги з ремонту

H.  Готелі і ресторани

 1. Транспорт
 2. Фінансова діяльність

K.  Операції з нерухомістю, здавання під наїм та послуги юридичним особам

 1. Державне управління

M. Освіта

N. Охорона здоров’я та соціальна допомога

O. Колективні, громадські та особисті послуги

 1. Послуги домашніх слуг

Q.  Екстериторіальна діяльність

Одиниці класифікуються за критеріями діяльності. Якщо частка одного з видів діяльності у загальному обсязі доданої вартості становить більш як 50 %, то цей вид діяльності визначає класифікацію одиниці. В інших випадках мають застосовуватися класифікаційні правила. Класифікація здійснюється ступенями згори вниз, від найвищого рівня агрегації, що відповідає коду секції (1 буква), до підкласу (5 цифр); між ними розміщені підсекції (2 букви), розділи
(2 цифри), групи (3 цифри) і класи (4 цифри). Групування на кожному рівні має бути сумісним з класифікацією на попередньому рівні. Виробнича або економічна діяльність (що називається у подальшому «діяльність») визначається із взаємодії засобів (обладнання, робочої сили, технології, інформаційної мережі, видів продукції), що спонукають виробництво певних товарів або послуг.

Якщо однією і тією самою одиницею здійснюється кілька видів діяльності, то види діяльності, що не є допоміжними, групуються залежно від доданої ними вартості брутто за факторами витрат. Розрізняють основні та вторинні види діяльності.

Якщо немає даних щодо доданої вартості, то слід застосовувати інші критерії, такі як зайнятість, сума заробітної плати та окладу, обладнання та будівлі тощо, так, аби досягти якомога більшого наближення до класифікації на основі доданої вартості.

З основною і вторинною діяльністю пов’язана допоміжна діяль­ність, наприклад діяльність адміністрації, бухгалтерії, ЕОМ, їдалень, діяльність щодо купівлі, продажу та маркетингу, щодо зберігання на складі, ремонту, перевезення тощо. Ця допоміжна діяль­ність всередині інституціональної одиниці виконується з метою забезпечення або полегшення виробництва цією одиницею товарів, що призначені для реалізації на сторону. Продукція допоміжної діяльності на сторону не відпускається.

Класифікатор секторів економіки побудовано на базі рекомендацій класифікації секторів економіки, висловлених у СНР.

Класифікатор призначено для використання у рахунках СНР при вивченні та аналізі потоків доходів і витрат, зміни активів і пасивів.

Об’єктами класифікації є господарські одиниці національної економіки, які здійснюють операції у сфері виробництва, розподілу, перерозподілу і споживання.

Сектор — це сукупність інституціональних одиниць, тобто господарських одиниць, які мають схожі інтереси, функції і джерела фінансування, які зумовлюють їх схожу економічну поведінку.

Інституціональними одиницями є господарські одиниці, які можуть від свого імені володіти активами, приймати зобов’язання, здійснювати економічну діяльність та операції з іншими одиницями. Інституціональними одиницями можуть бути юридичні та фізичні особи (або їх групи) у формі домашніх господарств. Основні види інституціональних одиниць, які є виробниками товарів і послуг, такі: корпорації, некомерційні організації і державні бюджетні установи. Виробниками товарів і послуг є також некорпоративні підприємства.

Основними видами інституціональних одиниць, які відіграють роль виробників товарів і послуг, є корпорації, некомерційні організації та державні бюджетні установи. Виробниками товарів і послуг є також некорпоративні підприємства.

Ознаками класифікації інституціональних одиниць за секторами є їх головні економічні функції та джерела формування доходів (див. таблицю).

ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ТА ДЖЕРЕЛА ДОХОДІВ (РЕСУРСІВ) СЕКТОРІВ

№ з/п Сектор Основні функції Основні джерела доходів (ресурсів)
1 Нефінансові корпорації Виробництво товарів та рин­кових нефінансових послуг Виручка від реалізації товарів і послуг
2 Фінансові кор­порації Фінансові операції на комерційній основі та операції по страхуванню Надходження в результа­ті фінансових пасивів, про­центи, страхові внески за контрактами
3 Органи держав­ного управлін­ня Надання неринкових послуг для колективного спожива­ння та перерозподілу націо­нального доходу, багатства Зобов’язальні платежі (по­датки), які виробляються інституційними одиниця­ми інших секторів
4 Домашні господарства:
— як споживачі
— як підприємці
Споживання
Виробництво товарів і рин­кових послуг
Оплата праці, трансферти з інших секторів, дохід від власності Виручка від реалізації товарів і послуг
5 Некомерційні організації, які обслуговують домашні госпо­дарства Надання неринкових послуг домашнім господар-
ствам
Вільні та благодійні внески населення (домашніх господарств), доходи від власності а також трансферти
Інший світ Цей «сектор» не характеризується якоюсь принциповою функцією або доходами (ресурсами); він групує іноземні одиниці (нерезиденти), тому що вони здійснюють операції з вітчизняними інституціональними одиницями (резидентами даної країни)

Класифікатор секторів економіки складається з двох блоків: ідентифікації та найменування.

