Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Первинний облік тварин на вирощуванні та відгодівлі

У складі молодняка тварин і тварин на відгодівлі постійно відбуваються зміни. Кількість тварин збільшується за рахунок одержання приплоду від власного маточного поголів’я, при­дбання тварин, вибракування худоби з основного стада і поста­новки на відгодівлю. Зміни відбуваються також внаслідок пере­ведення тварин з однієї вікової групи в іншу, переміщення з ферми на ферму, збільшення живої маси внаслідок її прирос­ту, а також збільшення вартості тварин внаслідок витрат на їх утримання.

З підприємства вибувають тварини в порядку їх продажу. Значна частина молодняка використовується для формування власного основного стада. Частину тварин забивають на м’ясо та інші цілі, можуть бути випадки вимушеного забою і загибелі тва­рин через хвороби та з інших причин.

Бухгалтерський облік повинен відображати всі зазначені зміни в поголів’ї тварин, що робиться на підставі відповідних доку­ментів.

Важливе значення має своєчасне оформлення документами одержання приплоду. Приплід телят, лошат, поросят, ягнят опри­бутковують у день їх народження. Курчат, гусенят, каченят, інди­чат оприбутковують у добовому віці (при інкубації в своєму підприємстві) і в день їх надходження (при купівлі на стороні).

Приплід телят, поросят, ягнят (крім каракульських), лошат, нових сімей бджіл оформляють «Актом на оприбуткування при­плоду тварин» (форма № 95), який складають у двох примірниках завідуючий фермою чи бригадир, зоотехнік та особи, які догляда­ють тварин.

Один примірник акта передається в бухгалтерію на наступний День після його складання, а другий – у кінці місяця разом зі «Звітом про рух худоби і птиці на фермі» (форма № 102).

В акті записи здійснюють індивідуально по кожній голові приплоду телят і лошат, а по всіх інших тваринах – в цілому із зазначенням статі.

Вказують, за ким із тваринників була закріплена тварина, яка дала приплід, кличку і номер матки, кількість і вагу приплоду, присвоєні молодняку номери, його особливі ознаки (масть, прик­мети, проміри тощо).

Такий порядок передбачено з метою забезпечення контролю за оприбуткуванням тварин від приплоду. Адже якщо протягом місяця буде загибель новонароджених тварин, то коли не буде по них актів на приплід, практично ніхто не оформлятиме й актів на вибуття, що зумовить неточність економічної інформації.

Дані про хід окоту по кожній отарі в каракульському вівчарстві обліковують в «Акті про хід окоту» (форма № 103).

У спеціалізованих птахівничих підприємствах для приймання одержаних (виведених) пташенят складають «Акт виводу та сор­тування добового молодняку птиці» (форма № 106). Його оформ­ляє начальник цеху інкубації або зоотехнік у день виводу пташе­нят. В акті зазначають відсоток виходу та якість виведених пташенят з кожної партії закладених яєць. Начальник цеху інку­бації складає і подає в бухгалтерію «Звіт про процеси інкубації» (форма № 105). Відпуск пташенят з цеху інкубації в цех вирощу­вання здійснюють по «Накладних» (форма № 87).

Приплід звірів та кролів оприбутковують «Накопичувальм актом на оприбуткування приплоду звірів» (форма № 96). Його складають завідуючий фермою, зоотехнік або бригадир у момент розкриття гнізд. Дані актів переносять у регістри зоотехнічного обліку. Накопичувальні акти подають у бухгалтерію разом зі «Звітом про рух худоби і птиці на фермі» (форма № 102).

Документальне оформлення приплоду та порядок його оцінки наведено в таблиці 5.5.

Тварин, придбаних в інших сільськогосподарських підпри­ємствах, племінних об’єднаннях, фермерів тощо, оприбутковують на підставі товарно-транспортних накладних і рахунків-фактур. При придбанні племінних тварин заповнюється також «Племінне свідоцтво ».

Продукцією вирощування молодняка тварин, птиці і тварин на відгодівлі є приріст живої маси поголів’я. Його не визначають по дорослому поголів’ю птиці, кролях, звірах та бджолах.

Зважують тварин щомісяця, а також у момент переведення в іншу вікову групу, з ферми на ферму, від однієї особи до іншої, в основне стадо, вибракування з основного стада, падежу, забою, продажу тощо.

Результат зважування відображають у «Відомості зважування тварин» (форма № 98). Молодняк та відгодівельне поголів’я вели­кої рогатої худоби і свиней зважують щомісяця. Приріст живої маси молодняка овець, кіз, птиці та кролів визначають на підставі вибіркового зважування.

