Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Робоча програма

Модуль 1. Теоретичні  основи  панування та організації  роботи підприємства.

Тема 1. Організаційно-економічні основи ринкових форм  господарювання

 1. Предмет, завдання і методи курсу
 2. Особливості планування та організації сільськогосподарського виробництва
 3. Предмет та об’єкти науки
 4. Методи науки і прийоми їх дослідження
 5. Поняття та складові ланки аграрного підприємства і їх взаємодія
 6. Реформування відносин власності в аграрних підприємствах
 7. Організаційно-правові форми підприємств в умовах ринку
 8. Організація селянських (фермерських) господарств
 9. Установчі документи та реєстрація нових формувань
 10. Агропромислова інтеграція
 11. Економічна безпека, санація, банкрутство підприємства
 12. Особисті підсобні господарства

Практичні заняття:

 1. Розподіл пайового фонду.
 2. Розрахунок індивідуальні майнові паї.
 3. Визначення   приріст   пайового   фонду   майна   та   розподілити    його   між пайовиками.
 4. Визначення пайовий фонд на останню дату.
 5. Нарахування орендної плати пойовикам.

Тема  2. Організація інфраструктури аграрного ринку.

 1. Інфраструктура ринку та її складові
 2. Організація роботи товарних бірж

– суть і завдання товарних бірж

– види біржових угод та проведення біржових торгів

– котирування цін та проведення біржових розрахунків

 1. Агроторгові дома
 2. Аукціони
 3. Ярмарки
 4. Оптово-продовольчі ринки
 5. Споживча кооперація та фірмові магазини
 6. Організація агросервісу в системі АПК
 7. Організація матеріально-технічного забезпечення
 8. Особливості організації окремих напрямів агросервісної діяльності
 9. Організація здійснення лізингових операцій
 10. Організація соціальної інфраструктури

Практичні заняття:

1.  Ознайомлення із основними положеннями установчих документів:

– торгових домів;

– переробних, заготівельно-збутових підприємств;

– товарної біржі та ін.

2. Визначення суми лізингового контракту.

Модуль 2. Організація  створення  підприємства.

Тема 3. Організація сільськогосподарських обслуговуючих  кооперативів

 1. Організаційно-економічні основи формування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів

– організація створення кооперативу

– підготовка установчих документів та проведення установчих зборів

 1. Організація функціонування кооперативу

– формування та діяльність адміністрації кооперативу

– вибір виду діяльності кооперативу

– організація господарської діяльності та формування базового капіталу

 1. Особливості управління в кооперативах
 2. Ціноутворення та результати діяльності обслуговуючих кооперативів

Практичні заняття:

1.     Ознайомлення    із    загальними    положеннями    установчих    документів
обслуговуючого кооперативу:

– установчий   договір   про   створення   та  діяльність   сільськогосподарського                                                                                          обслуговуючого кооперативу;

– статут сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу.

2.Розрахунок розміру вступних внесків у кооператив.

3. Розрахунок розміру майнових паїв учасників.

4. Визначення ціни по видах продукції та розміру економічного результату.

Тема 4. Засоби виробництва, планування та організація їх використання

 1. Класифікація засобів виробництва та планування амортизаційних відрахувань
 2. Обґрунтування потреби підприємства та його підрозділів у засобах виробництва
 3. Планування та організація використання машинно-тракторного парку

– організація машинно-тракторного парку та планування обсягу собівартості механізованих робіт

– визначення потреби в сільськогосподарській техніці та раціональне комплектування агрегатів

 1. Планування та організація використання вантажного автотранспорту

– організація використання транспорту та визначення потреби у вантажних автомашинах

– планування обсягу і собівартості вантажоперевезень

 1. Організація ремонтної бази, ремонту, технічного обслуговування та зберігання сільськогосподарської техніки
 2. Планування потреби в оборотних засобах

– планування потреби в нафтопродуктах та організація нафтового господарства

– планування потреби в кормах

– планування потреби в насінні

– планування нагромадження і використання добрив та засобів захисту рослин

Практичні заняття:

1. Обчислення   потреби   господарства   в   тракторах, комбайнах, транспортних засобах.

2.    Планування   вартості   ремонтів,   амортизаційних   відрахувань, розрахунок показників   використання виробничих фондів.

Модуль 3. Організація  нормування і  оплати праці.

Тема 5. Організація і нормування праці. Атестація і раціоналізація робочих місць

 1. Завдання, принципи та методи нормування праці в сільськогосподарських підприємствах
 2. Способи вивчення затрат робочого часу трудових процесів
 3. Нормування праці на механізованих польових роботах
 4. Нормування праці на транспортних і ручних роботах
 5. Нормування праці в тваринництві
 6. Поняття, принципи і завдання наукової організації праці. Форми організації праці
 7. Наукова організація праці та атестація робочих місць

Практичні заняття:

 1. Встановлення норм виробітку на сільськогосподарські роботи.
 2. Визначення потреби в працівниках.

