Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

ОСНОВНА:

1. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р.

2. Коментар до Конституції України. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 1996. – 376 с.

3. Земельний кодекс України від 25.10.01.№2768.

4. Кодекс законів про працю України.( станом на 1 січня 2004 р.). – Х.: Одисей,2004. – 217 с.

5. Цивільний кодекс України: ЗУ від 16 січня 2003 р.. – К.: Атіка,2003. – 416 с.

6. Кримінальний кодекс України: ЗУ від 5 квітня 2001 р.// ВВРУ. – 2001.- №25 – 26.- 131 с.

7. Кодекс про адміністративні правопорушення: ЗУ від 7 грудня 1984 р.(зі змінами та доповненнями станом на1 січня 2002 р.). – Х.: Одисей, 2002. – 1040 с.

8. Господарський кодекс України: ЗУ від16 січня 2003 р.. – К.: Атіка, 2003. – 207 с.

9. Бюджетний кодекс України від 21.06.01

10. Сімейний кодекс України: ЗУ від 10 січня 2002 р.// ВВРУ. – 2002. – №21 – 22. – 135 с.

11. Житловий кодекс України віл 30.06.83.№5464.

12. Про громадянство: ЗУ від18.01.01.№2235.

13. Про свободу совісті та релігійні організації: ЗУ від 23.04.91.№987.

14. Про статус суддів: ЗУ від 15.12.92 №2862.

15.Про авторське право і суміжні права: ЗУ від 23.02.93.№3792.

16. Про державну службу: ЗУ від16.02.93.№3723.

ДОДАТКОВА:

 1. Безродний Є.Ф., Ковальчук Г.К., Масний О.С. Світова класична думка про державу і право. – К.; Юрінком Інтер, 1999.
 2. Григоренко В. П. Основи правознавства. – К. : Де Юре,2004. – 303 с.
 3. Зюнькін А. Г. Фінансове право. – К.: МАУП, 2003 – 160 с.
 4. Копєйчиков В.В. Основи конституційного права. – К.; Юрінком Інтер, 1998.
 5. Копєйчиков В.В. Правознавство. – К.: Юрінком Інтер, 2006 р.
 6. Котюк В.О.. Основи держави і права. – К., Атіка, 2001.
 7. Марчук В.М., Ніколаєв Л.В. Основні поняття та категорії права. – К.: Істина, 2001.
 8. Основи правознавства НМЦ . Міністерство аграрної політики, 2005 – 292 с.
 9. Приступа М.І., Олійник М.П. Основи держави та права. – К.; Атіка, 2000.
 10. Правознавство. Навч. пос. – К.: Вид. Дім «Слово», 2003. – 288 с.
 11. Рабинович П. М. Основи загальної теорії права та держави. – К.: Атіка, 2001.
 12. Шпиталенко Г. А., Шпиталенко Р. Б. Основи правознавства. – К. : Каравела,2004. – 376 с.


НОРМАТИВНО - ПРАВОВІ АКТИ (із змінами і доповненнями)

1. Конституція України .- Прийнята Верховною Радою 28.06.96 № 254.

2. Декларація про державний суверенітет України від 16.07.90 №55.

3. Про проголошення незалежності України: Постанова Верховної Ради У PC P від 24.08.91 № 142.

4. Про правонаступництво України: Закон України від 12 вересня 1991 р .№ 1543-Х1

5. Про громадянство: Закон України від 18.01.01 №2235.

6. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства: Закон України від 04. 94 № 3929.

7. Про біженців: Закон України від 21.06.01 № 2557.

8. Про національні меншини в Україні: Закон України від 25.06.92 №2494.

9. Про об’єднання громадян: Закон України від 16.06.92 .№ 2460.

10. Про політичні партії в Україні: Закон України від 05.04.01 №2365.

11. Про благодійництво та благодійні організації: Закон України від 16.09.97 №531.

12. Про молодіжні та дитячі громадські організації: Закон України від 12.01.98 № 281.

1З. Про свободу совісті та релігійні організації: Закон України від 23.04.91 №987.

14. Про освіту: Закон України від 23.03.96 № 100.

15. Про дошкільну освіту: Закон України від 11.07.01 .№ 2628.

16. Про позашкільну освіту: Закон України від 22.06.00 № 1841.

17. Про загальну середню освіту: Закон України від 13.05.99 №651.

18. Про загальний військовий обов’язок і військову службу: Закон України від 2503.92 № 2232.

