Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Охорона праці в трудовому праві

Правове забезпечення охорони праці визначається нормами КУ, Кзпп, ЗУ «Про охорону праці» в новій редакції від 21 листопада 2002.

Охорона праці – це система правових способів і засобів забезпечення безпечного життя і здоров’я працівників у процесі праці на виробництві, у т.ч. й правових норм щодо оздоровлення працівників.

Забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці покладається на власника.

Умови праці на робочому місці, безпека технологічних процесів, машин, механізмів, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовується працівником, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативних актів про охорону праці.

Власник не може вимагати від працівника виконання роботи, поєднаної з явною небезпечною для життя чи умов, що не відповідають законодавству з охорони праці.

На власника покладається систематичне проведення інструктажу (навчання) працівників з ОП та пожежної охорони.

Підприємства, які не відповідають вимогам ОП не вводяться в експлуатацію.

Власник зобов’язаний вжити заходів щодо полегшення і оздоровлення умов праці шляхом впровадження прогресивних технологій, досягнень науки і техніки.

Працівник зобов’язаний:

1)                  знати і виконувати вимоги нормативних актів про ОП;

2)                  дотримуватись зобов’язань щодо ОП, передбачених колективним договором та правилами внутрішнього трудового розпорядку;

3)                  проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди;

4)                  співробітники з власником у справі організації безпечних та нешкідливих умов праці, особисто вживати заходів щодо усунення загрози життю та здоров’ю.

Питання для самоконтролю та перевірки:

1. Дайте визначення мінімальної заробітної плати.

2. В які строки і скільки разів на місяць повинна виплачуватись заробітна плата?

3. В якому розмірі проводиться оплата  праці у святкові, неробочі дні, а також робота в  надурочний та нічний час.

4. Розкрийте суть тарифної системи оплати праці.

5. Обов’язки працівника та власника щодо дотримання законодавства про охорону праці.

загрузка...