Блок ідентифікації має дворівневу ієрархічну систему класифікації та послідовну систему кодування з використанням цифрових десяткових знаків.

Блок найменування має найменування секторів і підсекторів.

Формула структури кодового позначення: Х + Х, де 1-й рівень — один знак (сектор); 2-й рівень — два знаки (підсектор).

КЛАСИФІКАЦІЯ ФОРМ ВЛАСНОСТІ

Код Найменування
10

20

30

31

32

40

50

Приватна власність

Колективна власність

Державна власність

¾   загальнодержавна власність

¾   комунальна власність

Власність інших держав

Власність міжнародних організацій та юридичних осіб інших держав

Об’єктами класифікації у класифікації форм власності (КФМ) є форми власності, установлені відповідним чинним законодавством України і, насамперед, Законом України «Про власність».

Об’єктами класифікації в КОПФГ є організаційно-правові форми господарських суб’єктів, установлені відповідними актами України.

Класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності (ТЗЕД). Метою розроблення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності є створення національної багато­цільової товарної класифікації, що відповідає потребам статистичних служб, митних органів, зовнішньоекономічної діяльності.

ТЗЕД призначено для збирання статистичних даних про зовнішньоекономічну діяльність, а також із метою проведення митного контролю. ТЗЕД забезпечує виконання робіт з декларування, ліцензування та квотування, регулювання експорту й імпорту товарів державного значення, вивчення кон’юнктури ринку.

Розроблення ТЗЕД базується на 8 знаках СN із подальшою деталізацією на національному рівні до 10 знаків.

Об’єкт класифікації в ТЗЕД — усі товари, що мають обіг у міжнародній торгівлі.

КЛАСИФІКАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ФОРМ
ГОСПОДАРЮВАННЯ (ПФГ)

Код Найменування
А

Суб’єкти підприємницької діяльності

100

Індивідуальне підприємство

110

Сімейне підприємство

120

Приватне підприємство

130

Колективне підприємство

140

Державне підприємство

150

Державне комунальне підприємство

160

Спільне підприємство

170

Підприємство, засноване на повній власності громадянина або юридичної особи іноземної держави

180

Кооператив

190

Орендне підприємство

200

Селянське (фермерське) господарство

210

Споживче товариство

220

Спілка споживчих товариств

230

Акціонерне товариство

231

— відкрите акціонерне товариство

232

— закрите акціонерне товариство

240

Товариство з обмеженою відповідальністю

250

Товариство з додатковою відповідальністю

260

Повне товариство

270

Командитне товариство

280

Асоціація

290

Корпорація

300

Консорціум

310

Концерн

320

Об’єднання

330

Дочірнє підприємство

340

Підприємець

Б

Організації, що не займаються підприємницькою діяльністю

400

Організація

410

Заклад

420

Установа

430

Організація орендарів

440

Організація покупців

450

Політична партія

460

Громадська організація

470

Релігійна організація

В

Відокремлені підрозділи

500

Філія

510

Представництво

[4—7; 31]

Класифікація — розподіл об’єктів інформації за певною ознакою чи кількома ознаками. На відміну від групувань класифікації розглядаються як стандарт та затверджуються Держкомстатом України.

Класифікатор — систематизований перелік об’єктів, кожний з яких має код.

Номенклатура — стандартний перелік об’єктів та груп.

Інституціональний секторце сукупність інституціональних одиниць, тобто господарських одиниць, які мають схожі інтереси, функції і джерела фінансування, які обумовлюють їх схожу економічну поведінку.

План практичного заняття

1. Роль класифікацій в економічній статистиці.

2. Класифікація видів економічної діяльності(КВЕД) України.

3. Класифікація секторів економіки.

4. Класифікатор організаційно-правових форм господарювання (ПФГ).

5. Класифікатор форм власності (КФМ).

6. Класифікація товарів зовнішньоекономічній діяльності (ТЗЕД).

1. Яка різниця між класифікацією та групуванням?

2. Чим відрізняється класифікатор від класифікації?

3. Роль номенклатур в статистиці?

4. Що лежить в основі класифікації?

5. Наведіть приклади класифікацій, які використовуються в економічної статистиці.

6. Назвіть види економічної діяльності зафіксовані в КВЕД.

7. Які функції виконує КВЕД?

8. Для чого використовують класифікатор секторів економіки?

9. Які сектори економіки Ви знаєте?

