Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

ПЛАН ЛЕКЦІЙ

Модуль І. Зміст маркетингу і його соціально-економічна спрямованість

Змістовий модуль 1.        Сутність маркетингу та його сучасна концепція (2 д.)

Сутність, мета та значення маркетингу.

 1. Принципи, завдання та функції маркетингу.
 2. Основні поняття в маркетингу та їхня сутність.

3. Складові процесу маркетингу.

4. Еволюція концепції маркетингу.

Рекомендована література: [1, 2,З, 4, 6,14, 20, 25 ].

Змістовий модуль 2.         Система і характеристики сучасного маркетингу (2 од.)

Система засобів маркетингу та їх структура.

 1. Види маркетингу.

2. Зовнішнє середовище маркетингу.

Рекомендована література: [1, 2, 3, 4, 6, 14,20 ].

Змістовий модуль 3.        Організація і контроль маркетингової

діяльності підприємства (3 год.)

Організація маркетингу в підприємстві.

 1. Характеристика організаційних маркетингових структур.
 2. Поняття та рівні контролю маркетингової діяльності.

3. Контроль результатів і маркетинговий аудит.

Рекомендована література: [1, 2, 4, 6,10,14, 18].

Змістовий модуль 4.        Маркетингові дослідження (З год.)

Суть та завдання маркетингових досліджень.

 1. Система маркетингової інформації.
 2. Методи отримання первинної інформації.
 3. Дослідження поведінки споживачів.
 4. Дослідження конкурентів. Маркетингові стратегії конкуренції.

5. Сегментування ринку та позиціонування товару.

Рекомендована література: [1, 2,3, 8, 9, 13, 23].

Змістовий модуль 5.        Маркетингова товарна політика (3 год.)

Поняття, характеристики та класифікація товарів.

1. Суть маркетингової товарної політики.

2. Товарний асортимент і товарна номенклатура.

 1. Комплекс засобів ринкової атрибутики товару.

4. Оцінка конкурентоспроможності товару.

Рекомендована література: [1, 2,3, 6, 14, 16].

Змістовий модуль 6.        Планування нових товарів (3 год.)

Поняття товару-новинки.

 1. Етапи процесу розробки нових товарів.
 2. Поняття життєвого циклу товару.

3. Особливості маркетингу на стадіях життєвого циклу товару.

Рекомендована література: [1,2,3, 6, 14,16 ].

Змістовий модуль 7.      Маркетингова цінова політика (2 год.)

 1. Ціна як інструмент маркетингу.
 2. Сутність маркетингової цінової політики.
 3. Характеристики підходів до визначення ціни.
 4. Фактори, які впливають на формування цінових стратегій.
 5. Маркетингова інформація, що необхідна для формування цінової полі­
  тики підприємства.

Рекомендована література: [1, 2, 3, 6, 7,17 ].

Змістовий модуль 8.      Методи маркетингового ціноутворення (З год.)

Система методів маркетингового ціноутворення.

1. Розрахунок ціни на основі витрат.

2. Параметричні методи ціноутворення.

 1. Розрахунок цін з орієнтацією на ціннісне значення товару, на конкуренцію.

4. Маркетингові цінові стратегії.

Рекомендована література: [1,2,3, 6, 7, 17 J.

Змістовий модуль 9.         Маркетингова політика комунікацій    (2 год.)

 1. Сутність та місце комунікації в сучасному маркетингу.

2. Основні елементи комунікаційної політики.

3. Процес вибору комплексу просування товару.

Рекомендована література: [1,2, 11, 22, 24,25,26].

Змістовий модуль 10.      Комплекс маркетингових комунікацій (3 год.)

 1. Поняття та суть реклами.
 2. Розробка рекламної програми.

3. Основні засоби стимулювання збуту.

4. Персональний продаж, зв’язки з громадськістю та інші засоби комплек­су маркетингових комунікацій.

Рекомендована література: [1, 2, 11, 22, 24, 25, 26].

Змістовий модуль 11.      Маркетингова політика розподілу (2 год.)

Сутність маркетингової політики розподілу.

 1. Аналіз І вибір каналів розподілу. їх основні функції.

2. Процес розподілу та його структура.
4.. Ефективність каналів розподілу.

Рекомендована література: [1, 2, 3, 15, 17,18, 21, 24].

Змістовий модуль 12.       Управління каналами розподілу (2 год)

 1. Заходи щодо забезпечення співробітництва між учасниками каналів розподілу.
 2. Вертикальні маркетингові системи.
 3. Горизонтальні маркетингові системи.

Рекомендована література: [1, 2, 3, 15, 21,24].

загрузка...