Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Вивчення дисципліни “Основи права” у вищих навчальних закладах має важливе значення в загальній системі підготовки молодших спеціалістів економічних спеціальностей.

Мета вивчення дисципліни «Основи права » – формування сучасного рівня правової свідомості та правової культури; усвідомлення необхідності побудови правової держави та дотримання верховенства Конституції України, верховенства права у суспільстві; набуття практичних навичок по використанню діючого законодавства у майбутній професійній діяльності.

Недостатня правова підготовка фахівців призводить до втрат у сфері економіки та порушень фінансової, договірної та службової дисципліни.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

  • •загальні закономірності виникнення і розвитку держави і права, їх взаємозв’язок і роль, яку вони відіграють в забезпеченні життєдіяльності суспільства;
  • •процес виникнення, формування держави і права України;
  • •соціальне призначення демократії, природних і невідчужуваних прав і свобод людини;
  • юридичне та політичне значення Конституції у політичній і правовій системах;
  • різні джерела права України, їх зміст в системі правового регулювання стосовно своєї професійної діяльності;

• значення права для правонаступництва кращих стандартів у галузі прав і свобод людини в національному законодавстві.

Вміти:

  • • застосовувати знання про державно-правову систему України в своїй професійній діяльності;
  • • використовувати Конституцію України як основний закон прямої дії;
  • • орієнтуватися в системі чинного законодавства;
  • • визначати вірну юридичну кваліфікацію в межах своїх професійних обов’язків;
  • • розробляти проекти угод, інших актів і документів з використанням чинних правових норм.

Укладачі:  Громчевська Н.В. – викладач Таращанського

агротехнічного коледжу,

Гулюк С.1. – викладач Рівненського державного аграрного  технікуму

Відповідальна

за випуск  ШомаТ.В.

Наведений   у   програмі   тематичний   план є орієнтовним. При складанні робочої програми викладач у разі необхідності може змінювати кількість годин, що відводяться на вивчення окремих тем з обов’язковим збереженням загальної кількості годин, передбачених навчальним планом.

Внесені в план зміни повинні бути обговорені на засіданні циклової комісії та затверджені заступником директора з навчальної роботи.

Орієнтовний тематичний плин

Назва теми Всього Теоретичні Семінарські Самостійна робота
1 . Держава і право 8 6 2
2. Конституційне право 11 6 5
України
3. Адміністративне право 8 4 2 2
України
4. Трудове право та право 16 8 4 4
соціального захисту
5 . Цивільне право України 12 6 2 4
6. Фінансове право України 4 2 2
7. Аграрне, земельне та 12 6 2 4
екологічне право України
8. Кримінальне право України 6 2 2 2
9. Судовий захист прав 4 4 2
громадян та організацій.
Нотаріат. Адвокатура.
Міліція
загрузка...