Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

РОБОЧА ПРОГРАМА

Тема 1. Вступ. Теоретичні основи сучасного землеробства і тваринництва

План

 1. Зміст і завдання дисципліни „Технологія виробництва с/г продукції.
 2. Землеробство і тваринництво як галузь с/г виробництва і їх завдання в умовах ринкової економіки.
 3. Закони сучасного землеробства та фактори життя рослин.
 4. Напрями науково-технічного прогресу в землеробстві і тваринництві.

Реферати: Закони землеробства як його теоретична основа.

Рекомендована література: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 15, 17.

Тема 2. Грунти та їх родючість

План

 1. Поняття про грунт та його родючість. Показники родючості грунту.
 2. Склад та будова грунту.
 3. Поняття про структуру грунту.
 4. Режими грунту, прийоми їх регулювання.
 5. Класифікація грунтів. Грунти України та їх якісна оцінка.

Реферати: 1.Загальна схема процесу грунтотворення. Фактори грунтотворення.

2.Бережіть грунт.

3. Основні типи грунтів України їх характеристика.

Завдання для самостійного вивчення:

 1. Суть процесу та фактори грунтотворення.
 2. Охорона грунтів від ерозії і забруднення.
 3. Використання органічних добрив та роль гумусу в родючості грунту.

Рекомендована література: 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15.

Тема 3. Зональні системи землеробства та сівозміни

План

 1. Наукові основи системи землеробства, та її складові частини.
 2. Загальні принципи розробки і освоєння систем землеробства Лісостепу.
 3. Поняття про сівозміни її практичне значення та економічна оцінка.
 4. Принципи побудови і класифікація сівозмін.
 5. Впровадження і освоєння сівозмін.

Реферати: 1. Система землеробства і сівозмін.

2.Поняття про сівозміну та її значення. Структура посівних площ – основа сівозміни.

3. Основні попередники під провідні культури та їх цінність.

4. Класифікація сівозмін. Типи сівозміни в різних зонах України.

Завдання для самостійного вивчення:

 1. Система землеробства Полісся та Степу.
 2. Ґрунтозахисна контурно-меліоративна система землеробства.
 3. Сівозміни фермерських господарств.

Рекомендована література: 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11.

Тема 4. Обробіток грунту

План

 1. Значення та завдання обробітку грунту.
 2. Заходи основного та поверхневого обробітку грунту.
 3. Системи обробітку грунту під ярі та озимі культури.
 4. Умови ефективного застосування мінімалізації обробітку грунту. Оцінка якості обробітку грунту.

Реферати: 1.Обробіток грунту.

Завдання для самостійного вивчення:

 1. Особливості обробітку грунту на забруднених територіях радіонуклідами.

Рекомендована література: 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11.

Тема 5. Добрива та їх застосування

План

 1. Роль добрив та їх економічна ефективність.
 2. Мінеральні добрива, їх класифікація.
 3. Органічні добрива та їх характеристика.
 4. Строки та способи внесення добрив.

Реферати: 1. Якість сільськогосподарської продукції в залежності від використання добрив, її вартість.

2. Види та класифікація добрив.

3. Види органічних добрив, їх ефективність.

Завдання для самостійного вивчення:

 1. Особливості удобрення культур в сівозміні.
 2. Особливості внесення добрив на забруднених територіях радіонуклідами.

Рекомендована література: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10.

Тема 6. Буряни та заходи боротьби з ними

План

 1. Поняття про бур’яни. Біологічні властивості бур’янів.
 2. Класифікація бур’янів. Характеристика найбільш поширених бур’янів.
 3. Методи обліку забур’яненості грунту.
 4. Заходи боротьби з бур’янами. Ефективність інтегрованих заходів боротьби з бур’янами.

Реферати:

 1. Бур’яни.
 2. Нові заходи боротьби з бур’янами.
 3. 3. Основи біологічного методу захисту рослин.

Рекомендована література: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11.

МОДУЛЬ 2

Тема 7. Насіння і сівба

План

 1. Поняття про сорти та система насінництва. Державні стандарти якості с/г культур.
 2. Підготовка насіння до зберігання і сівби.
 3. Способи і строки сівби. Норми висіву та глибина загортання насіння.

Реферати: 1. Насіннєвий матеріал – один з основних засобів сільськогосподарського виробництва.

Завдання для самостійного вивчення:

 1. Закон України „Про насіння”.
 2. Агротехнічні вимоги до посівних і садильних машин.
 3. Посівні якості насіння і врожайність.

