Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Поняття, предмет, джерела цивільного права

Цивільне право – це сукупність норм права, які регулюють майнові та особисті немайнові відносини, що складаються в суспільстві між фізичними і юридичними особами та іншими соціальними утвореннями на засадах рівності сторін.

Предмет правового регулювання цивільного права складають правові відносини, що регулюються цивільно – правовими нормами. Зокрема, це майнові та особисті немайнові відносини.

Майновими називають відносини, пов’язані з належністю, набуттям, користуванням і розпорядженням майном. Вони зумовлені використанням товарно – грошової форми.

Є два види майнових відносин:

1. майнові відносини, пов’язані з приналежністю майна певним особам;

2. майнові відносини, пов’язані з переходом майна від одних осіб до інших, або відносини в галузі товарообігу.

Особисті немайнові відносини індивідуалізують особу, оскільки виникають завдяки здійсненню нею її особистих прав і свобод. Вони поділяються на дві підгрупи:

1. особисті права, пов’язані з майновими (авторське право);

2. особисті права, не пов’язані з майновими (честь, гідність, ім’я ).

Система цивільного права складається із правових інститутів загальної та особливої частини. До Загальної відносяться норми про суб’єкти, об’єкти цивільного права, угоди, представництво та довіреність, позовну давність. До Особливої частини відносяться такі правові інститути: право власності, зобов’язальне право, авторське право, право на відкриття і винаходи, спадкове право, правоздатність іноземних громадян.

Джерелами цивільного права є: Конституція України, Цивільний кодекс України, закони України ( ЗУ «Про власність», «Про підприємництво», «Про приватизацію майна державних підприємств»), акти Президента України, постанови Кабінету Міністрів, нормативні акти інших органів державної влади, міжнародні цивільно – правові договори.

Основним джерелом цивільного права є Цивільний кодекс України (ЦКУ), прийнятий 16.01.2003 р. і складається з шести книг.

загрузка...