Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Робоча програма з дисципліни «Екологія»

Вступ

Природа як об’єкт впливу і середовище проживання людини. Поняття про охорону природи. Охорона природи і економіка. Сільськогосподарське виробництво як важлива галузь відтворення і використання природних ресурсів, необхідність підвищення його ефективності. Розвиток маловідходних і природозахисних технологій.

Роль сучасної людини в охороні та раціональному використанні природних ресурсів. Розвиток екологічної свідомості, екологічне мислення.

Тема 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОЛОГІЇ

1.1. Охорона природи і екологія

Екологія як наука, її зміст і завдання. Зв’язок екології з іншими науками. Розділи екології. Значення екології в науковому обґрунтуванні природоохоронних заходів. Екологія і сільське господарство. Сільськогосподарська екологія та її вузлові питання. Значення екологічного прогнозування в умовах прогресуючого впливу людини на природу.

1.2. Біосфера і перетворювальна діяльність людини

Вчення В.І. Вернадського про біосферу як подальший розвиток ідей вітчизняних і зарубіжних вчених про еволюцію природних комплексів на планеті.

Антропогенний вплив на біосферу, на біоценози і середовище, на біологічний і геологічний кругообіг речовин. Вплив антропогенних факторів на енергетичний обмін у біосфері. Поняття про екологічну кризу. Ноосфера. Проблеми збереження біосфери і складових її екосистем.

1.3. Екосистеми

Динаміка і стабільність екосистем у біоценозах. Сукцесії. Види штучних біоценозів. Збідненість і відносна нестійкість штучних біоценозів. Способи підтримки рівноваги.

Агробіоценози (агроекосистеми) та їх ознаки. Різновиди агробіоценозів. Структура агробіоценозу. Взаємовідносини видів в агробіоценозах. Динаміка агробіоценозів. Можливості управління продуктивністю агробіоценозів методами селекції, гібридизації, генетики, оптимізації екологічних факторів. Нові способи отримання біологічної продукції для потреб сільського господарства і промисловості. Біотехнології.

Тема 2. ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОЛОГІЇ

2.1 Сучасні проблеми охорони природи в сільськогосподарському виробництві

Глобальні проблеми охорони природи, їх характеристика. Шляхи і перспективи вирішення сировинних, продовольчих та енергетичних проблем.

Забруднення природного середовища як екологічна проблема. Види забруднень. Основні можливі джерела забруднення природного середовища в сільськогосподарському виробництві: мінеральні добрива, пестициди, нафтопродукти, стоки тваринницьких комплексів і ферм, відходи і викиди промислових підприємств, гази і шуми транспортних засобів. Негативні наслідки порушення норм і правил зберігання та внесення добрив і пестицидів.

Забруднення повітряного середовища і ґрунту при неправильному зберіганні гною і харчових відходів на тваринницьких фермах.

Забруднення сільськогосподарських площ промисловими підприємствами: кислотні дощі, накопичення в ґрунтах надмірних кількостей компонентів викидів. Радіонукліди в навколишньому середовищі.

Негативні наслідки забруднень у сільськогосподарському виробництві.

Міграція та кумуляція шкідливих речовин у рослинах, тваринах і людині. Зниження і застереження забруднень. Очистка, знезараження, утилізація відходів. Використання гною як добрива, палива, поживного середовища у виробництві кормової продукції для тваринництва.

Соціально-економічні аспекти природоохоронної діяльності. Вирішення проблем природоохоронної діяльності в умовах нашої країни.

2.2 Охорона атмосферного повітря

Значення атмосфери. Джерела та види забруднення атмосфери. Природне забруднення. Антропогенні фактори забруднення атмосфери. Теплове та радіаційне забруднення. Забруднення пило-, газо- та аерозольними викидами автотранспорту і промислових підприємств. Шумові, електричні та інші види забруднення. Шкiдлива дiя забрудненого повiтря на людей, тварин, рослин, природнi та агроекосистеми. Шкода вiд забруднень атмосфери. Заходи боротьби з забрудненнями атмосфери: будiвництво очисних споруд, створения нових технологiй, озеленения, розробка нових енергетичних джерел, використания в автотранспортi нових видiв палива. Контроль якocтi атмосферного повiтpя. Розробка допустимих безпечних норм забруднения повiтря, перспективи зниження забруднень.