Рекомендована література: 1, 2, 4, 5, 6.

Тема 8. Принципи програмування врожаю с/г культур

План

 1. Загальні положення програмування с/г культур. Рівні врожайності.
 2. Етапи та принципи програмування.
 3. Агробіологічні та агрохімічні основи програмування врожайності.

Завдання для самостійного вивчення:

 1. Методи програмування врожайності.
 2. Програмування врожайності при інтенсивних технологіях вирощування с/г культур.

Рекомендована література: 1, 2, 3, 4, 8.

Тема 9. Прогресивні технології вирощування с/г культур

План

 1. Основи класифікації с/г культур.
 2. Значення зернових культур, стан і перспективи розвитку зернової галузі.
 3. Загальна характеристика зернових культур.
 4. Технологія вирощування озимої пшениці.

Реферати:

1. Інтенсивна технологія вирощування озимої пшениці.

2. Роль зернових бобових культур у збільшенні виробництва зерна для продовольчих і кормових потреб.

3. Озима пшениця – основна зернова культура України.

Завдання для самостійного вивчення:

 1. Технологія вирощування озимого жита, озимого та ярого ячменю, зернобобових культур за такою схемою: значення, біологічні особливості, місце в сівозміні, система удобрення, обробіток грунту, сівба, догляд за посівами, збирання і зберігання.

Рекомендована література: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8.

Тема: Прогресивні технології вирощування кукурудзи

План

 1. Загальна характеристика кукурудзи. Морфологічні і біологічні особливості.
 2. Місце сівозміні, обробіток грунту, система добрив і гербіцидів.
 3. Підготовка насіння і сівба кукурудзи.
 4. Догляд за посівами і збирання врожаю.

Завдання для самостійного вивчення:

 1. Інтенсивна технологія вирощування льону та соняшнику за загальноприйнятою схемою

Рекомендована література: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8.

Тема: Прогресивні технології вирощування цукрових буряків та картоплі

План

 1. Загальна характеристика цукрового буряку та картоплі.
 2. Місце в сівозміні, обробіток грунту, система добрив та гербіцидів.
 3. Підготовка насіння та сівба культур.
 4. Догляд за посівами і збирання врожаю.

Реферати:

 1. Цукрові буряки – основна цукроносна культура України.
 2. Голландська технологія вирощування картоплі.

Завдання для самостійного вивчення:

 1. Технологія вирощування озимого ріпаку, сорго, рису за загальноприйнятою схемою.

Рекомендована література: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8.

Тема 10. Основи овочівництва

План

 1. Значення овочів, їх ефективність.
 2. Класифікація овочевих культур, та їх загальна характеристика.
 3. Сорти овочевих культур.
 4. Особливості вирощування овочевих культур закритого і відкритого грунту.

Реферати:

 1. Овочівництво та його розвиток в Україні.
 2. Закритий і відкритий грунт.

Завдання для самостійного вивчення:

 1. Прогресивні технології вирощування овочевих культур (капуста, огірки, помідори, морква).

Рекомендована література: 4, 12, 13.

Тема 11. Основи плодівництва

План

 1. Значення плодів і ягід. Класифікація плодово-ягідних культур.
 2. Сорти плодово-ягідних культур зони.
 3. Технологія вирощування садивного матеріалу. Закладання саду.
 4. Збирання та зберігання врожаю плодово-ягідних культур.

Реферати:

 1. Культура ягідників. Суниці. Малина.

Завдання для самостійного вивчення:

 1. Догляд за плодоносним, молодим садом та ягідниками.
 2. Особливості вирощування ягідних культур.

Рекомендована література: 4, 11.

МОДУЛЬ 3

ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА

Тема 12 Основи розведення с/г тварин

План

1. Породи, їх виробнича класифікація та породоутворюючі фактори.

2. Поняття про ріст, розвиток та методи їх обліку.

3. Оцінка тварин за продуктивністю, екстер’єром конституцією. Бонітування тварин.

4. Методи розведення, характеристика методів схрещування.

Реферати:

1. Методи розведення тварин.

Завдання для самостійного вивчення:

 1. Добір та підбір тварин, їх значення.
 2. Організація племінної роботи в скотарстві. Статева зрілість, вік першого парування.

Рекомендована література: 4, 17, 16, 19, 21.

