Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Порядок здійснення поточного контролю знань студентів

Об’єктом поточного контролю знань студентів є:

а) системність та активність роботи студента на семінарських заняттях: максимальна оцінка – 30 балів;

б) системність роботи студента при виконанні завдань самостійного опрацювання: максимальна оцінка – 30 балів;

в) контроль за виконання модульного завдання: максимальна оцінка – 20балів;

При контролі систематичності та активності роботи на семінарських заняттях оцінці можуть підлягати:

–         розуміння та запам’ятовування студентами програмного матеріалу;

–         рівень знань, продемонстрований у відповідях і виступах на семінарських заняттях;

–         уміння самостійно опрацьовувати навчальну та наукову літературу;

–         уміння усно чи письмово представити певний матеріал по темі на семінарського заняття;

–         результати експрес контролю тощо.

Поточна робота студента на семінарських заняттях оцінюється в межах від 0 до 30 балів на основі загального рівня його активності на семінарських заняттях, а також кількості (як мінімум – дві) та якості одержаних студентом оцінок за такою шкалою ( табл. 2)

Таблиця 2.

Показники, які враховуються при оцінюванні роботи студента

на семінарських заняттях

Кількість та якість за відповіді на семінарських заняттях Кількість балів
Висока загальна активність на семінарських заняттях 5
5 + 5 або 5 + 4 25
4 + 4 20
5 + 3 або 4 + 3 15
3 + 3 10
3 + 2 або 2 + 2 0
Одна п’ятірка 15
Одна четвірка 10
Одна трійка 5

При контролі виконання завдань для самостійного опрацювання оцінці можуть підлягати:

–         самостійне опрацювання тем в цілому та окремих питань;

–         написання рефератів, ЕСЕ;

–         підготовка конспектів навчальних чи наукових з курсу МЕВ;

–         підготовка реферативних матеріалів з публікацій тощо.

Поточна самостійна робота студента оцінюється в межах від 0 до 30 балів на основі кількості та якості оцінок, одержаних студентом за наступною шкалою (табл. 3.)

Таблиця 3.

Показники, які використовуються при оцінюванні виконання студентом завдань для самостійного опрацювання

Показники Кількість балів
За самостійне опрацювання тем в цілому та окремих питань + 10,15
За презентацію реферату (ЕСЕ) з оцінкою не нижче «4» + 10
За виконання практичної роботи 10-20
За активну участь у роботі студентських наукових конференцій, круглих столах. + 5, 10

Модульний контроль з дисципліни Світовий ринок товарів та послуг здійснюється два рази за семестр на семінарському занятті у вигляді контрольної письмової роботи за наступними розділами та темами дисципліни (табл. 4).

Таблиця 4

Обсяг матеріалу для проведення модульного контролю,

його форми і терміни

Модуль Теми дисципліни Терміни Форма контролю
1 1, 2, 3, 4, 5,6,7,8. 9.10,11,12,13,14,15: Після вивчення названих тем Контрольна робота
2 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37. Контрольна робота

Завдання для модульного контролю складається з 5 питань. За кожну правильну відповідь зараховується 4 бали.

Підсумкова атестація проводиться у формі іспиту за тестовими технологіями визначається за 100- бальною шкалою. Розроблено 30 примірників екзаменаційних білетів у кожному з них 30 тестових завдань. За кожну правильну відповідь на тест студент отримує 3,3 бали. Для того щоб бали з атестації були додані до балів з навчальної роботи необхідно вірно дати відповідь мінімум на 18 тестових завдань, менше не зараховується.

загрузка...