Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Порядок відкриття та ведення клієнтських рахунків в іноземній валюті

У сучасних умовах українські банки, що мають ліцензію на здійснення валютних операцій (уповноважені банки), можуть відкривати своїм клієнтам рахунки в іноземній валюті:

 • поточні;
 • депозитні (вкладні).

Поточний валютний рахунок відкривається суб’єкту господарювання (юридичній або фізичній особі-підприємцю) для проведення розрахунків у безготівковій та готівковій формах під час здійснення     поточних     валютних     операцій     і     для     погашення заборгованості за кредитами в іноземній валюті.

Поточними торговельними операціями в  іноземній  валюті  є розрахунки:

 • між юридичними особами-резидентами та юридичними особами-нерезидентами при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності за торговельними операціями;
 • між юридичними особами-резидентами на території України за умови наявності індивідуальної ліцензії НБУ;
 • між   юридичними   особами-нерезидентами   та   юридичними «особами-резидентами через юридичних осіб-резидентів-посередників відповідно до договорів, укладених згідно з чинним законодавством -України;
 • операції на міжбанківському валютному ринку;
 • оплата   товарів,   робіт,   послуг   з   використанням   чеків   та пластикових карток.

Поточними неторговельними операціями є такі розрахунки:

–         виплата готівкової іноземної валюти на витрати, пов’язані з відрядженнями;

–         виплата    готівкової    іноземної    валюти    за    чеками    та пластиковими картками фізичним особам;

–         купівля платіжних документів в іноземній валюті фізичними особами;

–         виплата авторських гонорарів і платежів за користування авторськими правами;

–         перерахування коштів на проведення міжнародних виставок, симпозіумів, конференцій та інших міжнародних зустрічей;

–         оплата праці нерезидентів, які працюють в Україні;

–         перерахування коштів в іноземній валюті за навчання, лікування, патентування, сплату митних платежів, членських внесків;

–         платежі з відшкодування витрат судових, нотаріальних, арбітражних, правоохоронних органів;

–         виплата готівкової іноземної валюти за переказами з-за кордону (пенсії, аліменти, оплата праці, спадщина, допомога родичів тощо);

–         переказ за межі України коштів в іноземній валюті (пенсії, аліменти, оплата праці, спадщина, допомога родичам тощо).

Для відкриття поточного рахунка в іноземній валюті підприємство-резидент подає уповноваженому банку ті самі документи, що й для відкриття гривневих поточних рахунків. Якщо поточний рахунок в іноземній валюті відкривається в тому самому банку, де відкрито поточний рахунок у національній валюті, то надання пакета документів не обов’язкове (крім заяви про відкриття рахунка та картки зі зразками підписів та відбитком печатки).

На поточні рахунки в іноземній валюті юридичних осіб-резидентів зараховуються такі кошти:

 • Ø через розподільчі рахунки:

–         що надійшли у готівковій формі від нерезидента до каси уповноваженого банку згідно з експортним контрактом у порядку, встановленому чинним законодавством України;

–         що ввезені у готівковій формі уповноваженими особами на територію України на транспортних засобах, які надають послуги за межами України та зареєстровані митною службою під час в’їзду в Україну;

–         що одержані у готівковій формі як сплата за державне мито, митні платежі та інші збори відповідно до чинного законодавства;

–         невикористаний залишок готівкової іноземної валюти та іноземна валюта за платіжними документами: раніше отримані в уповноважених банках України чи за кордоном для оплати витрат на відрядження та експлуатаційних витрат, пов’язаних з обслуговуванням транспортних засобів за кордоном, представницьких витрат за кордоном;

–         що внесені у готівковій формі нерезидентом на рахунок юридичної особи-резидента як благодійний внесок;

–         за платіжними документами, що надіслані з-за кордону на ім’я власника рахунка в порядку, встановленому чинним законодавством;

–         перераховані з-за кордону нерезидентами за зовнішньоекономічними контрактами;

–         повернені з будь-яких причин нерезидентом, на користь якого були перераховані раніше;

–         перераховані з-за кордону нерезидентом на рахунок резидента, який виступає посередником, для подальшого перерахування іншим резидентам – суб’єктам підприємницької діяльності на підставі договорів комісії, доручення, консигнації;