Оприбуткування і оцінка приплоду тварин

Вид тварин Назва документа Час складан­ня документа Порядок оцінки
Телята Акт на оприбутку­вання приплоду тварин У день наро­дження За плановою собівартістю 60 кормоднів утриман­ня корови
Поросята Акт на оприбутку­вання приплоду тварин У день опо­росу За плановою собівартістю 1 ц живої маси відлуче­них поросят
Лошата Акт на оприбутку­вання приплоду тварин У день наро­дження За плановою собівартістю 60 кормоднів утриман­ня дорослих коней
Ягнята і козе­нята Акт на оприбутку­вання приплоду тварин У день окоту За плановою собівартістю голови приплоду
Курчата, гусе­нята, качата, індичата Звіт про процеси інкубації У добовому віці птиці За плановою собівартістю добо­вого молодняка
Щенята но­рок, лисиць, песців, нутрій, соболів та кроленята Накопичувальний акт на оприбутку­вання приплоду звірів У день огля­ду, але не пізніше ос­таннього дня місяця За плановою собівартістю

Приріст живої маси визначають по «Розрахунку приросту жи­вої маси» (форма № 98а). Його складають на підставі даних відо­мостей зважування тварин та документів на надходження та ви­буття худоби.

Розрахунок кількості приросту живої маси худоби та птиці цієї групи робиться так: жива маса на кінець звітного періоду плюс жива маса худоби та птиці, що вибула з цієї вікової групи про­тягом звітного періоду (включаючи і загиблих тварин), мінус ма­са худоби та птиці, яка потрапила в дану вікову групу за відповідний звітний період, і мінус жива маса худоби та птиці, що була в групі на початок звітного періоду. Одержаний результат становитиме приріст живої маси за звітний період.

По молодняку, приріст маси якого не визначають (лошата, звірі), щомісяця розраховують вартість приросту тварин за фак­тичною кількістю кормоднів та плановою їх собівартістю.

При переведенні телят, поросят, ягнят, лошат, птиці, кролів, звірів тощо з однієї облікової групи в іншу, а також відсадці мо­лодняка звірів і кролів складають «Акт на переведення тварин з групи в групу» (форма № 97). Акти підписують зоотехнік, завідуючий фермою, бригадир, а також працівники, які передали і які прийняли худобу та птицю на подальше обслуговування, і затверджує керівник підприємства. Таким же актом оформля­ють переведення тварин в основне стадо.

Забій, вимушену прирізку, падіж чи загибель від стихійного лиха тварин оформляють «Актом на вибуття худоби та птиці» (форма № 100). В акті повинні бути вказані причини та обста­вини вибуття тварин і птиці, а також можливе використання продукції. Акт складається в день вибуття тварини. Підпису­ють його зоотехнік, ветеринарний лікар, завідуючий фермою (бригадир) та особа, за якою була закріплена тварина. Акт затверджує керівник підприємства. Якщо шкура тварини, що загинула, має товарну цінність і може бути реалізована, в акті зазначається: «Шкура знята і здана на склад за накладною № …». Коли ж з тих чи інших причин шкура не використо­вується, то в акті зазначається «Труп утилізовано разом зі шкурою».

На оборотній стороні акта перераховують види і кількість про­дукції, яка одержана від вибуття тварини, та її призначення. Ве­теринарні працівники вказують в акті порядок використання про­дукції – на громадське харчування, на годівлю тварин, технічні відходи тощо.

Продукти забою здають у комору по накладній, яка з підписом комірника за прийняту продукцію додається до акта на вибуття тва­рин і птиці. Працівники бухгалтерії повинні суворо контролювати

повноту оприбуткування продуктів від забою. Фактичний вихід м’яса по його категоріях і субпродуктів потрібно зіставляти з діючи­ми нормами виходу продукції.

Продаж тварин оформляють «Товарно-транспортними наклад­ними на відправку-приймання тварин і птиці» (спеціалізована форма № 1-с.г., тварини), її виписують у чотирьох примірниках на кожну партію тварин і птиці, що відправляються з підприємства. До товарно-транспортної накладної додають вете­ринарне свідоцтво. В накладній фіксують основні дані про тварин, що відправляються: кількість голів, жива маса, вгодованість, пункт призначення, одержувач та інші.

Перший примірник накладної з розпискою водія залишається на фермі, а інші три вручаються водію. З них другий примірник передається вантажоодержувачу, а третій і четвертий з відміткою про приймання тварин здають у бухгалтерію підприємства. Один з них додається до подорожнього листа водія, а другий – бухгалте­ру, який веде облік поголів’я тварин.

У дрібних селянських (фермерських) підприємствах кількість первинних документів має бути значно меншою. Рух поголів’я всередині підприємства в них можна відображати без складання відповідних бухгалтерських документів.

загрузка...