Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Поняття і показники розмірів сільськогосподарських підприємств та їх підрозділів

Розміри сільськогосподарських підприємств та їх підрозділів є найважливішим фактором раціонального і ефективного веден­ня сільськогосподарського виробництва. Для досягнення висо­ких результатів виробництва розміри сільськогосподарських підприємств повинні бути оптимальними для конкретних умов виробництва. Під оптимальним слід розуміти такий розмір сіль­ськогосподарських підприємств, який за інших рівних умов за­безпечує кращий результат виробничо-фінансової діяльності.

Розміри сільськогосподарських підприємств та їх підрозділі в визначають за допомогою основних і непрямих показників. Ос­новним показником розміру сільськогосподарських підприємств та їх підрозділів є вартість валової продукції, оскільки вона виз­начає кінцевий результат виробництва. При порівнянні розмірів різних господарств за ряд років для оцінки валової продукції ви­користовують порівнянні ціни на продукцію.

До непрямих показників належать розміри земельної і поспі­лої площі, вартість виробничих фонді в, товарної продукції, кіль­кість поголів’я тварин, середньорічна чисельність працівників, енергетичних потужностей і так далі.

Основний і непрямі показники не завжди однаково врахову­ють взаємозв’язок усіх факторів, що впливають на розміри під­приємства, одні з них сприяють їх збільшенню, інші навпаки, обмежують їх.

Найбільше на розміри сільськогосподарських підприємств впливають такі фактори:

 • природні умови (рельєф території, склад закріплених за сільськогосподарським   підприємством   земель,   конфігурація земельних ділянок, наявність зрошувальних чи осушувальних земель та інші);
 • спеціалізація     сільськогосподарських     підприємств.     З поглибленням  спеціалізації зменшується  кількість  товарних культур, спрощується виробнича структура господарства, що в свою чергу веде до розширення виробництва у найбільш вигід­них галузях;
 • інтенсивність виробництва тісно пов’язана з спеціалізацією виробництва та досить сильно виливає; на розміри підприємства. Процес інтенсифікації в сільському господарстві виражається у ви­користанні додаткових засобів і праці для обробітку однієї і тієї ж земельної площі із збільшенням ви ходу з неї продукції. Даний про­цес супроводжується збільшенням рівня товарного виробництва;
 • рівень механізації виробництва, автоматизації га запро­вадження комплексної механізації виробництва;
 • розміри населених пунктів та відстань між ними, місце проживання працівників. Розміри виробництва обмежуються необхідністю наблизити працівників до місць виконання робіт, скоротити час па їх переїзди, перевезення вантажів;
 • управління господарством і його підрозділами, удоскона­лення організації управління виробництвом. Зі збільшенням розмірів підприємства  га його підрозділів ускладнюється уп­равління, що негативно позначається на виробничій діяльності. Отже,  розміри  підприємства повинні  забезпечувати  належні умови для зручного управління ним;
 • загальний рівень розвитку виробничих сил країни (чим він вищий, тим більше можливостей для успішного функціону­вання великих сільськогосподарських підприємств і т.д.).

Із сказаного вище слідує, що оптимальний розмір підпри­ємства, його підрозділів і галузі в усіх випадках повинен бути економічно обґрунтованим і перевіреним з погляду кращого використання землі, виробничих фондів, робочої сили, з погляду зручності   управління та створення кращих побутових і житло­вих умов працівникам.

Світова практика свідчить, що в розвитку сільськогосподарсь­ких підприємств позитивною с тенденція до концентрації виробництва. Об’єктивною її основою є техніко-економічні пе­реваги великого виробництва перед дрібним, а саме:

 • більш високий рівень продуктивності праці;
 • менші витрати па одиницю продукції;
 • економія капітальних і експлуатаційних витрат па одини­цю площі;
 • більші  можливості для  раціональної організації вироб­ництва, використання техніки, досягнень науки і прогресивної практики;
 • більші можливості для зберігання та реалізації продукції в оптимальні строки та вищої якості і т.д.

Однак збільшення розмірів підприємств та їх підрозділів не може бути безмежним. Тому потрібно поєднувати великі, серед­ні та дрібні виробництва і мати раціональні за розмірами підпри­ємства залежно від природноекономічних умов.

загрузка...