–         перераховані як благодійний внесок юридичними особами-нерезидентами;

–         перерахована з-за кордону нерезидентами гуманітарна допомога за наявності відповідного рішення Комісії з питань гуманітарної допомоги при КМУ;

–         перераховані з-за кордону нерезидентами у вигляді кредитів (позик, фінансової допомоги);

–         інші надходження на користь резидента-власника рахунка, що не суперечать чинному законодавству;

 • Ø безпосередньо на поточні рахунки:

–         куплені   за   дорученням   власника   рахунка/ уповноваженим банком відповідно до чинного законодавства;

–         перераховані з кредитного рахунка як кредит відповідно до кредитної угоди;

–         перераховані      з      власного     депозитного      рахунка^*’- в уповноваженому банку відповідно до депозитної угоди;

–         перераховані з рахунка отримувача гуманітарної допомоги на рахунок набувача гуманітарної допомоги;

–         у   сумі   відсотків,   нарахованих   за   залишком   коштів,; що надійшли на рахунок як гуманітарна допомога;

–         у сумі відсотків, нарахованих за залишком коштів на власному поточному та депозитному рахунках;

–         перераховані з власного поточного рахунка.

З   поточного  рахунка  в  іноземній  валюті   юридичних  осіб-резидентів за розпорядженням власника рахунка проводяться такі операції:

–         виплата готівкою для оплати праці працівникам-нерезидентам, які працюють в Україні за контрактом;

–         виплата готівкою чи платіжними документами працівникам на службові відрядження під час виїзду за кордон;

–         виплата готівкою фізичним особам-резидентам за використання їхніх творів за кордоном;

–         виплата готівкою для сплати державного мита згідно з чинним законодавством України;

–         перерахування з рахунка резидента-посередника на поточні рахунки інших резидентів – суб’єктів господарської діяльності, за дорученням яких на підставі договорів комісії, доручення, консигнації або агентських угод було здійснено продаж нерезиденту товарів (робіт, послуг);

–         перерахування на користь нерезидента за межі України за зовнішньоекономічними договорами;

–         перерахування з рахунків отримувача гуманітарної допомоги на рахунки надавачів гуманітарної допомоги;

–         перерахування за кордон ‘ні навчання, за участь у конференціях, виставках за умови наявності відповідних підтверджу-вальних документів;

–         перерахування на кредитний рахунок для погашення заборгованості за отриманим кредитом та відсотків за ним;

–         продаж валюти уповноваженим банком відповідно до чинного законодавства;

–         продаж на міжбанківському валютному ринку України коштів, що надійшли як гуманітарна допомога, для зарахування на поточні рахунки отримувачів гуманітарної допомоги в гривнях;

–         перерахування на власний депозитний рахунок в іноземній валюті;

–         перерахування благодійних внесків на рахунок іншої юридичної особи-резидента за умови отримання індивідуальної ліцензії НБУ;

–         перерахування за сплату державного мита згідно з чинним законодавством;

–         перерахування на власний   поточний рахунок;

–         перерахування нерезидентам для погашення заборгованості за кредитами, позиками, повернення поворотної фінансової допомоги;

–         інші перерахування, що не суперечать чинному законодавству України.

Фізичні особи можуть відкривати в уповноважених банках як поточні, так і депозитні (вкладні) рахунки в іноземній валюті. Фізичній особі-резиденту поточний валютний рахунок відкривається на підставі заяви; документа, що засвідчує особу; договору на відкриття та обслуговування рахунка; картки зі зразком підпису, який надається у присутності працівника банку, що відкриває рахунок, та засвідчується цим працівником.

Поточний рахунок в іноземній валюті фізичній особі-нерезиденту відкривається на підставі договору за умови пред’явлення паспорта чи іншого документа, що засвідчує особу, та подання до уповноваженого банку:

• заяви встановленої форми;

• картки із зразком підпису, що надається у присутності працівника банку, який відкриває рахунок, та засвідчується цим працівником;

• нотаріально засвідченої копії легалізованого дозволу центрального банку іноземної держави на відкриття рахунка в разі, якщо це передбачено міжнародними договорами України.

