Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Поняття, завдання і джерела аналізу

У процесі сільськогосподарського виробництва відбувається по­ступовий знос, а потім і вибуття з нього діючих основних засобів, що викликає необхідність в їх відтворенні – простому або розширеному. Джерелом відтворення основних засобів є капітальні інвестиції.

Капітальними інвестиціями в сільське господарство називають грошові кошти, спрямовані на відновлення, розширення та рекон­струкцію діючих основних засобів. Капітальні інвестиції поділяють на виробничі і невиробничі. До виробничих капітальних інвестицій відносять затрати, пов’язані з виробництвом продукції. Це затрати на придбання тракторів, сільськогосподарських машин, робочої і продуктивної худоби, на спорудження приміщень для тварин, будівництво доріг тощо. До капітальних інвестицій виробничого призначення відносять також затрати на формування основного стада і капітальний ремонт основних засобів. Однак за діючою системою обліку в склад капітальних інвестицій ці затрати не включаються і враховуються окремо. Капітальні інвестиції в основне стадо здій­снюються частково за рахунок коштів, виручених від реалізації вибракуваної робочої та продуктивної худоби. Затрати на капітальний ремонт, призначені для часткового відновлення основних засобів, формуються за рахунок амортизаційних відрахувань. До невиробничих капітальних інвестицій відносять затрати на будівництво житла, будівель культурно-побутового призначення й охорони здоров’я. Капітальні інвестиції — це потенціальні основні кошти, вони пере­творюються в основні засоби після введення в експлуатацію відповід­них об’єктів.

Загальноприйнято розмежовувати капітальні інвестиції, які спря­мовують безпосередньо в сільське господарство і на розвиток сіль­ського господарства по всьому комплексу робіт. Крім грошових коштів, які виділяють безпосередньо на розвиток сільського господарства, капітальні інвестиції на розвиток сільського господарства по всьому комплексу робіт включають цілий ряд інших затрат: кошти для будівництва підприємств і організацій з постачання аграрних підприємств технікою та її ремонту, сільськогосподарських науково-дослідних установ, на створення підприємств з виробництва будівельних матеріалів, переробці сільськогосподарської продукції тощо.

Сума всіх капітальних інвестицій за будь-який період називається сукупними капітальними вкладеннями. Питомими капітальними інвестиціями називають суму капітальних інвестицій, що припадають у розрахунку на один гектар земельних угідь (сільгоспугідь, ріллі) або одне скотомісце.

Основними напрямами використання капітальних інвестицій у сільськогосподарське виробництво вважають:

  • капітальне будівництво та реконструкцію виробничих приміщень рослинництва і тваринництва, майстерень, житла, культурно-побутових об’єктів тощо;
  • придбання знарядь виробництва (машин, обладнання), робочої худоби, а також формування стада продуктивних тварин;
  • капітальний ремонт основних засобів виробничого і невиробни­чого призначення;
  • меліорація земель, закладання та вирощування багаторічних на­саджень тощо.

Загальний розмір капітальних інвестицій у кожному сільськогос­подарському підприємстві залежить від обсягу виробництва і перспек­тив розвитку. Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій і колективних та фермерських (селянських) господарствах є власні кошти. До них відносять амортизаційні відрахування, виручку від реалізації дорослої продуктивної і робочої худоби, відрахувань, від чистого доходу тощо.

Проте аналіз господарської діяльності останніх років показує, що в сільськогосподарських підприємствах України різко змінилися характер та обсяги джерел фінансового забезпечення відтворення основних засобів виробництва: прибутку, амортизаційного фонду, державних капітальних вкладень, кредитування тощо. Вони настільки мізерні, що не здатні забезпечити навіть простого відтворення техніки в сільському господарстві. Це основна причина тенденцій, що спостерігаються на нинішньому ринку сільськогосподарської техніки.

Погіршилась також система кредитування. Тепер кредити “вибивають”, бо кредити здійснюються головним чином комерційними банками, їм же вигідніше інвестувати приватний сектор, переважно торгівлю. Там вищі прибутки.

Але будь-які виділені кошти вимагають поглибленого аналізу їх використання за цільовим призначенням, тому завданнями економічного аналізу є:

•  контролювати ефективність використання коштів, виділених на капітальні вкладення;

  • досліджувати, як змінюється породний склад основного стада худоби в результаті виконання плану капітальних вкладень на його формування;
  • встановлювати, як змінюється структура основних засобів за рахунок введення в дію нових об’єктів, виробничих приміщень;
  • контролювати, як виконуються графіки освоєння коштів на капітальні інвестиції та введення в дію нових будівель і споруд.

Джерелами аналізу є: кошториси витрат на будівництво, титульні списки, а також дані синтетичного й аналітичного обліку тощо. Використовують “Зведений фінансовий план”, “Баланс підприємства” і дані статистичної звітності.

загрузка...