Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Режими грунту, прийоми їх регулювання

Режими ґрунтів: водний, повітряний і тепловий. Шляхи їх регулювання

Водний режим ґрунту. Основне джерело надходження води в рослину — ґрунтова волога. Вона є необхідною умовою жив­лення і розвитку рослин, а отже, одним з основних факторів родючості грунту.

Вміст води в ґрунті, розрахований у відсотках до маси сухого ґрунту, називається вологістю ґрунту.

Від вологості грунту залежить забезпеченість рослин воло­гою, більшість його фізико-хімічних та технологічних влас­тивостей. У свою чергу, забезпеченість рослин вологою залежить від механічного і хімічного складу грунту, його структури.

Співвідношення між надходженням води в ґрунт і її викорис­танням є основою водного балансу і зумовлює його особливості. Джерелами надходження води в грунт є атмосферні опади, грунтові води, конденсація водяної пари, зрошення. Витра­чається вода з грунту на транспірацію рослинами, фізичне випаровування з поверхні, поверхневий і підґрунтовий стоки.

Агротехнічні заходи спрямовані на підвищення збереження води грунтом, зменшення або збіль­шення її випаровування. До них належать поглиблення орного шару, мульчування, вирівнювання поверхні грунту, гребеневі посіви в зоні надмірного зволоження, щілювання, борону­вання, снігозатримання, застосування чистих парів у посуш­ливих умовах, правильне чергування неоднаково вимогливих до вологи культур у сівозміні, полезахисне лісонасадження тощо. Забезпечення рослин вологою поліпшують раціо­нальним застосуванням добрив, регулюванням густоти посіву рослин.

До меліоративних заходів регулювання водного режиму належить осушення перезволожених земель з двобічним регулюванням і зрошенням.

Повітряний режим ґрунту. Повітря є складовою частиною грунту. Ґрунтове повітря використовується для дихання коренів і мікроорганізмів, які в ньому живуть. Всі пори грунту, не зайняті водою, — заповнені повіт­рям.

При нестачі в грунтовому повітрі кисню (якщо його вміст менше 5%) погано росте коренева система рослин, не пророс­тає насіння, пригнічується діяльність аеробних мікроорга­нізмів.

При нестачі кисню погіршується живлення рослин залізом, що спричиняє хлороз (знебарвлення) листків.

Поживний режим грунту. Визначається вмістом поживних речовин: азоту, фосфору, калію, кальцію, магнію, сірки та ін. Регулюється внесенням поживних речовин в грунт.

загрузка...