Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Модуль І. Зміст маркетингу і його соціально-економічна спрямованість

Змістовий модуль 1. Сутність маркетингу та його сучасна концепція

1.1. Завдання для самостійної роботи

1.1.1. Теоретичний курс

 1. Ознайомитись із сутністю та значенням маркетингу.

2. Визначити принципи, завдання та функції маркетингу.

3. Розглянути основні поняття в маркетингу.

4. Проаналізувати еволюцію концепції маркетингу.

1.1.2. Практичне завдання

Розробити імідж власної фірми (логотип, слоган, прапор, місія діяль­ності). Рекомендована література: [1, 2,3, 4, 6, 14, 20, 25 ].

Змістовий модуль 2. Система і характеристики сучасного маркетингу

2.1. Завдання для самостійної роботи

2.1.1. Теоретичний курс

 1. Розглянути систему засобів маркетингу та їх структуру.
 2. Ознайомитись із видами маркетингу.

2.1.2. Практичне завдання

Провести дослідження макро- та мікросередовища маркетингу на прикладі конкретних господарюючих суб’єктів. Рекомендована література: [1, 2, 3, 4, 6, 14, 20 ].Змістовий модуль 3. Організація і контроль маркетингової діяльності підприємств

3.1. Практичне заняття (4 год.)

 1. Характеристика організаційних маркетингових структур.
 2. Рішення ситуаційних завдань щодо організації маркетингу в організації.
 3. Проведення маркетингового контролю.
  Форма заняття: рішення ситуаційних завдань.

3.2. Завдання для самостійної роботи

3.2.1. Теоретичний курс

 1. Ознайомитись із організацією маркетингу в підприємстві.
 2. Проаналізувати рівні контролю маркетингової діяльності.

3.2.2. Практичне завдання

Запропонувати організаційну побудову служби маркетингу підпри­ємства. Підготувати проект положення про службу маркетингу для кон­кретного підприємства. Провести маркетинговий аудит на прикладі конкретних господарюючих суб’єктів.

Рекомендована література: [1, 2, 4, 6, 10, 14,18].

Змістовий модуль 4.   Маркетингові дослідження

4.1. Практичне заняття (4 год.)

 1. Побудова бази даних в процесі маркетингового дослідження.
 2. Оцінка достовірності зібраної інформації.
 3. Розробка анкети опитувань споживачів продукції.
 4. Підготовка анкети опитувань спеціалістів промисловості та торгівлі.
  Форма заняття: рішення ситуаційних завдань, дискусія.

4.2. Заедания для самостійної роботи

4.2.1. Теоретичний курс

 1. Ознайомитись із процесом маркетингових досліджень.
 2. Вивчити процес сегментування ринку та позиціонування товару.

3. Розглянути маркетингові стратегії конкуренції

4.2.2. Практичне завдання

Обґрунтувати робочу програму маркетингового дослідження ринку конкретного товару.

Підготувати анкети опитування серед студентів та викладачів. Рекомендована література:           [ 1,2,3, 8, 9,13,23 ].

Модуль II. Складові комплексу маркетингу

Змістовий модуль 5. Маркетингова товарна політика

5.1. Практичне заняття (4 год.)

 1. Розробка асортименту продукції за споживчими комплексами.

2. Обгрунтування стратегій маркетингу щодо запропонованої продукції.

 1. Підготовка програми просування продукту на ринку (презентація).

Форма заняття: рішення ситуаційних завдань, дискусія.

5.2. Завдання для самостійної роботи

5.2.1. Теоретичний курс

 1. Ознайомитись із класифікацією товарів.

2. Вивчити комплекс засобів ринкової атрибутики товару.

3. Вивчити оцінку конкурентоспроможності товару.

5.2.2. Практичне завдання

1. Відобразити товарний асортимент І товарну номенклатуру організації за її характеристиками (широтою, глибиною, насиченістю, гармонійністю).

2. Розробити понад 50 пропозицій по вдосконаленню конкретного това­ру (облаштування офісу фірми, власного життя та таке ін.).

Рекомендована література: [1,2,3, 6, 14, 16].

Змістовий модуль 6. Планування нових товарів

6.1. Практичне заняттягод.)

 1. Розробка нового товару.
 2. Дослідження життєвого циклу товару.

3. Підготовка програми просування продукту на ринку (презентація).

Форма заняття: рішення ситуаційних завдань, дискусія.

6.2. Завдання для самостійної роботи

6.2.1. Теоретичний курс

 1. Ознайомитись із етапами процесу розробки нових товарів,
 2. Визначити особливості маркетингу на стадіях життєвого циклу товару.

6.2.2. Практичне завдання

Розробка нового товару за одним з перспективних споживчих ком­плексів (комфорт, економічність, безпека, творчість). Рекомендована література: [1,2,3, 6,14,16 ].