Тема 13. Основи годівлі с/г тварин та оцінка поживності кормів

План

 1. Значення повноцінної годівлі тварин.
 2. Оцінка кормів за якістю і поживністю.
 3. Класифікація кормів, їх характеристика, підготовка до згодовування.
 4. Нормування годівлі с/г тварин. Поняття про норми і раціони годівлі.

Завдання для самостійного вивчення:

 1. Типи годівлі різних видів тварин.
 2. Облік заготівлі і використання кормів.

Рекомендована література: 4, 17, 16, 19, 21.

Тема 14. Породи, продуктивність і відтворення поголів’я ВРХ

План

 1. Породи ВРХ, їх характеристика і районування.
 2. Молочна і м’ясна продуктивність, фактори, що їх обумовлюють.
 3. Методи визначення продуктивності корів та тривалість продуктивного використання.
 4. Способи вирощування ремонтного молодняку.

Рекомендована література:  4, 16, 17, 19, 20.

МОДУЛЬ 4

Тема 15. Технологія виробництва молока

План

 1. Способи і системи утримання ВРХ.
 2. Організація годівлі. Типи годівлі і структура раціонів у літній та зимовий період.
 3. Вплив різних факторів на кількість і якість молока.

Завдання для самостійного вивчення:

 1. Особливості технології виробництва молока при нормованій годівлі.

План

 1. Технологія виробництва молока.
 2. Технологія машинного доїння і первинної обробки молока.
 3. Реалізація та переробка молока.

Реферати:

1. Інтенсивні технології виробництва молока.

Завдання для самостійного вивчення:

 1. Харчова та біологічна цінність молока.

Рекомендована література: 4, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23.

Тема 16. Технологія виробництва яловичини

План

 1. М’ясна продуктивність ВРХ.
 2. Типи відгодівлі ВРХ.
 3. Системи і способи утримання при відгодівлі молодняку.
 4. Нормативи продуктивності і здавальної маси однієї голови.

Реферати:

1. Технологія виробництва яловичини.

Завдання для самостійного вивчення:

 1. Формування технологічних груп у приміщеннях-цехах: телят молочного віку, дорощування та інтенсивної відгодівлі.
 2. Відгодівля дорослої худоби.

Рекомендована література: 4, 16, 17, 18, 19, 20, 23.

Тема 17. Технологія виробництва свинини

План

 1. Породи свиней та їх використання.
 2. Племінна робота у свинарстві. Структура та оборот стада.
 3. Особливості годівлі і утримання маточного поголів’я та вирощування ремонтного молодняку.
 4. Типи відгодівлі свиней.

Реферати:

1. Технологія виробництва свинини.

Завдання для самостійного вивчення:

 1. Виробництво свинини у спеціалізованих господарствах.
 2. Основні нормативи відгодівлі і здавальної маси молодняку.

Рекомендована література: 16, 17, 20, 21, 24.

Тема 18. Технологія виробництва продукції вівчарства

План

 1. Породи овець, їх вовнова і м’ясна продуктивність.
 2. Відтворення поголів’я та вирощування молодняку.
 3. Годівля і утримання овець.

Завдання для самостійного вивчення:

 1. Технологія виробництва вовни і баранини.
 2. Основні нормативи відтворення і продуктивності овець.

Рекомендована література: 4, 16, 17, 20,21.

Тема 19. Технологія виробництва продукції птахівництва

План

 1. Види птиці, основні породи курей, качок, гусей, індиків та їх продуктивність.
 2. Відтворення і структура стада.
 3. Годівля і утримання птиці.
 4. Технологія виробництва дієтичних яєць на птахофабриках та м’яса бройлерів.

Завдання для самостійного вивчення:

 1. Технологія виробництва м’яса качок, гусей, індиків.
 2. Основні нормативи строків вирощування живої маси птиці.

Рекомендована література: 4, 16, 17, 20, 21.

МОДУЛЬ 5

ОСНОВИ МЕХАНІЗАЦІЇ ТА ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ С/Г ВИРОБНИЦТВА

Тема 22. Енергетика та агротехнічні основи використання її в сільському господарстві.

План

 1. Класифікація тракторів і автомашин за їх конструкцією та використанням.
 2. Енергетика, її визначення. Енергетичні засоби с/г.
 3. Принципи комплектування машинно-тракторних агрегатів. Тяговий опір машин і знарядь.

Реферати:

 1. Інтенсивні енергозберігаючі технології.

