Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОЛОГІЇ

 1. Визначення гідросфери.
 2. Місцезнаходження води на планеті.
 3. Значення гідросфери.
 4. Основні види забруднення гідросфери.
 5. Наслідки забруднення гідросфери.
 6. Заходи поліпшення стану гідросфери.
 7. Методи очищення стічних вод.

Хід заняття:

 1. Гідросфера – водяна сфера нашої планети, сукупність океанів, морів, вод континентів, льодовикових покривів. Загальний V природних вод 1,39 млрд км3 (1/780 V планети) води вкривають 71% поверхні планети (361 млн км2).
 2. Місцезнаходження води на планеті

–          океани і моря 98%;

–          лід                   1,64%;

–          прісна вода     0,35%;

–          водяна пара    0,001%;

 1. Значення гідросфери:

–          є найважливішою мінеральною сировиною, головним природним ресурсом споживання ( людство використовує її в 1000 разів більше ніж вугілля чи нафти);

–          основний механізм здійснення взаємозв’язків усіх процесів у екосистемах ( обмін речовин тепла, ріст біомаси);

–          головний агент-переносник глобальних біоенергетичних, екологічних циклів;

–          основна складова частина всіх живих організмів;

–          участь у формуванні поверхні Землі;

–          водяна пара в атмосфері – потужній фільтр сонячної радіації, нейтралізатор екстремальних температур, регулятор клімату.

Значення океанічних вод:

–          формування клімату;

–          кругообіг води на планеті.

 1. 4. Основні види забруднення гідросфери.

Хімічне – надходження у водойми з стічними водами шкідливих

домішок.

–                 неорганічне (кислоти, солі, луги)

–                 органічне (нафта, нафтопродукти, ПАР, миючі засоби, пестициди).

Фізичне – зміна фізичних властивостей води – прозорості вмісту суспензій та інших нерозчинних домішок, радіоактивних речовин, температури.

Джерела: поверхневий змив дощовими водами з с/г полів, гідроспорудні підприємства драги з вітрами.

Теплове – спуск теплих вод енергетичних установок, АЕС порушуються умови нересту риб, гине зоопланктон, хворіє риба.

Біологічне надходження до водойм із стічними водами вірусів, бактерій та їх спор, грибків, найпростіших, червів, яких раніше тут не було.(Багато з них є хвороботворними).

Джерела: комунально-побутові стоки, мікробіологічна промисловість, м’ясокомбінати, цукрові заводи.

 1. Наслідки забруднення гідросфери:

–          нездатність водоймищ до самоочищення;

–          зміна кількості води, придатної для господарських потреб ;

–          погіршення якості водних ресурсів

зміна хімічного складу води                    прозорості;

зміна фізичних властивосте6й води          температури;

вмісту суспензій,

радіоактивних реч.

–          закислення озер, річок (випадання кислотних дощів);

–          зміна водного балансу;

–          зміна термічного і біологічного режимів (умови нересту риб, хвороби, загибель зоопланктону);

–          періодична поява збудників небезпечних хвороб: холера, дизентерія, вірусний гепатит;

–          зменшення кількості місць відпочинку.

 1. 6. Заходи поліпшення стану гідросфери.

–          нормування якості води (розробка критеріїв її придатності для різних видів водокористування);

–          зменшення скидів забруднень у водойми (вдосконалення технологічних процесів);

–          очистка стічних вод;

–          охорона підземних вод, вод Світового океану;

–          вдосконалення законодавства.

 1. Методи очищення стічних вод.

Очищення стічних вод – це руйнування або вилучення з них окремих забруднюючих речовин.

Стадії: первинна (переважно механічні способи)

– проціджування – проводиться для виділення

великих нерозчинних домішок розміром до 25 мм,

а також дрібніших волокнистих забруднювачів, які

в процесі подальшої обробки стоків перешкоджают

нормальній роботі очисних споруд (здійснюється

пропусканням крізь решітки і волокновловлювачі);

– відстоювання – засноване на особливостях

процесу осадження твердих частин у рідинах;

– центрифугування;

– стерилізація – частіше за допомогою хлору

якщо відсутня вторинна очистка).

Вторинна (переважно фізико-хімічні способи)

–         сорбцція – застосовується для очищення стічних вод від розчинних сумішей. Як сорбенти використовуються дрібнодисперсні речовини (попіл, торф, стружки, шлаки, глина).

Найефективніший сорбент – активоване вугілля.

Нейтралізація – призначена  для виділення із стічних вод кислот (H2SO4, HCl, HNO3, H2PO4), лугів (NaOH. KOH).

Суть нейтралізації полягає в обєднанні йонів гідрогену Н+ і гідроксильної групи ОН- в молекулу води, внаслідок чого стічна вода стає нейтральною.

Способи нейтралізації:

.   а) змішування кислих і лужних стічних вод;

б) додавання спеціального реагенту (розчини кислот, негашене вапно, каустик, розчин аміаку та ін.);

в) фільтрування через нейтралізуючі матеріали (доломіт CaCO3*MgC3, вапняк і крейда CaCO3,магнезит MgCO3, обпечений магнезит MgO.

г) обробка димовими газами, які містять CO2, SO2, NO. Т. ч. здійснюється й очистка промислових газів.

Коагуляція – процес вилучення дрібних частинок шляхом співосадження їх з великими.

Великі генерують, уводячи в стічні води речовини Al2(SO4)3, Ca(HCO)2.

Al2(SO4)3 + 3Ca(HCO3)2 2Al(OH)3 + 3CaSO4 + 6CO2;

Великі пластівці гідроксиду алюмінію захоплюють дрібні частинки забруднювачів та тягнуть їх донизу.

Як коагулянт використовують, крім Al2(SO4)3,такі сполуки:  Fe2(SO4)3, FeSO4, NaAlO2, CuSO4, а також суміші солей                  FeSO4 + KMnO4 + 2H2O Fe(OH)3 + MnO2 + KHSO4

надлишок                                         утворюються пластівці

окиснює органічні

забруднювачі.

Екстракція – процес перерозподілу суміші стічних вод у суміш двох взаємно нерозчинних рідин     стічної води;

екстрагента.

застосовується для очищення стічних вод від фекалій, від токсичних металів.

Осадження та йонний обмін – використовуються йонообмінні смоли, що очищують води від багатьох сумішей, у тому числі від шестивалентного хрому.

Метод дозволяє:                                                                              ●забезпечити високу ефективність очищення ;                                    ●отримати виділені зі стічної води метали у вигляді  відносно чистих і концентрованих солей.

Стерилізація – здійснюється за допомогою: хлору, гіпохлорид – іонів ClO- , УФ – випромінювання, озонування.

Озонування – процес обробки стічних вод озоном.застосовується для очищення від важких металів, ціанідів, сульфідів, інші суміші.

Способи очищення стоків води
Флотація, зворотний осмос, ультрафільтрація, електроосмос

Подрібнення,

розділення,

дистиляція,

усереднення,

вилучення,

уловлювання,

відстоювання,

фільтрація

Фізико-механічні

Комплексне очищення

Коагуляція, флокуляція, сорбція, екстракція, іонний обмін

Фізико-хімічні

Озонування, хлорування, опромінення, нагрівання, біологічна обробка

Окислення, нейтралізація, відновлення

Випаровування, виморожування,

магнітна і електромагнітна обробка

хімічні
біологічні
фізичні
механічні
загрузка...