10. Які форми власності є в класифікації форм власності?

Навчальні завдання

Задача 1.

Серед запропонованого переліку виділити інституційні одиниці.

1. Державне авіабудівне підприємство.

2. Акціонерне товариство «Хлібокомбінат № 1».

3. Сервісний відділ промислово-виробничого об’єднання.

4. Ремонтний цех машинобудівного заводу.

5. Державний університет.

6. Маркетингове бюро промислового концерну.

7. Філія виробничого об’єднання, розташована в іншому регіоні країни.

8. Комерційний банк «Аркада».

Задача 2.

Серед запропонованого переліку виділити суб’єкти господарювання, що відносяться до сектору нефінансових корпорацій.

1. Колективне підприємство по виробництву безалкогольних напоїв.

2. Національний банк України.

3. Науково-дослідний інститут при виробничому об’єднанні.

4. Комерційний банк «Інтеграл».

5. Державне машинобудівне підприємство.

6. Акціонерне страхове товариство.

7. Фотолабораторія при кіностудії.

8. Посередницька фірма по операціях з цінними паперами.

Задача 3.

Серед запропонованого переліку виділити суб’єкти господарювання, що відносяться до сектору фінансових корпорацій.

1. Науково-дослідний центр при державному університеті.

2. Національний банк України.

3. Міністерство економіки.

4. Комерційний банк.

5. Страхова компанія.

Задача 4.

Визначити, які з перелічених установ входять до сектору державних установ.

 1. Кабінет Міністрів України
 2. Політичні партії України.
 3. Обласні органи управління
 4. Районні органи управління.
 5. Державна організація соціального страхування.
 6. Національний банк України.
 7. Ліцей (навчання платне).
 8. Київський Національний економічний університет.
 9. Державна поліклініка.
 10. Друкарня при республіканському органі управління.
 11. Ощадний банк України.

Задача 5.

Визначити, хто з наведених далі суб’єктів належить до сектору домашніх господарств.

1. Члени сім’ї, які працюють за наймом на корпоративних підприємствах.

2. Члени сім’ї, котрі відкривають власну справу, яка не зареєстрована як юридична особа, пов’язана з виробництвом товарів:

а) для власного споживання;

б) для продажу на ринку.

3. Домашня прислуга.

4. Працівники, що є родичами власників домогосподарств.

5. Працівники домогосподарств, які одержують житло і продукти харчування як натуроплату.

6. Працівники, які є родичами власників домогосподарств і вхо­дять до складу сім’ї.

7. Члени сім’ї, що перебувають у притулку для старих понад один рік.

Задача 6.

Виділити з наведеного переліку установ ті, що відносяться до сектору некомерційних установ, які обслуговують домашні господарства.

1. Українська асоціація статистиків.

2. Міжнародний інститут лінгвістики і права.

3. УДППЗ «Укрпошта».

4. Рекламне бюро.

5. Соціалістична партія України.

6. Наукове товариство, що обслуговує членів домашніх господарств.

7. Національний університет ім. Тараса Шевченка.

8. Платна лікарня.

9. Клуб по інтересах.

Задача 7.

Серед запропонованого переліку виділити інституційні одиниці — резиденти України.

 1. Торговельне представництво України у Греції.
 2. Консул України в Італії.
 3. Бригада робітників шведської фірми, яка виконує роботу в Україні за тримісячним контрактом.
 4. Мешканець прикордонного району, який працює в Росії і щодня перетинає митний кордон для відвідування місця роботи.
 5. Посол Швеції в Україні.
 6. Торговельне представництво Китаю в Україні.
 7. Громадянин України — робітник іспанського посольства (садівник).
 8. Робітник американської компанії, який протягом п’яти років працює у її філії в Україні.

Задача 8.

На основі Класифікатора видів економічної діяльності вказати, до яких секцій належать наведені види економічної діяльності.

1. Вирощування зернових культур для продажу.

2. Видобуток кам’яного вугілля.

3. Виготовлення безалкогольних напоїв.

4. Виробництво електроенергії.

5. Перевезення пасажирів автомобільним транспортом.

6. Діяльність у сфері вищої освіти.

7. Надання медичної допомоги.

8. Надання посередницьких послуг на фінансовому ринку.

Задача 9.

Для наведених видів діяльності, які відносяться до секції D «Обробна промисловість» КВЕДу, вказати підсекції та розділи.

1. Фасування чаю.

2. Виробництво виноградних вин.

3. Виготовлення виробів з тютюну.

4. Виробництво шкіряного одягу.

5. Виробництво взуття.

6. Видання журналів.

7. Тиражування комп’ютерного програмного забезпечення.

8. Виробництво побутової аудіо-, відеотехніки.

Задача 10.

Для кожного виду діяльності вказати вірний код у відповідності із КВЕД.

