Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕН

До друку приймаються статті, що відповідають вимогам Постанови Президії ВАК України від 15.01.03 р. № 7-05/1 з урахуванням таких необхідних елементів:

Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор; виділення нез’ясованих раніше частин загальної проблеми, котрим присвячена вищеозначена стаття.

Формулювання мети статті (постановка завдання).

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок з цього напрямку.

Література, яка повинна бути оформлена відповідно до вимог ВАК (Бюлетень ВАК № 5 за 2009 р.)

Резюме і ключові слова (українською мовою після заголовка статті перед вступом, не менше 5 рядків).

Резюме і ключові слова (англійською та російською мовами наприкінці статті – після списку літератури). Обсяг статті – 10-12 машинописних сторінок (до 20 тис.

знаків із пробілами). Рецензія або коротке повідомлення до 0,30,5 др. арк. (12-20 тис. знаків).

Розміщення на сторінці. Назва статті великими літерами (кегль 14), напівжирний шрифт, вирівнювання по центру. Нижче (через один рядок) прізвище та ініціали автора (авторів) (шрифт – напівжирний), вирівнювання по центру. На наступному рядку повна назва організації, місто, адреса, телефон, факс, E-mail (шрифт курсив). Нижче, через один рядок – текст резюме українською мовою (кегль 14). Нижче, через один рядок, текст статті. На наступному рядку напівжирним шрифтом пишеться слово Література (якщо є посилання на літературу в тексті, то


вони вказуються в квадратних дужках). На наступному рядку друкується список літератури (кегль 14). Нижче, через один рядок, резюме англійською мовою (не менше 5 рядків). Нижче, через один рядок, резюме російською мовою. Перенесення слів не допускається.

Автор несе відповідальність за зміст, підбір, точність наведених фактів, цитат, економіко-статистичних даних, власних імен, літературну редакцію статті. Текст повинен бути уважно вичитаний, перевірений автором і підписаний на останній сторінці поданого примірника (якщо авторів кілька, то підписує кожен окремо). Тексти студентів, здобувачів та аспірантів, а також інших авторів без наукового ступеня підписують їхні наукові керівники із зазначенням дати прочитання статті.

До статті додаються: а) відомості про автора (прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, посада, науковий ступінь, вчене звання, адреса, контактний телефон); б) до текстів студентів, здобувачів та аспірантів, а також інших авторів без наукового ступеня подається рецензія наукового керівника.

Стаття має бути надрукована українською мовою в книжковому форматі Times New Roman (кегль 14) через 1,5 інтервала. Поля: зліва, зверху, знизу – 25 мм, справа – 15 мм. Рукопис подається в одному примірнику роздрукованого тексту (аркуші стандартні 210*297 мм. Папір білий, текст з одного боку аркуша) разом із дискетою (назва файлу – прізвище автора / перше прізвище).

Редакція залишає за собою право на стилістичну правку рукопису без погодження з автором. З автором погоджуються правки, які, на думку редколегії, можуть змінити зміст тексту.

Статті, оформлені недбало, неграмотно (більше двох виправлень на сторінці), з грубими порушеннями правил оформлення авторських оригіналів, редколегією не розглядаються і не рецензуються.

Для публікації статті у збірнику наукових праць «Проблеми міжнародних відносин» необхідно надіслати її на адресу редакції.загрузка...