Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Охорона рослинного та тваринного світу України.

Тема: Охорона рослинного та тваринного світу України.

План

 1. Значення рослин.
 2. Рослинні ресурси України, області.
 3. Лісові ресурси та їх використання.
 4. Проблеми раціонального використання лісових ресурсів та їх охорона.
 5. Охорона ї використання дикорослих рослин, які мають харчове, лікарське, медоносне, декоративне значення.
 6. Охорона рідкісних та зникаючих видів рослин. Види рослин, які занесені до Червоної книги України.
 7. Охорона генофонду. Червона книга України.
 8. Охорона ценофонду.
 9. Охорона екосистем.
 10. Охорона природних кормових угідь і підвищення ефективності їх використання для потреб сільського господарства.
 11. Правова охорона рослинного світу. Лісовий кодекс України (1994р.).
 12. Тваринний світ, взаємозв’язок тварин і рослин.
 13. Значення тварин (активні грунтоутворювачі й запилювачі рослин).
 14. Вплив діяльності людини на чисельність, видовий склад, місце споживання тварин.
 15. Рибні ресурси, їх використання та охорона.
 16. Стан і розвиток рибництва у внутрішніх водоймищах України, області. Вплив забруднення, гідротехнічних споруд на іхтіофауну і заходи щодо зниження та ліквідації негативного впливу. Розведення риб, гібридизація.
 17. Перспективи розвитку ставкового господарства.
 18. Правова охорона тварин. Закон України  “Про тваринний світ” (1993).
 1. 1. Значення рослин.

Рослинність – найважливіший компонент біосфери, без якого вона існувати не може.

Рослини є першоджерелом життя на Землі завдяки їх здатності до фотосинтезу.

Рослинність     суші        наземна 500000 видів (найінтенсивніше використ. )

грунтова

водна

Протягом  року рослини:

*засвоюють  20 – 30 млрд. т. вуглецю;

*розкладають міліарди тонн води;

*виділяють міліарди тонн кисню;

*утворюють до 122 млрд. тонн органічних речовин;

виконують функції:

–         водоакумулюючу;

–         грунтозахисну;

–         кліматорегулюючу.

Значення для людини:

–         створюють середовище існування;

–         джерело харчових продуктів;

–         будівельний матеріал ( паливо утворили, кам’яне вугілля);

–         лікарські – медичне, фармацевтичне джерело вітамінів;

–         виділяють фітонциди;

–         сировина для хім. промисловості;

–         сировина для текстильної промисловості;

–         естетичне;

–         рекреаційні зони.

 1. 2. Рослинні ресурси

–         ліси займають 16 % території (10млн.га.);

–         Українські Карпати 35%;

–         Кримські гори 36,1%;

–         Полісся            29%;

–         Лісостеп всередньому 11%.

В лісах нараховується до 200 видів дерев і чагарників, сосна, дуб, ялина, смерека, граб, бук, в’яз, липа, ясен, клен, береза, тополя, вільха. 

– степова рослинність – збереглась фрагментарно в предгір’ях Криму, на Арало- Чорноморському узбережжі, на схилах балок. Охороняється в заповідниках Українську степову, Луганському, Асканія – Нова;

– лучна рослинність: луки       заплавні

суходільні

низинні

гірські (полонини);

–         болотна рослинність: низинні, перехідні, верхові болота.

В рослинному покриві домінують трав’яні, мохово- трав’яні угрупування, з дерев поширені вільха чорна, сосна, береза, верба, чагарники.

7. Охорона генофонду. Червона книга України

Одним із найбільш важливих завдань охорони природи є збереження біологічного різноманіття. У прийнятті концепції охорони біологічного різноманіття велику роль відіграла Конвенція про біологічне різноманіття, схвалена на Конференції ООН з навколишнього середовища і розвитку в 1992 році. До кінця 1993 року Конвенцію про біологічне різноманіття підписали 167 держав світу.

Починається охорона біологічного різноманіття зі збереження генофонду всіх живих організмів планети.

На території України проживає 45 тисяч видів тварин, у тому числі 17 видів земноводних, 20 – плазунів, близько 400 видів птахів, 200риб. Флора вищих рослин налічує 4997 видів. В охороні загального біологічного різноманіття, ключову роль відіграє  збереження  рослинного покриву, який здійснює первинний синтез органічних речовин та є їжею для тварин. Без збереження рослин і рослинності неможливо зберегти види тварин.

Рослини найбільш беззахисні перед діяльністю людини, їх охорона нині стала важливим комплексним міжнародним завданням.

Види живих організмів, що потребують охорони, поділяють на сім категорій:

–         зниклі;

–         зниклі в природі;

–         зникаючі –  ті, що знаходяться під загрозою знищення;

–         вразливі;

–         рідкісні;

–         неоцінені;

–         недостатньо відомі.

У трофічних мережах і екосистемах усі види “корисні”, незамінні, виконують кожен свою специфічну біосферну функцію.

Червона книга –         перелік видів рослин і тварин, що потребують охорони.

1948р при ООН створено спеціальну постійну Комісію по охороні зникаючих видів рослин і тварин, згодом

Міжнародну Червону книгу, куди заносились види рослин і тварин яким загрожує вимирання;

1966р видана перша Червона книга з ініціативи Міжнародного союзу охорони природи і природних ресурсів (МСОП);

1978р видана Червона книга СРСР;

1982р видана Червона книга України;

1994, 1996р – перевидана.