19. Про альтернативну (невійськову) службу: Закон України від 12.12.91 №1975.

20. Про всеукраїнський та місцевий референдуми: Закон України від 03.07.91 № 1286.

21. Про вибори народних депутатів України: Закон України від 25.03.04 № 1665.

22. Про Центральну виборчу комісію: Закон України від 17.12.97№ 133.

23. Про комітети Верховної Ради: Закон України від 04.04.95 № 116.

24. Про статус народного депутата: Закон України від 17.10.92 №2790.

25. Про Уповноваженого Верховної Ради з прав людини: Закон України від 23.12.97 № 776.

26. Про вибори Президента України: Закон України від 5.03.99 №474.

27. Про Раду національної безпеки і оборони України: Закон України від 05.03.98 № 183.

28. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 09.04.99 № 586.

29. Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищ них, міських голів: Закон України від 14.01.98 № 14.

30. Про місцеве самоврядування: Закон України від 27.05.97 № 280.

31. Про Конституційний Суд: Закон України від 16.10.96 № 422.

32. Про статус суддів: Закон України від 15.12.92 №2862.

33. Господарський кодекс України від 16.01.03 №436.

34. Господарський процесуальний кодекс України від 06.10.91 № 1798.

35. Про Вищу раду юстиції: Закон України від 15.01.98 № 22.

36. Цивільний процесуальний кодекс України від 02.01.64.

37. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.04 № 1618.

38. Кримінально-процесуальнй кодекс України від 28.12.60.

39. Про прокуратуру: Закон України від 05.10.91. № 1789.

40. Про міліцію: Закон України від 20.12.90 № 565.

41. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18.02.92 №2135.

42. Про службу безпеки України: Закон України від 25.03.92 № 2229.

43. Про адвокатуру: Закон України від 19.12.92 № 2887.

44. Про нотаріат: Закон України від 02.09.93 № 3425.

45. Цивільний кодекс України від 16.01.03 №435.

46. Про власність: Закон України від 07.02.91 № 697.

47. Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23.02.93 №3792.

48. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі: Закон України від 15.12.93 №687.

49. Про охорону прав на промислові зразки: Закон України від 15.12.93 №3688.

Л-50. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України від 15.12.93 № 3689.

51. Про господарські товариства: Закон України від 19.09.91 №1576.

52. Про цінні папери і фондову біржу: Закон України від 18.06.91 № 1201.

53. Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України від 07.06.96 № 233.

54. Про Антимонопольний комітет України: Закон України від 2.10.93 №3659.

55. Про захист іноземних інвестицій в Україні: Закон України від 10.09.91 № 1540а.

56. Про інвестиційну діяльність: Закон України від 16.09.91 .№ 1560.

57. Про режим іноземного інвестування: Закон України від 19.03.96 №93.

58. Про відновлення платоспроможності боржника або виз нання його банкрутом: Закон України від 14.05.92 №2343.

59. Кодекс законів про працю України від 12.10.72.

60. Про зайнятість населення: Закон України від 01.03.91 № 803.Л-61. Про оплату праці: Закон України від 24.03.95 № 108.

62. Про охорону праці: Закон України від 14.10.92 № 2694.

63. Про колективні договори і угоди: Закон України від 01.07.93 №3356.

64. Про відпустки: Закон України від 15.10.96 № 504.

65. Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні: Закон України від 21.03.91 №875.

66. Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів): Закон України від 03.03.98.№ 137.

67. Сімейний кодекс України від 01.10.02 №2947.

68. Житловий кодекс Української РСР від 30.06.83 № 5464.

69. Про приватизацію державного житлового фонду: Закон України від 19.06.92 №2482.

70. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25.06.91 № 1264.

71. Про охорону атмосферного повітря: Закон України від 16.10.92 №2707.

72. Про природно-заповідний фонд України: Закон України від 16.06.92 №2456.

73. Про тваринний світ: Закон України від 13.12.01 №2894.

74. Про карантин рослин: Закон України від 30.06.93 № 3348.

75. Земельний кодекс України від 25.10.01 .№ 2768.

76. Про плату за землю: Закон України від 03.07.92 № 2535.

77. Про оренду землі: Закон України від 06.10.98 № 161.

78. Кримінальний кодекс України від 05.04.01 №2341.

79. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 №8073.

80. Про державну службу: Закон України від 16.02.93 № 3723.

81. Про боротьбу з корупцією: Закон України від 05.10.95 № 356.

82. Бюджетний кодекс України від 21.06.01.

загрузка...