Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Показники фінансового стану підприємства

Стійкий фінансовий стан підприємства формується в процесі всієї його виробничо-господарської діяльності. Оцінку фінансового стану можна об’єктивно здійснити не через один, навіть найважливіший показник, а тільки за допомогою комплексу, системи показників, що детально й усебічно характеризують господарське становище підприємства.

Показники оцінки фінансового стану підприємства повинні бути такими, щоб усі ті, хто пов’язаний із підприємством економічними відносинами, могли одержати відповідь на запитання, наскільки надійне підприємство як партнер у фінансовому відношенні, а отже, прийняти рішення про економічну доцільність продовження або встановлення таких відносин з підприємством. У кожного з партнерів підприємства – акціонерів, банків, податкових адміністрацій – свій критерій економічної доцільності. Тому й показники оцінки фінансового стану повинна бути такими, щоб кожний партнер зміг зробити вибір, виходячи з власних інтересів.

У стійкому фінансовому стані зацікавлене саме підприємство. Однак належний фінансовий стан будь-якого підприємства формується в процесі його взаємовідносин із постачальниками, покупцями, акціонерами, банками та іншими юридичними і фізичними особами. З Іншого  боку,  безпосередньо  від підприємства залежить  міра  його економічної привабливості для всіх цих юридичних осіб, що завжди мають можливість вибору між багатьма підприємствами, спроможними задовольнити той самий економічний інтерес.

Необхідно систематично, детально і в динаміці аналізувати фінанси підприємства, оскільки від поліпшення фінансового стану підприємства залежить його економічна перспектива.

Із всього комплексу основних оцінних показників кожне підприємство, залежно від конкретної мети аналізу може вибрати відповідну кількість і види показників оцінки фінансового стану підприємства.

Таблиця 1.

Класифікація та порядок розрахунку основних показників оцінки фінансового стану підприємства

п/п

Показники оцінки Порядок розрахунку або джерело одержання вихідних даних Суть показника
1 2 3 4
1 Показники оцінки майнового стану підприємства
1.1 Сума господарських коштів, які є в розпорядженні підприємства

Валюта балансу

Показник дає загальну вартісну оцінку активів, які перебувають на балансі підприємства. Зростання свідчить про збільшення майнового потенціалу підприємства.
1.2

Питома  вага активної частини основних засобів

(Вартість активної частини основних засобів : Вартість основних засобів) * 100 %

Згідно з нормативними документами під активною частиною основних засобів розуміють машини, обладнання і транспортні засоби. Зростання показника в динаміці – позитивна тенденція.
1.3

Коефіцієнт зносу основних засобів

(Знос : Первинна вартість основних засобів за балансом)

Показник характеризує частку зношених основних засобів у загальній їх вартості. Використовується в аналізі для характеристики стану основних засобів.
1.4 Коефіцієнт оновлення основних засобів (Балансова вартість основних засобів, які надійшли за період, що аналізується : Балансова вартість основних засобів на кінець періоду, що аналізується) Показує, яку частину наявних на кінець звітного періоду, основних засобів становлять нові основні засоби.
1.5 Коефіцієнт вибуття основних засобів (Балансова вартість основних засобів на кінець періоду, що аналізується : Балансова вартість основних засобів, які надійшли за період, що аналізується) Показує, яка частина основних засобів, з котрими підприємство почало діяльність у звітному періоді, вибула з причини зносу та з інших причин.

Продовження таблиці 1.

1 2 3 4
2 Показники прибутковості
2.1 Прибутковість інвестицій у звичайній акції (Прибуток після сплати податків та дивідендів на привілейовані акції : (Зобов’язання перед акціонерами – Загальна вартість акцій)) * 100 %
2.2 Прибутковість інвестицій у фірму (Прибуток після сплати податків : Інвестиції) * 100 %
2.3 Головний показник прибутковості (Прибуток до сплати податків : (Усього активів – Нематеріальні активи)) * 100 %
2.4 Прибутковість активів (Прибуток після сплати податків та дивідендів на привілейовані акції : (Усього активів – Нематеріальні активи)) * 100 %
2.5 Обертання необоротних активів (Обсяг реалізації : Необоротні активи)
2.6 Прибутковість операційної діяльності (Фінансовий результат від операційної діяльності : Обсяг випуску продукції) * 100 %
3 Показники ліквідності та платоспроможності
3.1 Величина власного капіталу Підсумок звіту про власний капітал (ф. 4) Характеризує ту частину власного капіталу підприємства, яка є джерелом покриття поточних активів (тих активів, які мають період обороту менше ніж 1 рік). Зростання в динаміці – позитивна тенденція.
3.2 Коефіцієнт грошової платоспроможності (абсолютної ліквідності) (Кошти та їх еквіваленти + Поточні фінансові інвестиції) : Поточні зобов’язання

