Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Первісна оцінка фінансових інвестицій

Поточні і довготермінові фінансові інвестиції спочатку оціню­ються та відображаються у бухгалтерському обліку за собівартістю. Вона складається з ціни придбання, комісійних винагород, мита, податків, зборів, обов’язкових платежів та інших витрат, безпосе­редньо пов’язаних з придбанням фінансової інвестиції.

Приклад. Підприємство купило 10 000 акцій по 0,5 грн за акцію, вартість послуг фінансових посередників 480 грн, в тому числі сума сплаченого ПДВ 80 грн. Звідси собівартість фінансової інвестиції в акції становить 5400 грн (10 000 х 0,5 + 480 – 80 = 5400).

Якщо придбання фінансових інвестицій здійснюється шляхом обміну на цінні папери власної емісії, то собівартість фінансових інвестицій визначається за справедливою вартістю переданих цінних паперів.

Якщо придбання фінансової інвестиції здійснюється шляхом обміну на інші активи, то її собівартість визначається за справед­ливою вартістю цих активів.

У П(С)БО 19 «Об’єднання підприємств» дається визначення терміна «Справедлива вартість» — це сума, за якою може бути здійснений обмін активу, або оплата зобов’язання в результаті опе­рацій між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами.

Дивіденди, відсотки, роялті та рента, що підлягають отриман­ню за фінансовими інвестиціями, відображаються як фінансовий Дохід інвестора, крім випадків, коли такі надходження не відповідають критеріям визнання доходу.

загрузка...