На поточні рахунки в іноземній валюті фізичних осіб-резидентів зараховується:

ü готівкова валюта;

ü валюта за платіжними документами, надісланими з-за кордону на ім’я власника рахунка, згідно з чинним законодавством України;

ü валюта за іноземними платіжними документами (чеками), виписаними уповноваженими банками України;

ü валюта, переказана з-за кордону на ім’я власника рахунка через уповноважені банки України;

ü валюта, одержана з-за кордону від юридичної особи-нерезидента як оплата праці, премії, призи, авторські гонорари;

ü валюта за іменними платіжними документами, надісланими з-за кордону на ім’я власника рахунка;

ü валюта за платіжними документами, ввезеними з-за кордону власником рахунка і зареєстрованими митною службою під час в’їзду в Україну;

ü валюта, перерахована власникові рахунка за дорученням юридичної особи-нерезидента через юридичну особу-резидента (посередника) на підставі укладених міжнародних угод, якими передбачено отримання резидентами України гонорарів, премій та інших виплат від нерезидентів з-за кордону згідно з чинним законодавством України;

ü валюта, перерахована з рахунка отримувача гуманітарної допомоги на поточні рахунки набувачів гуманітарної допомоги;

ü о валюта, перерахована в межах України іншою фізичною особою з власного поточного рахунка в іноземній валюті;

ü о іноземна валюта, куплена уповноваженим банком на міжбанківському валютному ринку України за дорученням фізичної особи, яка виїжджає на постійне місце проживання за кордон, за кошти з рахунка в національній валюті.

З поточного валютного рахунка за розпорядженням фізичної особи-резидента проводяться такі операції:

в іноземній валюті:

 • Ø перерахування в іноземній валюті через кореспондентські рахунки уповноважених банків відповідно до діючих Правил здійснення переказів іноземної валюти за межі України за дорученням фізичних осіб та одержання фізичними особами в Україні переказаної їм з-за кордону іноземної валюти;
 • Ø виплата готівкою для вивезення за межі України;
 • Ø виплата платіжними документами;
 • Ø перерахування в межах України на рахунок іншої фізичної особи-резидента;
 • Ø перерахування на власний поточний рахунок в іншому уповноваженому банку чи вкладний рахунок;
 • Ø продаж на міжбанківському валютному ринку для подальшого зарахування на рахунок в національній валюті;

у грошовій одиниці України:

 • Ø виплата готівкою у гривнях (за курсом НБУ);
 • Ø перерахування коштів для сплати юридичній особі за продаж товарів, робіт, послуг (за курсом НБУ).

На поточний валютний рахунок фізичної особи-нерезидента зараховується:

 • Ø валюта, перерахована з-за кордону на ім’я власника рахунка через уповноважені банки України;
 • Ø готівкова валюта, ввезена на територію України і зареєстрована митною службою під час в’їзду в Україну;
 • Ø валюта за платіжними документами, ввезеними на територію України і зареєстрованими митною службою під час в’їзду в Україну;
 • Ø валюта за платіжними документами, надісланими з-за кордону на ім’я власника рахунка;
 • Ø валюта за іменними платіжними документами (чеками), виписаними уповноваженими банками України;
 • Ø валюта, одержана в Україні як оплата праці, пенсія, премія, авторський гонорар, приз;
 • Ø валюта, перерахована в межах України іншою фізичною особою-нерезидентом з власного поточного валютного рахунка;
 • Ø кошти, зняті раніше власником з рахунка і не використані.

З поточного рахунка в іноземній валюті фізичної особи-нерезидента за його розпорядженням проводяться такі операції: в іноземній валюті:

перерахування за межі України через кореспондентські рахунки уповноважених банків України;

• виплата готівкою та платіжними документами для вивезення за межі України;

• перерахування на власний поточний чи вкладний рахунок в іншому уповноваженому банку;

• перерахування в межах України на поточний рахунок іншої фізичної особи;

•   перерахування на рахунок юридичної особи-р інвестиція;

у грошовій одиниці України:

•   виплата готівкою у гривнях (за курсом НБУ);

• перерахування коштів для сплати юридичній! особі за продаж товарів чи послуг (за курсом НБУ);

•    інвестування.

Вкладні (депозитні) рахунки в іноземній валюті відкриваються фізичним особам на підставі укладеного депозитного договору між власником рахунка та банком на визначений у договорі строк. На вкладний валютний рахунок фізичної особи-резидента зараховуються:

 1. готівкова валюта;
 2. валюта, перерахована з власного поточного чи вкладного рахунка в іноземній валюті в іншому уповноваженому банку.

