Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Практична робота з теми Обґрунтування маркетингової цінової політики підприємства

Тема : Обґрунтування маркетингової цінової політики підприємства

Мета : Засвоїти порядок вибору цінової стратегії підприємства з врахуванням внутрішніх та зовнішніх факторів;  набути практичних навичок в процесі  визначення діапазону цін та прийняття рішення про рівень базової ціни на товар.

Учбово-методичне забезпечення :

Інструкційна картка

Опорні конспекти

Підготовка до роботи: повторення теоретичного матеріалу по питаннях:

1.  Сутність маркетингової цінової політики.

  1. Внутрішні і зовнішні фактори ціноутворення.
  2. Формування стратегій ціноутворення.
  3. Система методів прямого та  непрямого ціноутворення.
  4. Маркетингові політики керування цінами.

Рекомендована література

Белявцев М. І., Іваненко Л. М. Маркетинг. Навчальний посібник.- К.: Центр навчальної літератури, 2005.- 238 с. 98-115.

Гаркавенко С. С. Маркетинг: Підручник для вузів. – К.: Лібра, 1998 р., 384 с. 226-270.

Герасимчук В. Г. Маркетинг: теорія і практика: Навч. Посібник. –  К.: Вища шк.1994. – 327 с.:іл. , с. 160-188.

Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент: Підручник – К.: КНЕУ, 1998. – 268 с., с. 147-179.

Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. – М.: « Ростинтэр », 1996. – 704 с., с. 376-395.

Липчук В. В., Дудяк А. П., Бугіль С.Я. Маркетинг: основи теорії та практики.Навчальний       посібник/ За загальною редакцією В. В. Липчука. – Львів: « Новий Світ – 2000»; « Магнолія плюс».       – 2003. – 288 с, 70-82.

Мороз Л. А., Чухрай Н. І. Маркетинг: Підручник / За редакцією Л. А. Мороз. – 2-е, .вид. – Львів:      Національний університет « Львівська політехніка» (

Інформаційно-видавничий центр «      ІНТЕЛЕКТ+» Інституту післядипломної освіти), « Інтелект- Захід» 2002. – 244 с, с.83-102.

Під ред.. д,е.н. Крамаренка В.І, д.е.н.Холода Б. І. Маркетинг: навчальний посібник.-.Київ: ЦУЛ 2003., 258 с.165-178.

Практикум по проведению маркетинга. Как внедрять маркетинг на малых и

средних      предприятиях.

Рабштина В. М., Писаренко В. В., Махмудов Х. З. Основи маркетингу в галузях :       Навчальний

посібник – Дніпропетровськ: Зоря, 2002 – 416 с., с. 240-255.

Зміст і послідовність виконання завдання:

І. Описати діапазон застосування, переваги та недоліки стратегій високих та низьких цін. Навести приклади доцільності їх застосування на практиці.

Стратегії високих цін доцільно застосовувати …..

Таблиця 1

переваги недоліки

Стратегії низьких  цін доцільно застосовувати …..

Таблиця 2

переваги недоліки

ІІ. Ваша фірма виготовила товар-новинку з певними технічними та економічними параметрами, кращими чи гіршими за аналогічні параметри товару свого основного ринкового конкурента. Встановити ціну на нього з врахуванням інтегрального показника конкурентоспроможності:

Розрахунок проводити в рамках запланованого прибутку не менше 25% від собівартості продукції.

Ц – ціна базового виробу конкурента

k – інтегральний показник конкурентоспроможності товару.

І індекс технічних параметрів (індекс якості)

І – індекс економічних параметрів (індекс ціни споживання)

Внаслідок виконання практичної роботи студент повинен :

знати суть і значення ціни товару,  розрізняти поняття « еластичний» та « нееластичний» попит; вплив зовнішніх та внутрішніх факторів на процес ціноутворення; основні етапи ціноутворення; цілі та основні стратегії ціноутворення, доцільність їх застосування, маркетингові стратегії управління цінами.

- вміти розрахувати та аналізувати коефіцієнти еластичності попиту; визначати діапазон цін і

встановлювати базову ціну на товар, використовуючи різноманітні методи ціноутворення; змоделювати майбутню ціну продукції з врахуванням сукупних витрат на її виробництво та бажаний прибуток підприємства; обґрунтувати доцільність застосування обраної цінової стратегії

Викладач Гурська Л. Л.

Розглянуто методичною радою коледжу

Протокол №___ від “___”______2007 р.

загрузка...