Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Процес проведення маркетингового дослідження.

Процес проведення маркетингових досліджень має пять етапів.

а) виявлення проблем і формулювання цілей дослідження ( правильно виявлена проблема і точно сформульована ціль маркетингового дослідження  є запорукою його успішного проведення. Керівництво фірми самостійно визначає конкретну проблему і ставить перед дослідницькою групою мету і задачі маркетингового дослідження. Якщо у керівництва фірми відсутнє уявлення про задачі розслідування, то дослідницька група проводитиме попереднє розслідування)

б) добір джерел, збір і аналіз вторинної маркетингової інформації. Вторинною називають інформацію уже зібрану для інших цілей. Вторинна інформація підрозділяється на внутрішню та зовнішню.  Аналіз вторинної інформації включає оцінку її повноти, вірогідності та несуперечності для рішення поставлених перед дослідниками задач. Використовують кабінетні дослідження. Кабінетні - використовують офіційні друковані джерела інформації, методи економічного аналізу в поєднанні з елементами економетрики і математичної статистики. Вони дають загальне уявлення про стан економічної кон’юнктури, тенденції розвитку ринків, їхній стан, місткість тощо. Позитивна оцінка зазначених характеристик вторинної інформації дозволяє приступити до її інтерпретації, формулювання висновків і розробки рекомендацій, спрямованих на досягнення мети і решення задач маркетингового дослідження. У цьому випадку після завершення даного етапу дослідження йде перехід до завершального його етапу, тобто до представлення отриманих  результатів. У випадку незадовільної оцінки зазначених вище характеристик вторинної інформації (недостатньої повноти, вірогідності або її суперечливості) визначається потреба в додатковій первинній інформації, тобто створюється передумова для переходу до наступного етапу дослідження.  Ці методи відносно дешеві.

в) планування й організація збору первинної інформації . Первинні дані це інформація, зібрана вперше для певної мети. При розробці плану збору первинних даних варто враховувати

–  методи дослідження (експеримент, спостереження, імітація, опитування)

–  способи комунікації (анкета, телефон, пошта, Інтернет, персональне опитування)

–  план складання вибірки ( одиниця добору – кого необхідно опитувати

розмір вибірки – скільки людей буде о-хоплено дослідженням

структура вибірки – за яким критерієм варто включати людей у

вибірку)

–  інструменти дослідження (анкета, автоматичні пристрої)

г) систематизація і аналіз зібраної інформації . Систематизація первинної інформації полягає в класифікації варіантів відповідей, їх кодуванні та представлення в зручній для аналізу формі. Аналіз інформації полягає в оцінці вже систематизованої інформації з використанням статистичних методів.

д) представлення отриманих результатів дослідження. Звіт готується в двох варіантах: докладний варіант являє собою документований звіт  технічного характеру, призначений для фахівців відділу маркетингу фірми, а скорочений  варіант призначений для керівників фірми і містить докладний виклад основних результатів дослідження. Звіт має елементи:

– ціль обстеження

-для кого та ким воно проведене

– загальний опис генеральної сукупності , охопленої обстеженням

– розмір та характер вибірки

– час проведення обстеження

– використаний метод опитування

– екземпляр анкети

– фактичні результати

– базові показники, що брались для вирахування відсотків

– географічний розподіл проведених опитувань

загрузка...