Завдання для самостійного вивчення:

 1. Умови експлуатації, технічного обслуговування і зберігання техніки.
 2. Порядок відпуску і обліку використання електроенергії.
 3. Роль спеціаліста бухгалтерсько-економічної служби в ефективному використанні машинно-тракторного тракту.

Рекомендована література: 25, 26, 27.

Тема 23. Комплекс машин для вирощування і збирання зернових і зернобобових культур

План

 1. Характеристика, комплектування і використання машин і агрегатів для обробітку грунту.
 2. Використання агрегатів для приготування, навантаження та внесення добрив.
 3. Класифікація зернозбиральних машин. Технологія збирання зернових культур.

Завдання для самостійного вивчення:

 1. Машини для хімічного захисту рослин.
 2. Сівалки.
 3. Особливості застосування технологічних комплексів при вирощуванні зернових культур за інтенсивними технологіями.

Рекомендована література: 25, 26, 27.

Тема 24. Технологічний комплекс машин для вирощування і збирання кукурудзи і соняшнику

План

 1. Культиватори для передпосівного і міжрядкового обробітку грунту.
 2. Використання пунктирних пневматичних сівалок для посіву кукурудзи і соняшнику.
 3. Кукурудзозбиральні комбайни та механізація збирання і обмолочування качанів.
 4. Використання зернозбиральних комбайнів і пристроїв для збирання соняшнику.

Завдання для самостійного вивчення:

 1. Особливості застосування технологічних комплексів при вирощуванні кукурудзи з елементами астраханської технології.

Рекомендована література: 25, 26, 27.

Тема 25. Технологічний комплекс машин для вирощування і збирання цукрових і кормових буряків

План

 1. Комплекс машин і знарядь для передпосівного і міжрядного обробітку.
 2. Будова бурякових сівалок і посів.
 3. Бурякозбиральні комбайни і комплекси.
 4. Комплекс машин для захисту посівів.

Реферати:

1. Машини для збирання і вирощування цукрових та кормових буряків.

Завдання для самостійного вивчення:

 1. Особливості застосування технологічних комплексів з використанням інтенсивних технологій.

Рекомендована література: 25, 26, 27.

Тема 26. Машини для вирощування і збирання картоплі та овочів

План

 1. Характеристика і застосування вертикально-фрезерних культиваторів для передпосівного обробітку грунту.
 2. Характеристика картоплекопачів і комбайнів для збирання картоплі.
 3. Способи збирання картоплі. Агротехнічні вимоги.
 4. Машини для вирощування овочів.

Реферати:

Завдання для самостійного вивчення:

 1. Картоплесортувалки і картоплесортувальні пункти.
 2. Технологічний комплекс машин за голландською технологією вирощування і збирання картоплі.

Рекомендована література: 25, 26, 27.

Тема 27. Машини для збирання і заготівлі кормів

План

 1. Агротехнічна характеристика машин для збирання і заготівлі кормів.
 2. Машини для збирання і заготівлі грубих кормів.
 3. Силосозбиральні комбайни. Механізація заготівлі силосу, сінажу, вітамінного борошна.
 4. Комплексна механізація збирання, заготівлі і зберігання кормів.

Рекомендована література: 25, 26, 27.

Тема 28. Система машин з меліорації земель та протиерозійних заходів

План

 1. Значення зрошення земель та основні види поливів.
 2. Склад зрошувальних систем та способи зрошення. Машини та установки для зрошення.
 3. Механізація і знаряддя для проведення протиерозійних заходів.

Завдання для самостійного вивчення:

 1. Особливості механізованого обробітку грунту на зрошених землях.
 2. Способи осушення.

Рекомендована література: 25, 26, 27.

Тема 29. Механізація і автоматизація виробничих процесів у тваринництві

План

 1. Система машин і механізмів, способи механізації виробничих процесів на фермах і комплексах скотарства і свинарства

А) водопостачання і водонапування;

Б) приготування і роздача кормів;

В) прибирання гною;

Г) доїння і первинна обробка молока.

2. Застосування електроенергії в тваринництві.

3. Санітарно-технічне обладнання ферм.

Реферати:

1. Машини для механізації робіт на тваринницьких фермах.

Завдання для самостійного вивчення:

 1. Механізація виробничих процесів у вівчарстві.
 2. Система типового обладнання і механізмів із автоматизації виробничих процесів на птахофабриках.

Рекомендована література: 25, 26, 27.

загрузка...