Правова охорона атмосферного повiтря. Закон України “Про охорону атмосферного повiтря” (1998 р.).

2.3 Воднi ресурси Украiни та їх охорона

Boднi ресурси планети, їx запас i розподiл. Ресурси води України, облаcтi. Проблеми росту споживания прiсної води. Збiльшения використання води промисловiстю, для побутових потреб. Проблеми водних pecypciв у зв’язку з їx використанням у сiльcькому господарствi. Заходи щодо полiпшення режиму використання водних pecypciв у кpaїнi.

Забруднення внутрiшнix водоймищ, пiдземних вод та внутрiшнix мopiв. Джерела i види забруднень. Забруднения води промиcловими стiчними водами, побутовими викидами. Радiоактивне забруднения вод. Боротьба iз забрудненням вод. Використання cтiчних вод у сiльськогосподарському виробництвi.

Способи рацiонального використання води в промисловоcтi i сiльському господарствi, технологiї з замкнутим циклом виробництва.

Правова охорона вод. Водний кодекс Укрaїни (1995 р.).

Практичне заняття

Екскурсiя до водно-інформаційного центру (на очиснi споруди заводу, пiдприємства).

2.4 Рацiональне використання i охорона земельних pecypciв України

Характеристика земельних peсypciв Укрaїни, облаcтi. Ерозiя ґрyнтiв. Причини виникнення i шкода, зaподiяна ерозiєю. Види ерозії. Охорона ґрyнтiв вiд водної ерозiї. Боротьба з водною ерозiєю в горах, у зaплавах рiчок, на берегax рiчок, водоймищ.

Боротьба з вiтровою ерозiю ґрyнтiв. Захиснi лiсовi насадження в комплексi заходiв щодо боротьби з ерозiєю. Полезахисне лiсорозведення. Лiсомелiоративнi озеленювальнi насадження.

Забруднення та засмiчення ґрyнтiв. Вiдходи виробництва i споживання. Заходи щодо зниження та запобiгання витрат земель вiд забруднення i засмiчення промисловими, сiльськогосподарськими i побутовими вiдxодами. Мелiорацiя земель та її екологiчнi наслiдки. Переущiльнення ґрyнтiв i заходи щодо його зменшення. Правова охорона земель. Земельний кодекс України (1992 р.).

2.5 Мiнерально-сировиннi ресурси i охорона надр

Мiнеральнi ресурси Укрaїни, облаcтi. Вичерпнiсть основних мiнеральних pecypciв: нафти, вугiлля, газу та iнших корисних копалин. Розвiдка нових родовищ.

Екологiчнi порушення при добуваниi корисних копалин. Способи лiквiдацiї та зниження наслiдкiв порушень. Види й нaпрями рекультивацiї. Правова охорона мiнерально-сировиниих pecypсів. Кодекс Укрaїни про надра (1994 р.).

2.6 Охорона рослинного cвiтy України

Значення рослин. Рослиннi ресурси Укрaїни, областi. Лiсовi ресурси та їх використання. Проблеми рацiонального використання лiсових pecypciв та їх охорона.

Охорона i використання дикорослих рослин, якi мають харчове, лiкарське, медоносне, декоративне значення. Охорона рiдкiсних та зникаючих видiв роcлин. Види рослин, яю занесенi до Червоної книги Укрaїни. Heобxiднicть збереження генофонду рослинного світу. Охорона природних кормових yгiдь i пiдвищення ефективностi їх використання для потреб сiльського господарства.

Правова охорона рослинного світу. Лiсовий кодекс України (1994 р.).

2.7 Охорона тваринного світу України

Тваринний світ, взаємозв’язок тварин i рослин. Тварини – активнi ґpунтоутворювачi й запилювачi рослин.

Вплив дiяльностi людини на чисельнiсть, видовий склад, мiсце споживання тварин.

Рибнi ресурси, їх використання та охорона. Стан i розвиток рибництва у внутрiшнix водоймищах Укрaїни, облacтi. Вилив забруднення, гiдротехнiчних споруд на iхтiофауну i заходи щодо зниження та ліквідації негативного впливу. Розведення риб, гiбридизaцiя. Перспективи розвитку ставкового rocподарства.

