Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Питання до заліку з дисципліни «Основи екології»

Питання до заліку з дисципліни «Основи екології»

1 Хто вперше запропонував термін «екологія»

Чарльз Дарвін (1859р)

Платон (427-347р. до н.е.)

Ернст Геккель (1866р.)

Вернадський В.І. (1940р.)

2 Наслідком порушення глобального колообігу Карбону на Землі є:

Збільшення транспортних викидів в атмосферу.

Вичерпання озонового шару.

Скорочення чисельності видів рослин.

«Парниковий ефект».

3 Основними екологічними проблемами Світового океану є:

Гідробудівництво.

«Парниковий ефект».

Збільшення озонової діри.

Видобування біологічних ресурсів.

Транспортні викиди.

4 Основними причинами хімічного забруднення ґрунтів є:

Відходи промислового виробництва.

Використання пестицидів.

Транспортні викиди.

Гідробудівництво.

Радіоактивне забруднення.

5 Пестициди, що використовуються для знищення комах:

Фунгіциди.

Інсектициди.

Гербіциди.

Бактерициди.

6 Пестициди, що використовуються для знищення бур’янів:

Фунгіциди.

Інсектициди.

Гербіциди.

Бактерициди.

7 Пестициди, що використовуються для захисту рослин від грибкових захворювань:

Альгіциди.

Зооциди.

Фунгіциди.

Гербіциди.

8 Головними джерелами збільшення кількості SO2 в атмосфері є:

Спалення палива.

Випари океанів.

Промислове виробництво (виплавка металів).

Розклад органічної речовини.

Використання фреонів.

9 Хімічними методами очистки стічних вод є:

Сорбція активованим вугіллям.

Біологічні очисні ставки.

Нейтралізація.

Фільтрація.

Центрифугування.

10 Фізичними методами очистки стічних вод є:

Нейтралізація.

Фільтрація.

Проціджування.

Відстоювання.

Сорбція.

11 Біологічними методами очистки стічних вод є:

Проціджування.

Біологічні очисні ставки.

Озонування.

Коагуляція.

Сорбція активованим вугіллям.

12 Причинами збільшення  «озонової діри» або зменшення озонового шару є:

Зростання концентрації вуглекислого газу в атмосфері.

Використання хлоро-, флуороорганічних вуглеводів, як холодоагентів у холодильниках.

Запуск штучних супутників Землі та польоти висотних літаків.

Виділення теплоелектростанціями та хімічними підприємствами оксидів сульфуру.

Інтенсивне використання нітратних добрив у сільськогосподарському виробництві.

13 Сполука або фізичний агент, котрі провокують генетичні зміни:

Біоген.

Канцероген.

Мутаген.

Алерген.

14 Сполука або фізичний агент, котрі сприяють розвитру злоякісних новоутворень:

Біоген.

Ембріоген.

Канцероген.

Алерген.

15 Сполука, вплив якої на організм призводить до аномалій розвитку організму та його нащадків:

Канцероген.

Алерген.

Тератоген.

Біоген.

16 Організми, які здатні синтезувати органічну речовину з неорганічної, називають:

Автотрофи.

Гетеротрофи.

Сапротрофи.

17 Організми, яким для існування необхідні готові органічні речовини, називають:

Автотрофи.

Гетеротрофи.

Міксотрофи.

18 Основним компонентом повітря є:

Оксисен.

Нітроген.

Вуглекислий газ.

Інертні гази.

19 Організми, які у процесі життєдіяльності перетворюють органічні рештки в неорганічні речовини, називають:

Продуценти.

Редуценти.

Консументи.

20 Штучне відновлення родючості ґрунтів і рослинного покрову після техногенного порушення природи називається:

Моніторинг.

Рекультивація.

Меліорація.

Хімізація.

21 Основним джерелом збільшення концентрації CO2 в атмосфері є:

Спалення палива.

Розведення великої рогатої худоби.

Електричні розряди у стратосфері.

Випари океанів.

22 Причиною зменшення концентрації кисню в атмосфері є:

Вирубування лісів.

Спалення палива.

Розведення великої рогатої худоби.

Використання фреонів.

23 Основні забруднювачі Світового океану це:

Нафтові вуглеводні.

Оксиди сульфуру.

Фреони.

Важкі метали.

Оксиди нітрогену.

24 Властивість речовин згубно впливати на живі організми, здоров’я людей називають:

Продуктивність.

Біологічне акумулювання (накопичення).

Токсичність.

Розчинність.

25 Верхня межа добової норми нітратів для дорослої людини за даними ВООЗ становить:

0,325г.

3,25г.