Тема 6. Організація оплати праці

 1. Форми і системи оплати праці
 2. Оплата праці в рослинництві
 3. Оплата праці в тваринництві
 4. Оплата праці працівників обслуговуючих підрозділів
 5. Оплата праці керівників, спеціалістів та обслуговуючого персоналу
 6. Оплата праці від валового доходу

Практичні заняття:

1. Нарахування оплати праці за відрядно-преміальною і акордно-преміальною системами в рослинництві.

2. Визначення розцінок та нарахування оплати праці працівникам тваринництва за акордно-преміальною системою.

3. Оплата праці від чистого доходу.

Модуль 4.  Організація  діяльності підприємства.

Тема 7. Планування діяльності аграрних підприємств

 1. Види планів, зміст та організація внутрішньогосподар­ського планування
 2. Зміст і методика стратегічного і перспективного бізнес – планування
 3. Суть та організація поточного і оперативного планування
 4. Зміст і методика складання бізнес-плану сільськогосподарського підприємства

– розробка маркетингової програми бізнес-плану

– обґрунтування виробничої програми підприємства

– планування витрат і собівартості продукції

– складання фінансового плану підприємства

Практичні заняття:

 1. Планування урожайності, валових зборів посівних площ.
 2. Планування  продуктивності  тварин,   складання  обороту  стада великої рогатої худоби.
 3. Складання виробничої програми підприємства.

4.   Розрахунок фінансових результатів та точки беззбитковості.

Тема 8. Організація господарського  розрахунку в аграрних формуваннях

 1. Суть, принципи та особливості господарського  розрахунку в умовах ринку
 2. Організація внутрішньогосподарського розрахунку
 3. Організація оперативного контролю госпрозрахункових витрат у ринкових умовах
 4. Формування і використання доходів госпрозрахункових підрозділів

Практичні заняття:

 1. Складання  виробничої  програми  комплексу  по  виробництву свинини на приватно-орендній основі.

Тема 9. Система ведення господарства. Організація земельної території сільськогосподарських підприємств

 1. Поняття і класифікація системи ведення господарства
 2. Система рослинництва
 3. Система тваринництва
 4. Система ведення обслуговуючих і підсобних промислових виробництв
 5. Організація землеустрою та облаштування земельної території підприємств

Практичні заняття:

 1. Організація і планування землеустрою та облаштування земельної території підприємств

Тема 10. Планування та організація допоміжних і обслуговуючих виробництв

 1. Особливості планування обслуговуючих виробництв
 2. Планування роботи живого тягла
 3. Планування потреби та використання електроенергії

Практичні заняття:

1. Планування  затрат  та  визначення  собівартості   одиниці   роботи допоміжних і обслуговуючих виробництв.

Модуль 5.  Організація  виробництва продукції.

Тема 11. Планування та організація виробництва продукції рослинництва

 1. Методика складання технологічних карт вирощування сільськогосподарських культур
 2. Планування та організація виробництва зерна
 3. Планування та організація виробництва технічних культур
 4. Планування та організація виробництва картоплі та овочів
 5. Організація виробництва продукції садівництва і виноградарства

Практичні заняття:

 1. Складання технологічної карти на вирощуванні озимої пшениці.
 2. Планування затрат по статтях і визначення собівартості зернових і технічних культур.
 3. Планування затрат за ресурсно-нормативним методом і визначення собівартості картоплі, овочів, продукції садівництва.

Тема 12. Організація і планування виробництва кормів

 1. Зміст, принципи і особливості планування та організації кормовиробництва
 2. Планування виробництва та використання кормів.
 3. Організація польового і лукопасовищного кормовиробнитцва
 4. Організація зеленого конвеєра
 1. Кормовий баланс

Практичні заняття:

 1. Розрахунок потреби в кормах.

Тема 13. Планування та організація виробництва продукції тваринництва

 1. Зміст та особливості планування розвитку поголів’я і виробництва продукції тваринництва
 2. Організація виробництва продукції скотарства
 3. Організація виробництва продукції свинарства
 4. Організація виробництва продукції вівчарства
 5. Організація виробництва продукції птахівництва

Практичні заняття:

1.Планування затрат і визначення собівартості продукції молочного скотарства.

2. Визначення собівартості продукції різних видів тваринництва.

Модуль 6.  Організація зберігання продукції.

Тема 14. Організація і планування зберігання та переробки продукції рослинництва

 1. Організація зберігання і переробки зерна
 2. Організація зберігання і переробки цукрових буряків
 3. Організація зберігання і переробки овочів та картоплі
 4. Організація зберігання і переробки плодів та ягід
 5. Планування обсягів виробництва, асортименту та
 1. Собівартості продукції переробки

Практичні заняття:

1.Розрахувати показники переробки продукції:

– зернових культур

– технічних культур

Тема 15. Організація і планування зберігання та переробки продукції тваринництва

 1. Організація зберігання і переробки м’яса
 2. Організація зберігання і переробки молока
 3. Планування собівартості продукції переробки тваринницької продукції

Практичні заняття:

1. Розрахунок потреби молока для виходу молочних продуктів з переробки за асортиментом.

загрузка...