Правова охорона тварин. Закон України “Про тваринний світ ” (1993 р.).

Практичне заняття

Ознайомлення з Червоною книгою України, рiдкiсними видами рослин i тварин, які занесенi до неї.

2.8 Радіоактивне забруднення біосфери.

Сiльськогосподарська радiоекологiя як наука.

Джерела радiоактивного забруднення об’ектiв навколишнього середовища і сiльcькогосподарського виробництва. Природнi джерела. Джерела штучних радiонуклiдiв. Мiграцiя радiонуклiдiв у навколишньому середовищi та об’ектах сiлъcькогосподарського виробництва. Надходження радiонуклiдiв у сiльcькогосподарські роcлини та органiзм сiльськогосподарських тварин. Прогнозування надходження радiонуклiдiв у сiльськогосподарські рослиии та в органiзм тварин.

Особливоcтi ведення сiльськогосподарського виробництва на радiоактивно забруднених територiях. Основні принципи органiзацiї ведення сiльcького господарства на забруднених радiонуклiдами територiяx. Зниження надходження радiонуклiдiв у сiльськогосподарські рослини та органiзм сiльськогосподарських тварин.

Практичне заняття

Ознайомлення з будовою i принципом роботи приладiв рaдiометричного i дозиметричногo контролю. Проведення вимiрювань.

Тема 2. EKOHOMIКA ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

3.1 Введення в курс

Основнi поняття економiки природокористування: природне середовище, природнi умови i природнi ресурси, класифiкацiя природних pecypciв, рaцiональне природокористування взаємоозв’язок екологii та економiки. Антpопогенний вплив на природу.

3.2 Принципи рацiонального природокористування

Загальнi i регiональнi тенденцiї природокористування. Показники граничнодопустимих концентpaцiй шкiдливих речовин у навколишньому середовищi: повiтрi, водi, харчових продуктах. Нормативнi вимоги до якоcтi води, повiтря, ґрyнту. Контpоль якоcтi навколишньогo середовища. Монiторинг. Соцiально-економiчнi наслiдки нерaцiональногo природо­користування. Вплив забрудненогo середовища на здоров’я людей.

Практичне заняття

Ознайомлення з Державними актами з охорони природи, стандартами i нормами ГДК i ГДВ забруднення повiтря, води, сiльськогосподарської продукцiї: оргaнiзацiєю системи облiку i звiтностi в галузi охорони навколишньогo середовища, банком даних i порядком користування ним.

3.3 Економiчна оцiнка природних pecypciв

Принципи економiчної оцiнки природних pecypciв. Шкода вiд забруднення навколишньогo середовища — фактичнi i можливi збитки народного гoсподарства. Витрати на лiквiдацiю негaтивних наслiдкiв забруднення довкiлля. Екологiчна cyтнicть вapтocтi.

3.4 IIлатнiсть природокористування

Економiчне стимулювання природних функцiй. Природнi ресурси як споживча вapтicть. Функцiї плати за природнi ресурси. Види платежiв за природнi ресурси. Плата за забруднення навколишньогo природного середовища, погiршення стану природних pecypciв i використання атмосферного повiтря. Лiцензування шкiдливих викидiв у навколишнє природне середовище. Збитки вiд забруднення навколишнього середовища. Економiчнi методи покарання за нерацiональне природокористування.

3.5 Екологiзацiя розвитку агропромислового комплексу

Заходи щодо підвищення родючоcтi ґрyнтiв. Ерозiя ґрyнтiв, економiчнi збитки вiд ерозii. Мелiорацiя. Скорочення використання природних pecypciв в АПК.

3.6 Фiнансування i стимулювання рацiонального використання природних pecypciв i охорони навколишнього природного середовища

Фонди охорони навколишнього природного середовища та iншi кошти, що використовуються на охорону природи. Пільги i компенсацii в галузi природокористування. Екологiчнi витрати виробництва.

3.7 Управлiння природокористуванням

Органи управлiння в галузi природокористування та їx функцiї. Монiторинг навколишнього природного середовища та державний контроль природокористування.

загрузка...