Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Принципи кредитно-модульного навчання

Принцип модульного навчання полягає в тому, що навчальний матеріал кожної дисципліни, відповідно до його обсягу та структури, ділиться на змістові модулі.

Змістовий модуль це логічно завершена частина теоретичного та практичного навчального матеріалу з дисципліни і містить у собі, як правило, декілька лекційних тем, практичних (семінарських) занять, лабораторних робіт, розрахункових завдань і т.д. Кількість змістових модулів з дисципліни встановлює науково-педагогічний працівник (НПП), який відповідає за її викладання (далі -лектор), і затверджує кафедра. Змістові модулі включають у календарний навчальний план викладання дисципліни.

Рекомендована кількість змістових модулів дисципліни – 2-4 за навчальний семестр. Вивчення матеріалу в обсязі змістового модуля здійснюється під час аудиторних занять та самостійної роботи студентів. Самостійна робота студента має становити не менше половини загального обсягу його навчального навантаження. Після вивчення матеріалу змістового модуля слідує обов’язковий контроль його засвоєння.

Загальне навчальне навантаження (проведення лекцій, практичних, семінарських і лабораторних занять, практик, самостійної та індивідуальної роботи і контрольних заходів) вимірюється у годинах та кредитах Європейської кредитно-трансферної та акумулюючої системи (ECTS). Обсяг навантаження у кредитах ECTS має бути кратним 0,5.

Згідно з рекомендаціями зазначеної системи та наказом МОН України від 20.10.2004 р. № 812 «Про особливості впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу» / кредит ECTS складає 36 академічних годин.

Загальне навчальне навантаження студента має становити не менше: .  на один навчальний рік – 60 кредитів ECTS: . на семестр – ЗО кредитів ECTS;

*на триместр – 20 кредитів ECTS.

загрузка...