Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Поняття про ріст, розвиток та методи їх обліку.

Поняття про ріст, розвиток та методи їх обліку.

Тваринний організм протягом життя змінюється завдяки процесам росту і розвитку. Індивідуальний розвиток тварин триває все життя.

Під ростом розуміють збільшення розмірів організму, його маси.

Індивідуальний розвиток тварин поділяється на два основних періоди:

–         внутрішньоутробний (ембріональний);

–         після утробний (постембріональний).

Всебічне вивчення індивідуального розвитку тварин дало підставу твердити про його періодичність. У с/г тварин розрізняють певні періоди розвитку, які використовують при розробці схем вирощування, годівлі і утримання.

  1. Внутрішньоутробний розвиток відбувається в організмі матері.(У всіх тварин тривалість різна: слон – 650 днів, кінь – 340, ВРХ – 285,

Свиня – 115, вівця – 154, кріль – 30.). Він має півперіоди зародковий, перед плідний і плідний.

  1. Після утробний – починається після народження тварини. Він має півперіоди:

–         новонародженості;

–         молодості – має фазу молочну і фазу статевого дозрівання;

–         зрілості;

–         старіння.

Молочний підперіод триває кілька місяців — до відлучення молодняку від матерів або припинення випоювання йому молока: для поросят — до 2 міс, ягнят — 3,5 – 4, телят — 5-6, лошат — 6-8 міс. У цей час тварин поступово привчають до поїдання рос­линних кормів, що сприяє посиленому розвитку органів травної сис­теми.

Підперіод статевого дозрівання триває доти, доки тварини не стануть здатними до розмноження, тобто коли не досягнуть ста­тевої зрілості.

Підперіод господарської зрілості охоплює час виробничого використання тварин, розквіту їхньої функціональної діяльності, максимальної продуктивності та відтворної здатності. Він настає у свиней в 2 — 3 роки, овець і кіз — 2 — 4, великої рогатої худоби — 5 — 6, коней — у 6 – 7 років. Тривалість цього підперіоду залежить від умов годівлі, догляду, утримання та використання тварин.

Підперіод старіння характеризується зниженням інтенсивно­сті обміну речовин, відтворної здатності, продуктивності, поступо­вим згасанням функціональної діяльності організму. При старінні утримання тварин стає збитковим і їх вибраковують, тому період використання останніх коротший, ніж тривалість життя. Так, період використання свиней становить 4 — 5 років (тривалість життя — 15-20), овець — 6-8 (10-15), великої рогатої худоби — 10-12 (20 – 25), коней — 18 – 20 (35 – 40 років).

Тривалість життя та використання тварин пов’язані з породни­ми, індивідуальними, продуктивними і племінними якостями, що значною мірою залежать від їхніх спадкових особливостей. При цьому необхідно пам’ятати, що повноцінна збалансована годівля, раціональний режим догляду та утримання сприяють продовженню періоду господарського використання тварин.

Вивчаючи особливості росту с/г тварин, встановили ряд його закономірностей:

  1. Ріст відбувається нерівномірно протягом життя.
  2. З віком тварин спостерігають зміну в будові їх тіла, що обумовлюється нерівномірністю росту різних відділів скелета та різних частин тіла.
  3. Внутрішні органи тварин ростуть нерівномірно.
  4. Інтенсивність процесів росту з віком знижується. Молоді тварини ростуть інтенсивніше до настання статевої зрілості.

Облік росту сільськогосподарських тварин.

Інтенсивність росту і розвитку тварин у різні періоди онтогенезу неоднакова. Про швидкість збільшення живої маси, лінійних про­мірів та об’ємних показників судять за абсолютним або відносним приростом усього тіла, окремих органів чи тканин протягом певного періоду.

Живу масу тварин визначають на підставі систематичних зважу­вань, інтервали між якими можуть бути різними і залежать від ме­ти роботи. При цьому необхідно пам’ятати, що молодих тварин у період інтенсивного росту, а також дрібних і скороспілих треба зва­жувати частіше, ніж старих, пізньоспілих та великих. Ступінь точ­ності зважування залежить від величини тварин. Дрібних зважу­ють із точністю до 1 г, великих — до 100 г.

*У зоотехнічній практиці тварин зважують у перший день після народження, а потім щомісячно або рідше до певного віку. Це пов’язано з метою зважувань і видом тварин. Для одержання точ­ніших результатів тварин зважують в однаковий час — уранці до годівлі й напування, а корів — після ранкового доїння. Величина живої маси при народженні — дуже важлива селекційна ознака, яка є показником подальшого розвитку організму.

Повніше уявлення про ріст тварин можна мати, якщо доповнити зважування систематичним взяттям промірів, оскільки організм, який росте, при тимчасовій недостатній годівлі може збільшуватися у висоту, довжину, ширину й глибину без зміни величини живої ма­си. Лінійний ріст у сантиметрах вимірюють за допомогою мірної па­лиці, циркуля, стрічки у ті самі дні, коли їх зважують.

Дані систематичних зважувань і вимірювань характеризують швидкість росту, що має велике господарське значення.

Швид­кість росту визначають за абсолютними та відносними показниками приростів за добу, місяць, рік.

Абсолютний приріст обчислюють за певний проміжок часу як різницю показників у кінці й на початку періоду. (за формулою).

Середньодобовий приріст визначають за формулою

де Сп — середньодобовий приріст; Щ — показник у кінці обліково­го періоду; Що — показник на початку облікового періоду; і — три­валість періоду. Він є критерієм при складанні раціонів, при плануванні та ін.

Абсолютні показники певною мірою характеризують швидкість росту тварин і мають велике практичне значення, оскільки дають можливість порівнювати фактичні результати з плановими, конт­ролювати виконання завдань, робити розрахунки щодо заробітної плати працівників господарства.

Молоді тварини ростуть нерівномірно, тому показник абсолютно­го приросту не відображує дійсної інтенсивності процесів росту, сту­пеня їхньої напруженості, тобто взаємовідношення між величиною маси тіла, яка збільшується, і швидкістю росту. З цією метою визна­чають відносний приріст, який вираховують у відсотках або разах за формулою

-•100%,

де Вп — відносний приріст у відсотках за певний проміжок часу; Щ — показник у кінці облікового періоду; Щ0 — показник на поча­тку облікового періоду.

загрузка...