32,5г

325г

26 Хімічні сполуки, які використовуються для захисту рослин, тварин, с/г продуктів від шкідників називаються:

Нітрати.

Пестициди.

Фреони.

Екотоксиканти.

27 Нетрадиційними джерелами енергії є:

Нафта.

Енергія сонця.

Біогаз.

Вугілля.

Енергія вітру.

Природний газ.

28 Час, протягом якого в результаті самовільних ядерних перетворень кількість ядер радіоізотопа знижується в 2 рази, називається:

Радіація.

Радіочутливість.

Період напіврозпаду.

Радіоактивність

29 Ступінь витривалості організмів, тканин, клітин до дії іонізуючого випромінювання називається:

Радіоактивністю.

Радіочутливістю.

Радіацією.

Реакліматизацією.

30 Джерелами радіоактивного опромінення людини можуть бути:

1. Діагностичні рентгенівські промені.

2. Підприємства важкої металургії.

3. Випробування ядерної зброї.

4. Спалення палива.

31 Підвищену природну радіоактивність має:

Пісок.

Деревина.

Граніт.

32 Радіоактивні сполуки, що склали основу опадів, що випали після аварії на ЧАЕС:

Іод-131.

Стронцій-90.

Цезій-137.

Кадмій.

Гідроген.

Калій-40.

33 Природними джерелами радіоактивного випромінювання є:

Сонячна радіація.

Вулканічна діяльність.

Викиди промислових підприємств.

Окремі гірські породи.

Вихлопи транспорту.

34 Стронцій-90 заміщує необхідний для організму елемент:

Калій.

Ферум.

Кальцій.

Оксиген.

35 Методами дослідження екології є:

Історичний.

Математичне моделювання.

Статистичний.

Балансовий.

36 Складовими частинами біоценозу є:

Продуценти, редуценти, консументи.

Фітоценоз, зооценоз, мікоценоз, мікробоценоз.

Ліси, водойми, луки.

37 В науковий обіг поняття біогеоценоз ввів:

Теслі.

Одум.

Сукачов.

Вернадський.

38 Вперше в Україні екологічні права громадян були визначені у:

Законі «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25 грудня 1991р.

Конституції України 28 червня 1996р.

Законі України «Про громадянство» від 18 січня 2001р.

39 Що означає в дослівному перекладі з грецької «екологія»:

Вчення про живі організми.

Наука про дім (помешкання).

Наука про охорону природи.

Наука про виробництво.

40 Який підрозділ загальної екології вивчає динаміку популяцій:

Аутекологія.

Синекологія

Демекологія.

Біогеоценологія.

41 Який підрозділ загальної екології вивчає вплив на організм факторів середовища:

Аутекологія.

Синекологія

Демекологія.

Біогеоценологія.

42 Популяція — це:

Група  живих організмів в екосистемі.

Живі організми, що живуть на певній території.

Особини одного виду, що живуть на певній території, відокремлені від подібних угруповань.

43 Типи розподілу особин в популяції:

Випадковий, послідовний, регулярний.

Випадковий, рівномірний, груповий.

Нерівномірний, простий, складний.

44 Основними параметрами популяцій є:

Щільність, вага, зріст, географічне положення.

Продуктивність, вартість, кількість.

Чисельність, щільність, народжуваність, смертність.

Вік, стать, об’єм, ріст.

45 Складовими частинами екосистеми є:

Степові та лучні трави, чагарники та ліс.

Водорості, молюски, риби, прибережна рослинність.

екотоп та біоценоз.

Фітоценоз, зооценоз, мікробоценоз.

46 За походженням екологічні фактори поділяють на:

Біотичні.

Змінні.

Абіотичні.

Антропогенні.

Незмінні.

47 За джерелами виникнення забруднювачі поділяють на:

Промислові (наприклад пари SO2).

Регіональні.

Транспортні (СО, NOX).

Сільськогосподарські (пестициди).

Глобальні.

Точкові.

48 Радикал хлору, який утворюється з молекули фреону під дією ультрафіолету, руйнує:

1 молекулу озону.

до 10 молекул озону.

до 100 молекул озону.

до 100 000 молекул озону.

49 Організми, що живляться органічними речовинами, синтезованими автотрофами або гетеротрофами, називаються:

Продуценти.

Редуценти.

Консументи.

  1. Деструктори.
50 Відносно всієї території України ліси складають:

8%.

14%.

19%.

22%.

25%.

І рівень

(вибрати із запропонованих відповідей правильну)

1. Всі можливі типи взаємозв’язків між організмами різних видів називають:

1) паразитизм;

2) мутуалізм;

3) коменсалізм;

4) нейтралізм;

5) симбіоз.

