Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Принципи бухгалтерського обліку та його функції

Принцип бухгалтерського обліку – правило, яким слід керуватися при вимірюванні, оцінці та реєстрації господарських операцій і при відображенні їх результатів у фінансовій звітності.

Згідно Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” №996 від 16 липня 1999 р. бухгалтерський облік грунтується на таких основних принципах:

1. автономності підприємства, за яким кожне підприємство розглядається як юридична особа, що відокремлена від власників. Тому особисте майно зобов’язання власників не повинні відображатись у фінансовій звітності підприємства;

2.безперервності діяльності, що передбачає оцінку активів і зобов’язань підприємства, виходячи з припущення, що його діяльність триватиме далі;

3.періодичності, що припускає розподіл діяльності підприємства на певні періоди часу з метою складання фінансової звітності;

4.історичної (фактичної) собівартості, що визначає пріоритет оцінки активів, виходячи з витрат на їх виробництво та придбання;

5.нарахування та відповідності доходів і витрат, за яким для визначення фінансового результату звітного періоду слід зіставити доходи звітного періоду з витратами, які були здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в обліку і звітності у
момент їх виникнення, незалежно від часу надходження і сплати грошей:

6. повного   висвітлення,   згідно   з   яким   фінансова   звітність   повинна   містити   всю   інформацію про фактичні та потенційні наслідки операцій

9

та подій, яка може вплинути на рішення, що приймаються на її основі;

7. послідовності, який передбачає постійне (із року в рік) застосування підприємством обраної облікової політики. Зміна облікової політики повинна бути обгрунтована і розкрита у фінансовій звітності;

8.обачності, згідно з яким методи оцінки, що застосовуються в бухгалтерському обліку, повинні запобігати заниженню оцінки зобов’язань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів підприємства;

9.превалювання змісту над формою, за яким операції повинні обліковуватись відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми;

10. єдиного грошового вимірника, який передбачає вимірювання та узагальнення всіх
операцій підприємства у його фінансовій звітності в єдиній грошовій одиниці.

В економічній літературі виділяють такі основні функції бухгалтерського обліку: інформаційна (заклечається  в отриманні фактичної інформації про господарську діяльність

підприємства); контрольна (бухгалтерський облік забезпечує контроль за наявністю і рухом господарських

засобів); управлінська (бухгалтерський облік забезпечує інформацією для прийняття обґрунтованих  управлінських рішень).

загрузка...