Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Програма просування товару-новинки на ринок

Тема : Програма просування товару-новинки  на ринок

Мета : Набути практичних навичок в процесі розробки програми просування товару-новинки  на

ринок

Учбово-методичне забезпечення :

Інструкційна картка

Опорні конспекти

Підготовка до роботи: повторення теоретичного матеріалу по питаннях:

1.   Поняття, характеристика та класифікація товарів.

  1. Суть маркетингової товарної політики.
  2. Товарний асортимент і товарна номенклатура.
  3. Поняття життєвого циклу товару, та особливості маркетингу

на різних його етапах.

5. Проблеми управління продукцією

Рекомендована література

Андрусенко Г. О. Основи маркетингу. – К.: Урожай, 1995. – 178 с., с.66-92.

Белявцев М. І., Іваненко Л. М. Маркетинг. Навчальний посібник.- К.: Центр навчальної літератури, 2005.- 238 с. 77-97.

Гаркавенко С. С. Маркетинг: Підручник для вузів. – К.: Лібра, 1998 р., 384 с. 53-98.

Герасимчук В. Г. Маркетинг: теорія і практика: Навч. Посібник. –  К.: Вища шк.1994. – 327 с.:іл. , с. 180-217.

Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент: Підручник – К.: КНЕУ, 1998. – 268 с., с. 113-147.

Завадський Й. С. Менеджмент: – У 3 т. – Т. 1. -3-вид., доп – К.: Вид-во Європ. У-ту., -2—1. – 542 с. с.190-197, 208-315.

Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. – М.: « Ростинтэр », 1996. – 704 с., с. 282-322.

Липчук В. В., Дудяк А. П., Бугіль С.Я. Маркетинг: основи теорії та практики. Навчальний       посібник/ За загальною редакцією В. В. Липчука. – Львів: « Новий Світ – 2000»; « Магнолія плюс».       – 2003. – 288 с, 70-82.

Мороз Л. А., Чухрай Н. І. Маркетинг: Підручник / За редакцією Л. А. Мороз. – 2-е, .вид. – Львів:      Національний університет « Львівська політехніка» (

Інформаційно-видавничий центр «      ІНТЕЛЕКТ+» Інституту післядипломної освіти), « Інтелект- Захід» 2002. – 244 с, с. 61-83.

Під ред.. д,е.н. Крамаренка В.І, д.е.н.Холода Б. І. Маркетинг: навчальний посібник.-.Київ: ЦУЛ 2003., 258 с.99-143.

Практикум по проведению маркетинга. Как внедрять маркетинг на малых и

средних      предприятиях.

Рабштина В. М., Писаренко В. В., Махмудов Х. З. Основи маркетингу в галузях АПК:       Навчальний посібник – Дніпропетровськ: Зоря, 2002 – 416 с., с. 145-183.

Зміст і послідовність виконання завдання:

І. Розробити  програму просування товару-новинки  на   ринок

споживчий товар

–          товари повсякденного попиту (хліб, журнал, зубна щітка)

–          товари попереднього вибору ( меблі, квартири, електроприлади)

–          товари особливого попиту (престижні марки автомобілів)

–          товари пасивного попиту (страхові послуги)

товари промислового призначення

–          споруди, будівлі обладнання

–          сировина та матеріали

–          допоміжні матеріали

послугу

Таблиця 1 Характеристика основних атрибутів ринку

Етап впровадження Етап росту Етап зрілості Етап насичення Етап спаду
Збут
Прибуток
Споживач
Конкуренти

Таблиця  2. Реакція виробників на зміни  кон’юктури ринку

Етап впровадження Етап росту Етап зрілості Етап насичення Етап спаду
Основні стратегічні заходи
Витрати на маркетинг
Основні зусилля маркетингу
Розподіл товару
Ціна
Товар

ІІ. Змоделювати майбутню криву життєвого циклу товару.

Внаслідок виконання практичної роботи студент повинен :

- знати сутність групування товарів за специфікою ознак;  причини, по яких товар може потерпіти поразку при виведенні на ринок; основні етапи життєвого циклу товарів та особливості маркетингу на різних його етапах; найпоширеніші типи кривих життєвого циклу товарів.

- вміти обгрунтувати концепцію життєвого циклу товару; розробити   програму просування товару-новинки  на   ринок; розробити основні заходи по модифікації товару та комплексу маркетингу; змоделювати майбутню криву життєвого циклу товару.

Викладач Гурська Л. Л.

Розглянуто методичною радою коледжу

Протокол №___ від “___”______2007 р.

загрузка...