Вид діяльності Код
1. Вирощування винограду D DE 21.23.0
2. Видобуток кам’яного вугілля закритим способом K 74.40.0
3. Виготовлення прохолоджувальних напоїв A 01.13.0
4. Виробництво паперу, готового до використання D DM 34.10.1
5. Виробництво пилососів C CA 10.10.1
6. Виробництво легкових автомобілів O 92.71.0
7. Створення та розміщення реклами M 80.21.1
8. Забезпечення загальної середньої освіти D DK 29.71.0
9. Послуги лікувальних установ для відновлення здоров’я людини D DA 15.98.0
10. Організація та проведення азартних ігор N 85.11.3

Задача 11.

Згідно з КВЕД навести загальне кодове позначення видів діяль­ності. (Всі види діяльності відносяться до секції D — «Обробна промисловість».)

 1. Виробництво ковбасних виробів.
 2. Виробництво хліба та хлібобулочних виробів.
 3. Тиражування відеозаписів за індивідуальними замовленнями населення.
 4. Виробництво соків з фруктів та овочів.
 5. Виробництво бавовняних тканин.
 6. Друкування газет.
 7. Виробництво тракторів для сільського господарства.
 8. Виробництво комп’ютерної техніки.
 9. Виробництво меблів для офісів.
 10. Виробництво прикрас із коштовних металів.

Задача 12.

На основі класифікатору форм власності вказати, до яких класів відносяться наведені суб’єкти власності.

1. Релігійні організації.

2. Республіканські органи влади і управління.

3. Спільні підприємства з участю іноземних юридичних і фізичних осіб.

4. Органи влади і управління адміністративно-територіальних одиниць.

5. Колгоспи.

6. Житлово-будівельні кооперативи.

7. Державні підприємства республіканського підкорення.

8. Товариства з обмеженою відповідальністю.

9. Акціонерні товариства.

10. Власність іноземних держав.

11. Садово-городні товариства.

Відповіді:

1. 1, 2, 5, 7, 8.

2. 1, 3, 5.

3. 2, 4, 5.

4. 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10.

5. 2, 6.

6. 1, 5, 9.

7. 1, 2, 4, 7, 8.

8. 1 — «А»; 2 — «С»; 3 — «D»; 4 — «E»; 5 — «I»; 6 — «M»; 7 — «N»; 8 — «J».

9.

Підсекція Розділ Підсекція Розділ
1 DA 15.8 5 DC 19.3
2 DA 15.9 6 DE 22.1
3 DA 16 7 DE 22.3
4 DB 18.1 8 DL 32.3

10.

Код Код
1 A.01.13.0 6 D DM 34.10.1
2 C CA 10.10.1 7 K 74.40.0
3 D DA 15.98.0 8 M 80.21.1
4 D DE 21.23.0 9 N 85.11.3
5 D DK 29.71.0 10 O 92.71.0

11.

Код Код
1 D DA 15.13.0 6 D DE 22.21.0
2 D DA 15.81.0 7 D DK 29.31.0
3 D DE 22.31.2 8 D DL 30.02.1
4 D DA 15.32.0 9 D DN 36.12.1
5 D DB 17.21.0 10 D DN 36.22.0

12. 1—20; 2—31; 3—20; 4—32; 5—20; 6—20; 7—31; 8—20; 9—20; 10—50; 11—10.

Задача 1. Серед запропонованого переліку виокремте інституціональні одиниці.

1. Державне підприємство.

2. Акціонерне товариство.

3. Юридичний відділ виробничого об’єднання.

 1. Комерційний банк.

Розв’язання

Інституціональними одиницями є господарські одиниці, які мо­жуть від свого імені володіти активами, приймати зобов’язання, здійснювати економічну діяльність і операції з іншими одиницями. Інституціональними одиницями можуть бути юридичні особи і фізичні особи (або їх групи) у формі домашніх господарств. До основних видів інституціональних одиниць, які є виробниками товарів і послуг, належать корпорації, некомерційні організації та державні бюджетні установи. Виробниками товарів і послуг є також некорпоративні підприємства.

Тому до інституціональних одиниць потрібно віднести державне підприємство, акціонерне товариство та комерційний банк.

Задача 2. Серед запропонованого переліку виокремити суб’єк­ти господарювання, які належать до сектору нефінансових корпорацій.

1. Державне підприємство.

2. Науково-дослідний інститут при державному університеті.

3. Комерційний банк.

4. Колективне підприємство.

5. Акціонерне страхове товариство.

Розв’язання

Основні функції сектору нефінансових корпорацій — виробництво товарів та ринкових нефінансових послуг, а основні джерела доходів (ресурсів) — виручка від реалізації товарів та послуг. Тому до цього сектору потрібно віднести лише колективне підприємство.

загрузка...