Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Практична робота з теми Стратегія планування, мотиваційні аспекти маркетингової діяльності

Тема : Стратегія планування, мотиваційні аспекти  маркетингової діяльності

Мета : Навчитись аналізувати ранні та сучасні теорії мотивації і використовувати їх в управлінні персоналом.

Учбово-методичне забезпечення :

Інструкційна картка

Опорні конспекти

Підготовка до роботи: повторення теоретичного матеріалу по питаннях:

1.   Система засобів маркетингу та їх структура.

  1. Види маркетингу.

3. Мотиваційні теорії в управлінні

4. Мікро та макросередовище  маркетингу.

Рекомендована література

Андрусенко Г. О. Основи маркетингу. – К.: Урожай, 1995. – 178 с., с.24-27.

Герасимчук В. Г. Маркетинг: теорія і практика: Навч. Посібник. –  К.: Вища шк.. 1994. – 327 с.:іл. , с. 17-23.

Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент: Підручник – К.: КНЕУ, 1998. – 268 с., с. 9-13, 22-28.

Завадський Й. С. Менеджмент: – У 3 т. – Т. 1. -3-вид., доп – К.: Вид-во Європ. У-ту., с.190-197.

– 2001. – 542 с.

Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. – М.: « Ростинтэр », 1996. – 704 с., с. 7-42, 101-104.

Липчук В. В., Дудяк А. П., Бугіль С.Я. Маркетинг: основи теорії та практики. Навчальний       посібник/ За загальною редакцією В. В. Липчука. – Львів: « Новий Світ – 2000»; « Магнолія плюс».       – 2003. – 288 с, с. 16-25.

Луцій О. П. Основи маркетингу: Конспект лекцій.- К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2001. – 48 с, с.4-5..

Мескон М. Х, Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с анг. – М.: Дело, 1992. – 702 с.

Мороз Л. А., Чухрай Н. І. Маркетинг: Підручник / За редакцією Л. А. Мороз. – 2-е, – Львів:      Національний університет « Львівська політехніка» (

Інформаційно-видавничий центр «      ІНТЕЛЕКТ+» Інституту післядипломної освіти), « Інтелект- Захід» 2002. – 244 с, с. 25-29.

Практикум по проведению маркетинга. Как внедрять маркетинг на малых и

средних      предприятиях.

Рабштина В. М., Писаренко В. В., Махмудов Х. З. Основи маркетингу в галузях АПК:       Навчальний посібник – Дніпропетровськ: Зоря, 2002 – 416 .27-33, 66-67.

Зміст і послідовність виконання завдання:

І. Провести аналіз використання теорій мотивацій в управлінні людьми, дати рекомендації керівництву

а) Суть  теорії полягає в тому, що кожен працівник має потреби, які задовольняються в результаті його роботи, причому в міру насичення одних потреб виникають інші. Як правило, наступний рівень настає при повному задоволенні рівня попереднього. В якій з мотиваційних теорій мають місце ці твердження?  Хто автор теорії?  На формування потреб якого рівня повинен звертати увагу керівник?

б) Працівник відділу маркетингу вважає, що зусилля, які він витрачає при виконанні робочих завдань не відповідають здобутим результатам. Як вплинуть на мотивацію його переконання? Яка з теорій мотивації ілюструє ситуацію, що склалась? Як може вплинути на ситуацію керівник?

в) На робочому місці важливе значення має взаємозв’язок категорій «гігієнічні фактори» та «мотиватори». Пояснити суть даних категорій. В якій з теорій мотивації вони мають місце? На формування яких категорій повинен звертати увагу керівник?

г) Працівник відділу маркетингу вважає, що винагорода, яку він отримує, є набагато нижчою, чим винагорода яку отримує його колега на аналогічній посаді в іншій фірмі. Як вплинуть на мотивацію умови недопопередження ? Яка з теорій мотивації описує ситуацію, що склалась? Як повинен мотивувати підлеглих керівник?

ІІ. Вказати мотиви, що стимулюють Вас особисто до навчання

ІІІ. Скласти перелік прийомів мотивації, які застосовують в управлінні українськими підприємствами ( державними , приватними)

Внаслідок виконання практичної роботи студент повинен :

–          знати систему засобів маркетингу та їх структуру,  види маркетингу; розрізняти елементи мікро та макросередовища маркетингу;

–          вміти визначати мету діяльності підприємства; формувати місію діяльності та цілі на її основі;   аналізувати систему засобів маркетингу, доцільність обраної структури,  змоделювати майбутню маркетингову діяльність підприємства.

Викладач Гурська Л. Л.

Розглянуто методичною радою коледжу

Протокол №___ від “___”______2007 р.

загрузка...