Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПЛАНУВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ (РОБІТ, ПОСЛУГ)

4.1. Планування собівартості продукції (робіт, послуг) є важливою складовою частиною розроблення економічно обгрунтова­­­них бізнес-планів.

4.2. Плануванню собівартості продукції передує аналіз вит­­­рат за елементами та статтями в попередньому періоді. Для ана­­­лізу  беруться дані обліку і звітності, нормативно-правові акти, матеріали спостережень,  вивчення та узагальнення досвіду гос­­­подарств. Одержані результати використовуються для розробки заходів щодо економії витрат та підвищення ефективності вироб­­­ництва в плановому періоді.

4.3. Основою для визначення планової собівартості  продук­­­ції окремих сільськогосподарських культур і видів тварин є технологічні карти, де за статтями витрат на підставі переліку передбачених в техно­­­логії робіт, грунтово-кліматичних умов, встановлених норм ви­­­робітку, нормативів витрат праці, матеріальних та інших ресурсів і з урахуванням раціонального використання землі, ос­­­новних засобів, застосування прогресивних агрозоотехнічних і організаційних заходів визначається загальна сума витрат ви­­­робництва.

4.4. У собівартість продукції включаються накладні витрати (крім адміністративних витрат і витрат на збут).

4.5. В процесі планування собівартості продукції врахову­­­ється вплив основних техніко-економічних факторів, таких як підвищення рівня механізації вироб­­­ництва, впровадження прогресивних технологій, проведення захо­­­дів щодо покращання родючості грунтів, впровадження високопро­­­дуктивних сортів і гібридів сільськогосподарських культур, по­­­рід тварин, раціональне використання матеріальних і фінансових ресурсів, застосування прогресивних форм організації та оплати праці.

загрузка...