Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

План рахунків бухгалтерського обліку

При веденні бухгалтерського обліку на підприємстві необхідно знати, які бувають рахунки, скільки їх і для чого призначений кожний з них. Все це містить план рахунків. Він є директивним документом, який обов’язковий для всіх підприємств і ор­ганізацій.

План рахунків – систематизований перелік рахунків, на яких ведеться бухгалтерський облік. Кожний рахунок у плані має код (шифр), тобто умовне цифрове позначення, і назву. Використання кодів рахунків замість їх назви на практиці значно прискорює і зменшує облікову роботу та є необхідною умовою для застосуван­ня комп’ютерів.

Міністерство фінансів України наказом № 291 від ЗО листопа­да 1999 р. затвердило  «План рахунків бухгалтерського обліку ативів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій». Ним користуються всі підприємства і організації України (крім банків і бюджетних установ). План рахунків для комерційних банків затверджує Національний банк України, а для бюджетних установ – Державне казначейство України.

Єдиний план рахунків забезпечує однаковість відображення операцій різних підприємствах, дає можливість бухгалтерам вільно спілкуватися між собою, тобто забезпечує єдину мову бізнесу. В  Радянському Союзі, в тому числі і в Україні, єдиний план рахунків використовували з 1960 р., що свідчить про прогре­сивність нашого обліку. В англомовних країнах до цього часу не­бого плану рахунків.

План рахунків бухгалтерського обліку (табл. 1.3) побудований за десятковою системою. Рахунки у ньому згруповані у десять класів: 1. Необоротні активи. 2. Запаси. 3. Кошти, розрахунки та інші активи. 4. Власний капітал та забезпечення зобов’язань. 5. Довгострокові зобов’язання. 6. Поточні зобов’язання. 7. Дохо­ди і результати діяльності. 8. Витрати за елементами. 9. Витрати діяльності. 0. Позабалансові рахунки.

В основу побудови класу рахунків взято їх класифікацію за економічним змістом. Кожний клас включає не більше десяти синтетичних рахунків, а кожний синтетичний рахунок — не біль­ше десяти субрахунків.

План рахунків зорієнтований на складання фінансової звітності. Інформація з рахунків класів 1, 2, 3 використовується для заповнення

активу балансу; класів 4, 5, 6 – пасиву балансу; класів 7, 8, 9 – звіту про фінансові результати; класу 0 – приміток до фінансової звітності.

Коди (шифри) рахунків побудовано так: перша цифра означає клас рахунків, друга – номер синтетичного рахунку, третя – но­мер субрахунку.

Приклад. Код 201 означає: 2 — номер класу «Запаси», 0 — номер синтетичного рахунку «Виробничі запаси», 1 – номер субрахунку «Сировина й матеріали». Наступні цифри використовуються для кодування аналітичних рахунків.

Контирування документів первинного обліку, ведення регістрів бухгалтерського обліку здійснюється із застосуванням щонайменше коду класу й коду синтетичного рахунку, тобто не менше двох цифр.

Міністерство фінансів України наказом № 291 від ЗО листо­пада 1999 р. затвердило «Інструкцію про застосування плану ра­хунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій», в якій дається характеристика і типова кореспонденція кожного ра­хунку, а також містяться вказівки щодо ведення аналітичного обліку.

Підприємства використовують тільки ті синтетичні рахунки, які є в Плані рахунків. Субрахунки використовуються підприємством виходячи з потреб управління, контролю, аналізу й звітності та можуть ним доповнюватися введенням нових субрахунків (рахунків другого, третього порядків) зі збереженням кодів (номерів) субрахунків затвердженого плану рахунків-Кількість та найменування аналітичних рахунків підприємств встановлює самостійно.

Рахунки класів 0-7 є обов’язковими для всіх підприємств. Рахунки класу 9 «Витрати діяльності» ведуться всіма підприємствами, суб’єктів малого підприємництва, а також інших організацій діяльність яких не спрямована на ведення комерційної діяльності з відкриттям за власним рішенням рахунків класу 8 “Витрати за елементами». Малі підприємства та інші організації, діяльність яких не спрямована на ведення комерційної діяльності, можуть вести бухгалтерський облік витрат з використан­ням тільки рахунків класу 8 «Витрати за елементами».

Керуючись діючим Планом рахунків, бухгалтер розробляє власний робочий план рахунків виходячи з потреб підприємства. В ньому можуть бути відсутні окремі рахунки офіційного плану через те, що підприємство просто не має деяких видів діяльності та господарських операцій.

План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та порядок його застосування затверджено наказом Головного управління Державного казначейства України від 9 грудня 1999 р. № 114. План рахунків для банків затверджено На­ціональним банком України. Наказом Міністерства фінансів Ук­раїни від 19 квітня 2001 р. № 186 затверджено спрощений «План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зо­бов’язань і господарських операцій суб’єктів малого підпри­ємництва».

Отже, на сьогодні в Україні застосовують п’ять планів ра­хунків:

1.План рахунків бухгалтерського обліку підприємств і ор­ганізацій.

2.План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ.

3.План рахунків бухгалтерського обліку активів капіталу, зо­бов’язань і господарських операцій суб’єктів малого підпри­ємництва.

4.План рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків

України.

5План рахунків бухгалтерського обліку Національного банку України.

загрузка...