2. Межі біоценозу визначаються:

1) поширенням домінуючого виду тварин;

2) межами певного рослинного угруповання;

3) довільна;

4) чітких меж не існує.

3. Фактори неживої природи називають:

1) абіотичними;

2) біотичними;

3) антропогенними;

4) домінуючими.

4. Реакція організмів на зміну тривалості світлового періоду доби – це

1) фотоперіодизм;

2) анабіоз;

3) біологічний годинник;

4) симбіоз;

5) адаптація.

5. Тип симбіозу, за якого організми різних видів мають взаємну користь – це

1) паразитизм;

2) коменсалізм;

3) мутуалізм;

4) нейтралізм;

5) конкуренція.

6. Просторове і трофічне положення популяції певного виду в біогеоценозі називають:

1) місцеіснування;

2) трофічним рівнем;

3) симбіозом;

4) екологічною нішею.

7. Біомасу, створено за одиницю часу продуцентами, називають:

1) первинною;

2) вторинною;

3) третинною.

8. Угруповання організмів, штучно створене людиною для одержання сільськогосподарської продукції, називають:

1) біогеоценозом;

2) екосистемою;

3) популяцією;

4) агроценозом.

9.Неосфера – це

1) розумова оболонка Землі;

2) частина оболонок Землі, заселена живими істотами;

3) новий стан біосфери, зумовлений розумовою діяльністю людини;

4) сукупність усіх природоохоронних територій;

10. Потепління клімату Землі пов’язане з:

1) зростанням народонаселенням;

2) руйнування озонового екрана;

3) зростання великих міст;

4) збільшення концентрації СО2 в атмосфері;

5) ерозією ґрунтів.

11. Ерозія ґрунтів – це

1) відкладання солей на поверхні ґрунту;

2) зменшення їхнього родючого шару;

3) знищення корисних мешканців ґрунту;

4) вирубування лісів;

12. Зелену книгу створено з метою охорони:

1) рідкісних видів;

2) зникаючих видів;

3) рідкісних і типових тваринних угруповань;

4) рідкісних і типових рослинних угруповань;

5) акліматизованих видів.

ІІ і ІІІ рівні

(вибрати із запропонованих відповідей одну чи кілька правильних)

1.Органічні речовини з неорганічних утворюють:

1) автотрофи;

2) гетеротрофи;

3) продуценти;

4) консументи;

5) редуценти;

6) фототрофи.

2. Між організмами різних видів можуть виникати зв’язки:

1) конкуренція;

2) мутуалізм;

3) коменсалізм;

4) паразитизм;

5) хижацтво.

3. Між організмами одного виду можуть виникати зв’язки:

1) конкуренція;

2) мутуалізм;

3) коменсалізм;

4) паразитизм;

5) хижацтво.

4. До біологічних факторів належать:

1) температура;

2) господарська діяльність людини;

3) конкуренція;

4) паразитизм;

5) вологість;

6) хижацтво.

5. Фактори, які визначають територію поширення виду, називають:

1) абіотичними;

2) біотичними;

3) антропогенними;

4) обмежуючими;

5) кліматичними;

6) симбіозом.

6. Показники, які характеризують стан популяції, – це

1) видова структура;

2) густота;

3) швидкість колообігу речовин;

4) вікова структура;

5) статева структура;

6) біомаса.

7. Певний біоценоз характеризується структурою:

1) статевою;

2) видовою;

3) віковою;

4) просторовою;

5) екологічною.

8. Агро ценоз відрізняється від природного біогеоценозу

1) незавершеністю колообігу речовин;

2) відсутністю біологічних зв’язків між організмами різних видів;

3) незначним видовим різноманіттям;

4) різким переважанням окремих видів;

5) здатністю до саморегуляції.

9. Графічне відображення трофічної структури ланцюга живлення – це

1) екологічна ніша;

2) піраміда чисел;

3) піраміда біомаси;

4) піраміда енергії;

5) варіаційна крива.

10. Біосфера – це

1) жива оболонка Землі4

2) розумова оболонка Землі;

3) частина оболонок Землі, населених живими організмами;

4) сукупність усіх природоохоронних територій;

5) єдина глобальна екосистема Землі.

11.Утворення осадочних порід беруть участь:

1) двостулкові молюски;

2) хрящові риби;

3) форамініфери;

4) діатомові водорості;

5) зелені водорості;

6) гриби;

12. У процесах ґрунтоутворення активну участь беруть:

1) гриби;

2) дощові черв’яки;

3) птахи;

4) діатомові водорості;

5) круглі черви;

6) кишковопорожнинні

загрузка...