Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Практична робота з теми Процес проведення маркетингового дослідження в конкурентному середовищі

Тема : Процес проведення маркетингового дослідження в конкурентному середовищі

Мета : Набути практичних навичок в процесі розробки анкети опитувань споживачів продукції

Учбово-методичне забезпечення :

Інструкційна картка

Опорні конспекти

Підготовка до роботи: повторення теоретичного матеріалу по питаннях:

1.   Сутність маркетингових досліджень, основні методи їх проведення.

  1. Типи маркетингових досліджень та вимоги до них.
  2. Методи збору первинної та джерела вторинної    маркетингової інформації.
  3. Процес проведення маркетингового  дослідження
  4. Дослідження поведінки споживачів, конкурентів. Маркетингові стратегії конкуренції.
  5. Сегментування ринку та позиціювання товару

Рекомендована література

Андрусенко Г. О. Основи маркетингу. – К.: Урожай, 1995. – 178 с., с.16-24.

Бєлявцев М. І., Іваненко Л. М. Маркетинг. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури 2005. – 328 с., с. 45-62.

Гаркавенко С. С. Маркетинг: Підручник для вузів. – К.: Лібра, 1998 р., 384 с. 54-98.

Герасимчук В. Г. Маркетинг: теорія і практика: Навч. Посібник. –  К.: Вища шк..,

1994. – 327 с.:іл. , с. 43-64.

Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент: Підручник – К.: КНЕУ, 1998. – 268 с., с. 38-80.

Жигалов В.Г., Шимановська Л.М., “Основи менеджемнту і управлінської діяльності” Підручник – К : Вища школа 1994, 232 с

Завадський Й. С. Менеджмент: – У 3 т. – Т. 1. -3-вид., доп – К.: Вид-во Європ. У-ту., с.208-315.

– 2001. – 542 с.

Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. – М.: « Ростинтэр », 1996. – 704 с., с. 73-101.

Мороз Л. А., Чухрай Н. І. Маркетинг: Підручник / За редакцією Л. А. Мороз. – 2-е, с.7-21.

вид. – Львів:      Національний університет « Львівська політехніка» (

Під ред.. д,е.н. Крамаренка В.І, д.е.н.Холода Б. І. Маркетинг: навчальний посібник.-.Київ: ЦУЛ 2003., 258 с.45-81.

Інформаційно-видавничий центр «      ІНТЕЛЕКТ+» Інституту післядипломної

освіти), « Інтелект- Захід» 2002. – 244 с., 39-59.

Мескон М. Х, Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с анг. – М.: Дело, 1992. – 702 с.

Практикум по проведению маркетинга. Как внедрять маркетинг на малых и

средних      предприятиях.

Рабштина В. М., Писаренко В. В., Махмудов Х. З. Основи маркетингу в галузях

АПК:       Навчальний посібник – Дніпропетровськ: Зоря, 2002 – 416 с., с. 180-200.

Шегда А. В. Менеджмент – основа современного ппредпринимательства. – К.: АНИР, 1995. – 267 с.

Журнали « Економіка АПК», «Економіка України»,  « Бізнес».

Зміст і послідовність виконання завдання:

І. Розробити анкету опитувань споживачів продукції  і  оцінити достовірність зібраної інформації.

Анкета – перелік цілеспрямованих питань, відповіді на які дають інформацію, необхідну для характеристики явища, що визначається. Анкета є гнучким інструментом опитування, тому що для одержання необхідної інформації можуть використовуватись запитання, що відрізняються формою, формулюванням, послідовністю тощо. Питання анкети повинні бути ретельно розроблені і відповідати певним вимогам:

а) питання повинно бути ясним, чіткім, лаконічним    і  зрозумілим  опитуваному.

б) кожне  наступне питання повинно бути логічним продовженням попереднього.

в) питання не повинне містити подвійного заперечення.

г) інтервали варіантів відповідей не повинні перетинатись.

д) питання повинно бути простим і не містити спеціалізованих термінів.

е) питання не повинне містити слів  «часто», дуже часто», «багато», « мало», «рідко» тому що кількісне сприйняття цих понять різними людьми не є однозначним.

Склад і послідовність питань анкети також не повинна мати вільного характеру і при їх визначенні варто керуватись певними вимогами:

а)  послідовність запитань повинна враховувати  їх логічний взаємозв’язок в основу якого варто покласти  принцип «від загального до часткового».

б) перші питання повинні бути простими, які не мають особистого характеру тому що покликані налаштувати опитуваного на бесіду і викликати у нього зацікавленість.

в) варто уникати питань  точний дохід та його джерела, чітке місце проживання.

г) в анкеті орієнтованій на жінок не варто акцентувати увагу на віці опитуваних.

д) в анкеті, орієнтованій на чоловіків не варто ставити питання про сімейний стан та  дітей.

е) питання, що класифікують опитаних і спрямовані на з’ясування особистих якостей, розташовують в кінці анкети  тому що про їх постановці зростає ймовірність відмови опитуваного продовжити бесіду.

є) з метою перевірки щирості і стійкості позицій опитуваного в анкеті варто передбачити кілька контрольних питань, що дозволять виявити можливі протиріччя в його відповідях.

ж) кількість питань не повинна бути занадто великою: чим більша за об’ємом анкета, тим вища ймовірність, що вона буде відкинута.

Після розробки анкети бажано провести її тестування  з допомогою невеликої кількості людей, яких відносять до тієї ж категорії, яка підлягає дослідженню.

Внаслідок виконання практичної роботи студент повинен :

–                     знати сутність маркетингових досліджень та напрямки їх проведення; процес сегментування ринку та позиціювання товару; методи збору первинної інформації; джерела вторинної маркетингової інформації; сутність маркетингового середовища підприємства.

–                     вміти обгрунтувати робочу програму  маркетингового дослідження; розробити анкети опитувань споживачів продукції;  оцінити достовірність зібраної інформації; побудувати базу даних в процесі маркетингового дослідження; змоделювати майбутню маркетингову стратегію конкуренції.

Викладач Гурська Л. Л.

Розглянуто методичною радою коледжу

Протокол №___ від “___”______2007 р.

загрузка...