Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Племінна робота у свинарстві. Структура та оборот стада.

Продуктивність свиней значною мірою залежить від рівня селек­ційно-племінної роботи в стаді, тобто систематичного виконання комплексу зоотехнічних заходів щодо якісного поліпшення тварин.

Мета племінної роботи у свинарстві:

– цілеспрямоване вирощування ремонтного молодняку з використанням сучасних методів відбору та добору бать­ківських пар;

– підвищення відтворної здатності свиноматок та кну­рів;

– скороспілості молодняку;

– зменшення витрат кормів на одиницю продукції;

– поліпшення м’ясних якостей свиней на відгодівлі.

На сучасному етапі розвитку свинарства за рівнем племінної роботи визначено чотири типи господарств:

- племінні заводи;

- племінні гос­подарства;

- племінні ферми (племінні репродуктори);

- виробничі репродуктори господарств і комплексів.

●  У племзаводах та племгоспах використовують чистопородне розведення, в племінних репродукто­рах — чистопородне розведення та двопородне схрещування, у това­рних репродукторах — трипородне схрещування й гібридизацію (вирощують поросят для відгодівлі).

Зоотехнічний облік. Вся селекційно-племінна робота в стаді ґрунтується на чіткому зоотехнічному обліку, який ведуть за певними формами, що є основними документами в племінному господарстві.

Основа зоотехнічного обліку — правильна нумерація та своєчас­не мічення приплоду.

Свиней мітять одним із трьох способів:

- татую­ванням;

- вищипами;

- бирками.

На другий день після народження на лівому вусі поросяти татуюванням ставлять гніздовий номер (порядковий номер опоросу з початку року). При відлученні на правому вусі поросяти ставлять інвентарний номер  кнурцям ставлять непарні, свин­кам — парні заводські номери.  Якщо в господарстві користуються методом вищипів, гніздовий номер не ставиться, а на 2-3-й день життя поросятам відразу робиться інвентарний номер.

Бонітування свиней — один із важливих заходів у організації селекційно-племінної роботи. На його основі розробляють способи поліпшення якісного складу стада. Комплексну оцінку тварин про­водять для визначення їх племінної цінності та виробничого при­значення.

Бонітуванню підлягають кнури, свиноматки та ремонтний молод­няк племінних господарств, племферм, племінних груп товарних господарств та племінних репродукторів промислових комплексів. Кнурів і свиноматок оцінюють раз на рік у серпні-вересні індивіду­ально за комплексом ознак, ремонтний молодняк — при досягненні живої маси 100 кг.

Племінних свиней оцінюють за:

- розвитком;

- екс­тер’єром;

- продуктивністю.

Структура стада — це співвідношення статево-вікових груп свиней, зумовлене виробничим напрямом свинарського госпо­дарства. Вона не стабільна і змінюється протягом року в резуль­таті вибуття або народження тварин у стаді, що особливо характер­но для товарних  господарств. Значно стабільнішу структуру стада спостерігають у племінних господарствах, де ведеться цілеспрямо­вана селекційно-племінна робота відносно удосконалення продук­тивних якостей окремих ліній кнурів та родин свиноматок.

У зв’язку з постійним вибуттям основних свиноматок та кнурів є необхідність у ремонті стада, для чого вирощують ремонтний молод­няк. Для цілеспрямованого руху свинопоголів’я на фермі складають оборот стада, який буває щомісячний або річний.

Фактичний рух поголів’я за місяць показують у щомісячному обороті стада при звітуванні по фермі.

Основною складовою частиною обороту стада свиней є різні ста­тево-вікові групи

основні кнури-плідники та свиноматки – дорослі тварини стада, призначені для одержання молодняка;

- перевірювані свиноматки – від часу встановлення першої поросності до відлучення поросят першого опоросу (в 2-місячному віці), після чого свиноматок або переводять до основного стада, або вибраковують;

ремонтні кнурці – кнурці від добору (придбання) на вирощуванні до першого парування, призначені для заміни вибракуваних кнурів основного стада;

ремонтні свинки – свинки від добору на вирощуванні до встановлення першої поросності, призначені для заміни вибракуваних свиноматок основного стада;

- поросята-сисуни;

- відлучені поросята (2-4 міс);

- дорослі свині на відгодівлі (вибракувані матки і кнури).

В обороті стада планують строки й кількість опоросів основних і перевірюваних свиноматок, купівлю племінного молодняку, переве­дення на відгодівлю та здавання на м’ясо тварин, кількість викори­станих кормів і валове виробництво свинини протягом року за міся­цями, визначають середнє поголів’я, яке використовують для розра­хунку потреби в кормах, приміщеннях, для планування зеленого конвеєра.

Якщо свині живуть 8—10 років, то в стаді їх використовують 3 — 4 роки, одержуючи від них 6-8 опоросів.

загрузка...