Змістовий модуль 7. Маркетингова цінова політика

7.1. Практичне заняттягод.)

1.  Вивчення підходів до встановлення ціни на конкретні види продукції.

2.  Дослідження факторів, які впливають на формування цінових стратегій.

Форма заняття: рішення ситуаційних завдань, дискусія.

7.2. Завдання для самостійної роботи

7.2.1. Теоретичний курс

 1. Розглянути класифікацію цін.
 2. Ознайомитись із маркетинговою Інформацією, що необхідна для фор­мування цінової політики підприємства.

7.2.2. Практичне завдання

Обґрунтування маркетингової цінової політики  підприємства на прикладі маршрутних таксі міста Полтави. Рекомендована література: [ 1, 2, 3, 6, 7,17 ].

Змістовий модуль 8. Маркетингова цінова політика

8.1. Практичне заняття  (2 год.)

 1. Класифікація витрат підприємства.

2. Порівняльний аналіз різних методик формування ціни в комплексі маркетингу.

3. Обгрунтування стратегії маркетингу щодо ціни конкретного продукту.

Форма заняття: рішення ситуаційних завдань, дискусія.

8.2. Завдання для самостійної роботи

8.2.1. Теоретичний курс

 1. Ознайомитись із системою методів маркетингового ціноутворення.
 2. Проаналізувати маркетингові цінові стратегії.

8.2.2. Практичне завдання

Обґрунтування маркетингової цінової стратегії підприємства по певних видах продукції.

Рекомендована література: [ 1, 2, 3, 6,7,17 ].

Змістовий модуль 9. Маркетингова політика комунікацій

9.1. Практичне заняття (4 год.)

 1. Визначення місця комунікацій в сучасному маркетингу.
 2. Обґрунтування вибраного комплексу просування товару.

Форма заняття: рішення ситуаційних завдань, дискусія.

9.2. Завдання для самостійної роботи

9.2.1, Теоретичний курс

 1. Ознайомитись із основними елементами комунікаційної політики.
 2. Проаналізувати процес вибору комплексу просування товару.

9.2.2. Практичне завдання

 1. Навести приклади реклами, що зорієнтована на певний сегмент ринку.
 2. Запропонувати найбільш ефективні Інструменти маркетингової полі­
  тики комунікацій для конкретного підприємства.

Рекомендована література: [1, 2,11, 22, 24, 25,26 ].

Змістовий модуль 10.    Комплекс маркетингових комунікацій

10.1. Практичне заняття (2 год.)

 1. Засоби комплексу маркетингових комунікацій.
 2. Розробка плану реклами на прикладі конкретного підприємства (това­ру, або торгової марки).

Форма заняття: рішення ситуаційних завдань, дискусія.

10.2. Завдання для самостійної роботи

10.2.1. Теоретичний курс

 1. Ознайомитись із засобами комплексу маркетингових комунікацій.
 2. Вивчити процес розробки рекламної програми.

10.2.2, Практичне завдання

1.Навести приклади стимулювання попиту конкретними підприєм­ствами.

2. Розробити сценарій 30-секундного рекламного TV-ролика Національного аграрного університету.

Рекомендована література: [ 1, 2, 11,22, 24, 25, 26 ].

Змістовий модуль 11. Маркетингова політика розподілу

11.1. Практичне заняття  (4 год.)

 1. Ознайомлення із маркетинговою політикою розподілу.
 2. Визначити ефективність каналів розподілу.

Форма заняття: рішення ситуаційних завдань, дискусія.

11.2. Завдання для самостійної роботи

11.2.1. Теоретичний курс

1. Вивчити канали та методи збуту.

2. Проаналізувати фактори, які визначають доцільність каналів розподілу.

11.2.2. Практичне завдання

Визначити найкращий канал розподілу методом прямих якісних суджень.

Рекомендована література: [ 1,2, 3,15, 17,18, 21, 24 ].

Змістовий модуль 12. Маркетингова політика розподілу

12.1. Практичне заняття  (2 год.)

 1. Проаналізувати заходи щодо забезпечення співробітництва між учас­никами каналів розподілу.
 2. Вивчити вертикальні та горизонтальні маркетингові системи в управ­лінні каналами розподілу.

Форма заняття: рішення ситуаційних завдань, дискусія. 26

12.2. Завдання для самостійної роботи

12.2.1. Теоретичний курс

 1. Ознайомитись з процесом управління каналами розподілу.
 2. Розглянути вертикальні та горизонтальні маркетингові системи.

12.2.3. Практичне завдання

За матеріалами конкретної ситуації охарактеризувати маркетингову стратегію розподілу підприємства.

Рекомендована література: [ 1, 2,3, 15, 21, 24 ].

загрузка...