Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Поняття бюджету та бюджетної системи

Для вивчення даного питання, важливо з’ясувати зміст інституту «бюджет». Студенти часто не розрізняють поняття бюджету як економічної, правової категорії, а також її матеріальний зміст.

Бюджет, як економічна категорія, є сукупністю економічних (грошових) відносин, що виникають з приводу розподілу і перерозподілу національного доходу з метою утворення і використання централізованого фонду коштів. За матеріальним змістом, бюджет виступає централізованим фондом коштів держави в цілому, або органу місцевого самоврядування, який формується і використовується на тому чи іншому рівні для забезпечення виконання  ними своїх завдань. Як правова категорія, бюджет – це затверджений законом чи нормативно – правовим актом АР Крим, відповідної ради розпис доходів і видатків на певний термін з метою забезпечення виконання завдань і функцій органів державної влади чи місцевого самоврядування.

Для ґрунтовного вивчення цього питання, рекомендується уважно опрацювати зміст Бюджетного кодексу України. Слід розпочати з розкриття понять «бюджетний устрій» та «бюджетна система»: бюджетний устрій – це організація бюджетної системи і принципи її побудови; бюджетна система – заснована на економічних відносинах і юридичних нормах сукупність бюджетів, які встановлюються залежно від державного та адміністративно – територіального поділу держави. Студенти повинні знати, що бюджетна система складається з державного бюджету та місцевих бюджетів. Слід детально зупинитися на аналізі принципів, на яких ґрунтується бюджетна система, а саме: єдності, збалансованості, самостійності, повноти бюджетної системи, обґрунтованості, ефективності, субсидіарності, цільове використання бюджетних коштів, справедливості, неупередженості, публічності, прозорості.

Студенти повинні знати визначення бюджетної класифікації, як єдиного систематизованого згрупування доходів, видатків та фінансування бюджету за ознаками економічної сутності, функціональної діяльності, організаційного устрою та іншими ознаками. Розглядаючи  класифікацію доходів слід пам’ятати, що вони класифікуються за такими розділами: податкові надходження, неподаткові надходження, доходи від операцій з капіталом, трансферти. Класифікацію видатків бажано розпочати із розгляду видів класифікації видатків, які групуються за такими підставами: за функціями, за економічною характеристикою операцій, за ознакою головного розпорядника бюджетних коштів, за бюджетними програмами.

Окремо слід зупинитися на визначенні змісту міжбюджетних трансфертів, під якими розуміють кошти, що безоплатно і безповоротно передаються з одного бюджету до іншого.

Студенту важливо знати поняття бюджетного процесу, який є регламентованою нормами права діяльністю органів державної влади і місцевого самоврядування, що пов’язана зі складанням, розглядом, затвердженням бюджетів, виконанням і контролем за їх виконанням, розглядом звітів про виконання бюджетів, що складають бюджетну систему України.

Слід запам’ятати, що Кабінет Міністрів України не пізніше 15 вересня кожного року подає до Верховної Ради України проект Закону «Про Державний бюджет на  наступний рік» разом з поданою доповіддю про хід виконання бюджету поточного року.

Державний бюджет затверджується щорічно ВРУ на період з 1 січня по 31 грудня (бюджетний рік).

Контроль за дотриманням фінансової дисципліни  здійснюють органи фінансового контролю. Розглядаючи питання контролю, слід звернути увагу на загальне поняття фінансового контролю, як діяльності державних органів та недержавних організацій щодо забезпечення законності, фінансової дисципліни при мобілізації, розподілі та використанні коштів і матеріальних цінностей. Контроль поділяється на загальнодержавний, відомчий і органів місцевого самоврядування. Слід детальніше зупинитись і розглянути суб’єкти загальнодержавного фінансового контролю, це – ВРУ, Кабмін, НБУ, Президент України, Українська державна комерційна страхова компанія, Міністерство фінансів, Рахункова палата, Державна податкова адміністрація, Державне казначейство, Державна контрольно – ревізійна служба, Державна пробірна палата.

загрузка...