(р.220 + р.230 + р. 240) : (р. 620 + р. 630) ф.1

Значення коефіцієнта повинне коливатися в межах 0,2 – 0,35. Перевищення межі свідчить про неефективне їх використання.
3.3

Коефіцієнт розрахункової платоспроможності

(Оборотні активи : Поточні зобов’язання)

(р.260 – р.100 – р.110 – р.120) : (р.480 + р.620 + р.630) ф.1

Значення коефіцієнта на початок і кінець періоду порівнюють між собою. Даний показник повинен бути вищий за коефіцієнт абсолютної ліквідності.
3.4

Коефіцієнт ліквідної платоспроможності

(Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів) : (Довгострокові зобов’язання + Поточні зобов’язання + Доходи майбутніх періодів)

(р.260 + р.270) : (р.480 + р.620 + р.630) ф.1

Показник характеризує здатність підприємства погасити всі свої зобов’язання і повинен перевищувати 1.
3.5 Середній коефіцієнт ліквідності (загальний коефіцієнт покриття) (Оборотні активи : Поточні зобов’язання)

(р.260 : р.620) ф.1

Показник дає можливість визначити спроможність підприємства погасити свої короткострокові зобов’язання. Не завжди може бути точним.

Продовження таблиці 1.

1 2 3 4
3.6 Коефіцієнт критичної ліквідності (Оборотні активи – (виробничі запаси + Незавершене виробництво)) : Поточні зобов’язання

(р.260 – (р.100 + р.110 + р.120)) : р.620 ф.1

Дуже добре, якщо цей показник дорівнює 1. Але на практиці так буває не часто, тому можна задовольнитися його значенням в мажах 0,8 – 0,9.
3.7

Коефіцієнт покриття запасів

(Стабільні джерела покриття запасів : сума запасів)

Якщо значення цього показника є меншим за 1, то поточний фінансовий стан підприємства є незадовільним.
4 Показники фінансової стійкості та стабільності підприємства
4.1 Коефіцієнт автономії (фінансової незалежності)

(Власні кошти : Валюту балансу)

Добре, якщо його значення не нижче 0,5.
4.2. Коефіцієнт фінансової стабільності

(Власні кошти : Позикові кошти)

Високий показник фінансової стабільності більше 1, і сам по собі не є ознакою цілковитого благополуччя.
4.3

Коефіцієнт концентрації власного капіталу

(Власний капітал : Активи)

Характеризує частку власності самого підприємства у загальній сумі коштів, інвестованих у його діяльність. Чим вищий цей показник, то більш фінансово стійким і незалежним від кредиторів є підприємство. Коефіцієнт концентрації власного капіталу + коефіцієнт концентрації залученого капіталу = 1.
4.4. Коефіцієнт фінансової залежності

(Актив : Власний капітал)

Коли його значення наближається до 1, це означає, що власники повністю фінансують своє підприємство.
4.5

Коефіцієнт маневреності власного капіталу

(Власний капітал + Довгострокові кредити + Довгострокові позики – Позаоборотні активи) : (Власний капітал + Довгострокові кредити + довгострокові позики) Він показує, яка частина власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності, тобто яку вкладено в оборотні кошти, а яку капіталізовано.
4.6

Коефіцієнт довгострокових вкладень

(Довгострокові кредити + Довгострокові позики) : (Власний капітал + Довгострокові кредити + Довгострокові позики)

Показує яку частину основних коштів та інших позаоборотних активів профінансовано зовнішніми інвесторами, тобто яка частина належить їм, а не власникам підприємства.
4.7

Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів

(Довгострокові зобов’язання : (Довгострокові зобов’язання + Власний капітал)) Характеризує структуру капіталу. Зростання цього показника – негативна тенденція, яка означає, що підприємство починає все сильніше залежати від зовнішніх інвесторів.

Продовження таблиці 1.

1 2 3 4
4.8. Коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів

(Позикові кошти : Власні кошти)

Зростання цього показника в динаміці свідчить про посилення залежності підприємства від кредиторів, тобто зниження його фінансової стійкості.
5 Показники рентабельності підприємства
5.1 Рентабельність продажу (Прибуток від реалізації продукції : Виручка від реалізації продукції)
5.2 Рентабельність основної діяльності (Прибуток від реалізації продукції : Витрати на виробництво продукції та її реалізацію)
5.3 Рентабельність власного капіталу (Чистий прибуток : Середня величина власного капіталу)
5.4 Період окупності власного капіталу (Середня величина власного капіталу : Чистий прибуток)
5.5 Рентабельність всього капіталу (Загальний прибуток : Підсумок балансу)
5.6 Рентабельність перманентного (змінного) капіталу (Загальний прибуток : Розділ І пасиву балансу)
загрузка...