З вкладного валютного рахунка за розпорядженням фізичної особи-резидента проводяться операції (під час закриття рахунка):

 • Ø виплата готівкою;
 • Ø виплата платіжними документами;
 • Ø перерахування на власний поточний чи вкладний рахунок в іноземній валюті в іншому уповноваженому банку.

На вкладний валютний рахунок фізичної особи-нерезидента зараховується:

ü готівкова    валюта,     ввезена    на    територію     України    і зареєстрована митною службою під час в’їзду в Україну;

ü валюта,  перерахована з  власного  поточного  чи  вкладного рахунка в іншому уповноваженому банку.

З вкладного поточного рахунка за розпорядженням фізичної особи-нерезидента проводяться такі операції (при закритті рахунка):

• перерахування за межі України через кореспондентські рахунки уповноважених банків;

 • виплата готівкою;
 • виплата платіжними документами;
 • перерахування на власний поточний чи вкладний рахунок в іноземній валюті в іншому уповноваженому банку.

Комерційні банки, що мають ліцензію НБУ на здійснення операцій з ведення рахунків та залучення депозитів фізичних осіб, можуть відкривати кодовані поточні та кодовані вкладні (депозитні) рахунки фізичним особам.

Кодований рахунок – це рахунок, що відкривається в іноземній або національній валюті України фізичній особі (резиденту чи нерезиденту) не як суб’єкту підприємницької діяльності, а операції за цим рахунком здійснюються із застосуванням електронного підпису-коду (набору цифр та (або) літер), встановленого самим власником рахунка під час його відкриття.

Відкриття та ведення кодованих рахунків здійснюється спеціальним підрозділом банку (уповноваженим працівником). Умови обслуговування таких рахунків і виконання операцій за ними визначаються внутрішнім нормативним актом банку відповідно до його статуту.

Банк зобов’язаний забезпечити банківську таємницю під час укладання договорів на ведення кодованих рахунків та їх обслуговування.

Кодований рахунок відкривається на певний строк (вкладний) чи безстрокове (поточний), на підставі письмової заяви фізичної особи та інших документів у порядку, визначеному для звичайних поточних та вкладних рахунків (за винятком картки зі зразком підпису). Підпис фізичної особи під час здійснення операцій за кодованим рахунком замінюється електронним підписом-кодом, встановленим самим власником рахунка під час його відкриття.

Заява та інші документи, за якими може бути ідентифікована фізична особа – власник рахунка, зберігаються в сейфі керівника спеціального підрозділу (уповноваженого працівника). Доступ до сейфа можуть мати тільки уповноважені працівники банку, визначені наказом. Операції за кодованим рахунком можуть здійснюватись як шляхом безпосереднього звернення власника рахунка до уповноваженого банку, так і через телекомунікаційні системи. У разі здійснення операцій за кодованими рахунками в банківських документах не вказуються дані про особу – власника рахунка (паспортні дані або дані іншого документа, що засвідчує цю особу), а замість них проставляється лише номер цього рахунка з обов’язковим застосуванням параметрів аналітичного бухгалтерського обліку, за якими ідентифікується вид рахунка (поточний чи вкладний (депозитний)), а також тип власника (резидент чи нерезидент).

Довідки за кодованими рахунками фізичних осіб видаються і безпосередньо клієнтам та їхнім представникам, а також за письмовою  вимогою – органам дізнання та попереднього слідства, судам у кримінальних справах, що знаходяться в їх провадженні.

Довідки за кодованим рахунком у разі смерті його власника $ видаються особам, зазначеним банку власником рахунка в заповідальному розпорядженні, державним нотаріальним конторам у справах спадщини, які перебувають на розгляді, а також іноземним консульським установам.

Кодований рахунок фізичної особи закривається на підставі її письмової заяви або в разі смерті та в інших випадках, передбачених договором або чинним законодавством України.

Режим кодованих поточних та вкладних рахунків в іноземній і національній валюті для фізичних осіб-резидентів чи нерезидентів визначається відповідно до наведених вище вимог, а також згідно з Інструкцією НБУ про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті.

загрузка...