У Червоній книзі України знаходиться 429 видів судинних рослин, 28 видів мохів, 30 видів грибів, 27 видів лишайників і 17 видів водоростей та 382 види тварин.

Червона книга є офіційним документом про сучасний стан видів фауни та флори, грибів України, які перебувають під загрозою зникнення, та про заходи щодо їх збереження і науково обгрунтованого відтворення.

Том “Тварина”  – містить 382 статті, що супроводжуються ілюстрацією та картосхемою поширення виду в Україні. Також вміщено нормативні документи про Червону книгу України з питань ОНПС, довідкові матеріали.

Том “Рослини” містить 541 статтю про сучасний стан видів рослин, грибів.

8. Охорона  ценофонду. Зелена книга України

Зниження біологічного різноманіття на планеті пов’язане з деградацією біомів і, у першу чергу, угруповань рослин – фітоценозів. Деградація природних систем – це загальне явище, і тому ценози потребують охорони не менше, ніж окремі види.  Більш того, така охорона більш актуальна, оскільки поза ценозами види існувати не можуть.

Перша Зелена книга України була видана в 1987 році.

Зелена книга України виділяє  як рідкісні та зникаючі ценози (усього – 127), що потребують охорони, так і типові ценози різного рангу. Серед них лісових угруповань – 51, степових – 26, лугових – 16, болотних – 12 і чагарникових – 5. Охорона рідкісних ценозів може здійснюватися тільки як частин відповідних екосистем і ділянок біосфери.

9. Охорона екосистем. Національні парки, заповідники, заказники, памятники природи, екологічні стежки

Охорону екосистем, включаючи всі їхні живі компоненти, покликані здійснювати  охоронні території.

Розподіл за категоріями охоронних природних об’єктів і територій розроблений у Законі України “Про природно-заповідний фонд”. Ці об’єкти поділяються на природні та біосферні заповідники, національні природні парки, заказники, заповідні урочища, пам’ятники природи та ін.

Природний заповідник – це територія, яка виділяється для охорони в природному стані типових або унікальних для даної ландшафтної зони природних комплексів з усіма її компонентами. Статус природного заповідника передбачає повну заборону на його території господарської діяльності. У світі є понад 2 тисячі природних заповідників.

Біосферний заповідник – це територія міжнародного значення, що виділяється для збереження в природному стані ділянок біосфери, проведення фонового моніторингу і вивчення природного навколишнього середовища. Господарська діяльність у біосферних заповідниках не дозволяється. За станом на 1990 рік у 76 країнах світу було близько 300 біосферних заповідників. Площа кожного з них коливається від 300га до 2 млн. га.

Національні природні парки – створюються з природоохоронною, рекреаційною, культурно-просвітницькою та науково-дослідницькою метою для охорони й вивчення природних комплексів особливого значення в місцях, які мають природну, оздоровчу, культурну або естетичну цінність. У них виключена господарська діяльність. Концепція національного парку була вперше сформульована в 1872 році при організації  в США Йеллоустонського національного парку.

Національний парк – це завжди велика територія, на якій охороняються ландшафти або їх ділянки разом з усіма природними компонентами. У природних національних парках поєднується  охорона природи із завданням відпочинку людей та їх екологічного виховання. Для цього  в них створюються системи спеціальних доріг і стежок. До початку ХХ століття в шести країнах світу було 19 національних парків загальною площею 4,6 млн. га.

Регіональні ландшафтні парки – створюються з природоохоронною та рекреаційною метою в місцях з унікальним або типовим ландшафтом. При організації таких парків господарська діяльність у межах їх кордонів не припиняється, їхнє завдання – зберегти ландшафт як комплекс екосистем. У світі налічується зараз близько 300 ландшафтних парків.

Заказник – це природна територія або акваторія, що виділена для збереження окремого природного комплексу або навіть окремого його компоненту. У них дозволяється господарська діяльність, що не завдає шкоди об’єкту, який охороняється. Заказники служать для охорони й відновлення чисельності окремих видів рослин або тварин. Залежно від об’єкту охорони, заказники поділяють на ландшафтні, геологічні, гідрологічні, ботанічні, зоологічні, палеонтологічні.

Пам’ятки природи – це окремі унікальні природні ділянки, які мають особливе наукове, естетичне або пізнавальне значення. Пам’ятками природи можуть бути об’єкти живої або неживої природи: окремі водойми, скелі, печери, дерева і т.п.

Заповідні урочища – це ділянки лісу, болота, луків, степу та іншої рослинності, які мають наукове або естетичне значення та охороняються для збереження їх природного стану.

Ботанічні сади – організують для вирощування, акліматизації та вивчення рослин у спеціально створених умовах. В Європі налічується 540 ботанічних садів, а у світі 1600.

Дендрологічні парки – служать для охорони і вивчення в спеціально створених умовах деревно-чагарникової рослинності з метою використання їх композиції  для наукового, господарського та естетичного використання.

Зоологічний парк – це місце, де утримуються рідкісні, іноземні та місцеві види фауни з метою охорони їх генофонду та для організації наукової і просвітницької діяльності.

Пам’ятники садово-паркового мистецтва являють собою ділянки, що мають природну, естетичну або історичну цінність. В Україні прикладами пам’ятників садово-паркового мистецтва є “Софіївка” в м. Умань та “Олександрія” в м. Біла Церква.

загрузка...