Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Практична робота з теми Вибір та обґрунтування концепції міжнародної маркетингової діяльності

Тема :  Вибір та обґрунтування концепції  міжнародної маркетингової діяльності

Мета : засвоїти сутність основних понять  та термінологію міжнародного маркетингу;  дослідження основних характеристик зовнішніх ринків;  визначення основних суб’єктів, що діють на цих ринках; характеристика основних параметрів міжнародного мар­кетингового середовища;   набути практичних навичок в  аналізі факторів, що впливають на вибір форми здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

Учбово-методичне забезпечення :

Інструкційна картка

Опорні конспекти

Підготовка до роботи: повторення теоретичного матеріалу по питаннях:

1. Мотиви та етапи виходу підприємства на міжнародні ринки.

2. Основні напрямки дослідження міжнародних ринків.

3. Сегментація закордонного ринку.

4. Товарна та цінова політики фірми, що займається зовнішньоекономічною діяльністю.

5. Проведення переговорів з іноземним партнером.

Л І Т Е Р А Т У Р А

Белявцев М. І., Іваненко Л. М. Маркетинг. Навчальний посібник.- К.: Центр навчальної літератури, 2005.- 238 с. 140-163.

Гаркавенко С. С. Маркетинг: Підручник для вузів. – К.: Лібра, 1998 р., 384 с. 310-348.

Герасимчук В. Г. Маркетинг: теорія і практика: Навч. Посібник. –  К.: Вища шк.1994. – 327 с.:іл. , с. 189-211.

Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент: Підручник – К.: КНЕУ, 1998. – 268 с., с. 203-233.

Дідківський М. І. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Навч. Посіб. – К.: Знання, 2006. – 462 с. – (Вища освіта ХХІ століття)., с150-175).

Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. – М.: « Ростинтэр », 1996. – 704 с., с. 431-480.

Липчук В. В., Дудяк А. П., Бугіль С.Я. Маркетинг: основи теорії та практики.Навчальний       посібник/ За загальною редакцією В. В. Липчука. – Львів: « Новий Світ – 2000»; « Магнолія плюс».       – 2003. – 288 с, 49-53.

Мороз Л. А., Чухрай Н. І. Маркетинг: Підручник / За редакцією Л. А. Мороз. – 2-е, .вид. – Львів:      Національний університет « Львівська політехніка» (

Інформаційно-видавничий центр «      ІНТЕЛЕКТ+» Інституту післядипломної освіти), « Інтелект- Захід» 2002. – 244 с, с.125-144

Під ред.. д,е.н. Крамаренка В.І, д.е.н.Холода Б. І. Маркетинг: навчальний посібник.-.Київ: ЦУЛ 2003., 258 с., с.228-240.

.Рабштина В. М., Писаренко В. В., Махмудов Х. З. Основи маркетингу в галузях АПК:       Навчальний посібник – Дніпропетровськ: Зоря, 2002 – 416 с., с. 256

Зміст і послідовність виконання завдання:

І. Визначення суми роялті, яку необхідно сплатити за використання нематеріальних активів

R = R   100 %

S

R – ставка роялті

R – річна сума роялті

S – річна вартість чистого продажу за вирахуванням непрямих податків, зборів, мита

ІІ.  Розрахунок оптимального рівня митного тарифу

Теф = Тном – А Т імп 100 %

1-      А

Тном – ставка українського митного тарифу

Т імп – ставка українського митного тарифу на імпортні складові

ІІІ. Вибір концепції міжнародної маркетингової стратегії   щодо власного товару маючи на меті вихід і закріплення на міжнародному ринку

1) особливості планування ринкової стратегії

2) маркетингові дослідження зовнішнього ринку

3) фактори, що ставлять під сумнів доцільність виходу підприємства на зовнішній ринок

4) механізм залучення кредитних ресурсів для реалізації міжнародного бізнесового проекту

5) етапи виходу підприємства на зовнішній ринок

6) політика цін на зовнішньому ринку

7) система розрахунків  у зовнішньо-торгівельних операціях

8) організація та облік зовнішньоекономічної діяльності фірми

9) обслуговування зовнішньої торгівлі

10) захист зовнішньоекономічних операцій

Внаслідок виконання практичної роботи студент повинен :

знати сутність міжнародної маркетингової діяльності, її складові елементи та функції в процесі здійснення; маркетингові інструменти, через які реалізується обрана політика; місце і значення дослідницької функції маркетингу; базисні умови поставки товарів та особливості заключення міжнародних контрактів: одиниці виміру ціни, базис ціни, валюта цін, фіксація ціни тощо.

- вміти здійснити моніторинг ємності міжнародного товарного  ринку, провести кон’юктурні спостереження і визначити коливання та найвигідніші умови продажу і закупок товару, форми здійснення зовнішньоекономічних операцій, оптимальний час і місце виходу на міжнародний ринок; вміти оцінити інвестиційний клімат країни і дати рекомендації щодо  покращення.

Викладач Гурська Л. Л.

Розглянуто на засіданні циклової комісії

економічних дисциплін

Протокол №___ від “___”______200_

Голова циклової комісії ________

загрузка...