Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Природа каналів руху товарів

Канал розподілу приймає на себе і допомагає передати комусь іншому право власності на конкретний товар або послугу на шляху від виробника до споживача. Канал розподілу – це шлях (маршрут) пересування товарів від виробників до споживачів.

Учасники каналів розподілу виконують ряд функцій, такі як:

–     проведення науково-дослідної роботи;

–     стимулювання збуту;

–     налагодження контактів із потенційними споживачами;

–     виготовлення товарів відповідно до вимог покупців;
-транспортування і складування товарів;

–     питання фінансування;

–        прийняття відповідальності за функціонування каналу розподілу.
Канали розподілу характеризуються кількістю рівнів, їх складових.

Довжину каналу розподілу визначає кількість посередників, через яких товар проходить на шляху від виробника до споживача.

Ширину каналу розподілу визначає кількість незалежних учасників на кожному рівні каналу

Рівень каналу розподілу сукупність посередників, що вико­нують ту чи іншу роботу щодо просування товару до споживача має назву:

Через те, що і виробник, і кінцевий споживач виконують певну роботу, вони також є частиною будь-якого каналу розподілу. Дов­жина каналу розподілу визначається числом проміжних рівнів.

Канал нульового рівня називаєть­ся каналом прямого маркетингу складається з виробника, який продає свій товар безпосередньо споживачам (через відділ збуту, збутові філії, мережу фірмових магазинів, посилкову торгівлю тощо). Інші канали є каналами непрямого маркетингу. В однорівневому каналі діє один посередник. На споживчих ринках таким посередником виступає зазвичай роздрібний торговець.

Дворівневий канал складається з двох посередників. На споживчому ринку такими посередниками є оптовий та роздрібний торговці.

Існують канали з більшою кількістю рівнів, наприклад трирівневий, в якому до вже згаданих посередників додаються ще підприємства дрібного гурту, що купують товари у потужних оптовиків і продають його невеликим підприємствам роздрібної торгівлі.

Канали розподілу відіграють важливу роль у забезпеченні при­ступності товарів або послуг для споживача. Всі учасники каналу розподілу товарів зайняті просуванням товарів, прав власності, гро­шей і платежів, інформації і стимулюючих заходів. Потоки всіх цих компонентів роблять дуже складними навіть однорівневі канали роз­поділу.

Залежно від інтенсивності використання каналу розрізняють:

–     ексклюзивний розподіл;

–     виборчий (селективний) розподіл;

–     інтенсивний розподіл.

Ексклюзивний розподіл (на правах винятковості) означає, що ви­робник продукту надає виключні права на реалізацію своїх товарів обмеженому числу посередників, що діють у рамках географічного регіону (збутової території), наприклад, одному або двом роздрібним магазинам. При цьому нерідко висувається умова виняткового лідерства, коли від продавця вимагається не торгувати продукцією кон­курентів.

Виборчий або селективний розподіл організується через невелике число оптових і роздрібних посередників. Фірма при цьому одержує можливість домагатися необхідного охоплення ринку, збільшувати обсяги продажів і прибутків, зберігаючи контроль за діяльністю учас­ників каналу руху товарів.

Інтенсивний розподіл і збут охоплює максимально можливе чис­ло оптових і роздрібних торговців з метою формування широкого ринку збуту, прискореної і масової реалізації товарів, надання найбільших зручностей для покупців і одержання максимального прибутку

загрузка...