Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Поняття трудового договору, порядок його укладання та розірвання

Трудовий договір – це угода між працівником і власником підприємства, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з дотриманням правил внутрішнього розпорядку, а власник зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечити необхідні умови для праці.

Трудовий договір може бути:

1. безстроковий;

2. на визначений строк;

3. на час виконання певної роботи.

Трудовий договір укладається, як правило, у письмовій формі. Працівник вправі укладати трудовий договір на одному або водночас на декількох підприємствах (сумісництво).

Особливим видом трудового договору є Контракт. Контракт відрізняється від трудового договору тим, що містить додаткові умови праці.

Учасниками (суб’єктами) трудових правовідносин може бути особа, яка досягла 16 років, як виняток – 14-15 років за згодою батьків – з однієї сторони,

власник підприємства, організації – з іншої.

При укладанні трудового договору працівник повинен надати такі документи:

  • Ø Заяву про прийняття на роботу;
  • Ø Паспорт, або інший документ, що посвідчує особу;
  • Ø Трудову книжку;
  • Ø У разі необхідності – документ про освіту, характеристику, довідку про стан здоров’я.

Укладання трудового договору оформляється наказом чи розпорядженням.

При укладанні трудового договору може бути обумовлене угодою сторін випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі.

Строки випробовувань:

1. для робітників – 1 місяць;

2. за згодою профспілки – 3 місяці, максимальний – 6 місяців.

Не встановлюється випробування для неповнолітніх, молодих спеціалістів, осіб, що звільнені в запас із Збройних сил, інвалідів, вагітних жінок, працівників зайнятих у порядку переведення.

Підставами для припинення трудового договору:

1)                                        угода сторін;

2)                                        закінчення строку дії трудового договору;

3)                                        призов або вступ працівника на військову службу;

4)                                        розірвання трудового договору з ініціативи працівника, або власника, на вимогу профспілки і інші;

5)                                        переведення працівника, за його згодою, на інше підприємство, установу, перехід на виборну посаду;

6)                                        відмова працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом з підприємством, а також відмова від продовження роботи у зв’язку зі зміною істотних умов праці;

7)                                        за вироком суду;

8)                                        за підставами, передбаченими контрактом.

Особливу увагу слід звернути на підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника, це: зміни в організації виробництва і праці, ліквідації підприємства; виявлення невідповідності працівника займаній посаді внаслідок недостатньої кваліфікації чи стану здоров’я; систематичне невиконання працівником трудових обов’язків, прогул ( відсутність більше трьох годин на робочому місці); нез’явлення на робочому місці протягом більш як 4 місяців підряд внаслідок тимчасової непрацездатності ( якщо така втрачена в зв’язку з трудовим каліцтвом або профзахворюванням, посада зберігається до відновлення працездатності чи встановлення інвалідності; поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу; поява на роботі в нетверезому стані; вчинення за місцем роботи розкрадання; а також – одноразового грубого порушення трудових обов’язків керівним працівником; винних дій працівника, який безпосередньо обслуговує грошові або товарні цінності і власник втратив до нього довіру, вчинення працівником , який виконує виховні функції, аморального проступку; незадовільних результатів випробування.

Відповідно до ст.38 КЗпП  працівник має право розірвати трудовий договір попередивши про це власника письмово за 2 тижні. При наявності особливих обставин ( переїзд на нове місце проживання, вступ до навчального закладу, догляд за дитиною інвалідом та ін.),трудовий договір розривається у строки, про які просить працівник. Достроково розривається строковий договір в разі хвороби працівника або інвалідності.

загрузка...