Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Розрахунки за іншими операціями рахунок 68. Облік розрахунків за іншими операціями

Розрахунки за іншими операціями обліковуються на рахунку 68 «Розрахунки за іншими операціями». Рахунок 68 має п’ять субрахунків:

681 «Розрахунки за авансами одержаними»;

682 «Внутрішні розрахунки»;

683 «Внутрішньогосподарські розрахунки»;

684 «Розрахунки за нарахованими відсотками»;

685 «Розрахунки з іншими кредиторами».

На субрахунку 681 обліковують розрахунки по одержаних авансах під поставку матеріальних цінностей. Одержання авансу: дебет рахунків 30 «Каса» або 31 «Рахунки в банках» і кредит суб­рахунку 681. Зарахування авансу: дебет субрахунку 681 і кредит рахунку 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками».

На субрахунку 682 обліковують всі види поточних розрахунків із дочірніми підприємствами.

На субрахунку 683 ведеться облік внутрішньогосподарських розрахунків з виробничими одиницями і господарствами, виділе­ними на окремий баланс, за взаємним відпуском матеріальних цінностей, реалізацією продукції, виплатою заробітної плати та за іншими видами розрахунків.

На субрахунку 684 ведеться облік нарахованих відсотків за ви­користанням коштів або товарів, отриманих у кредит; викорис­тання майна, отриманого у користування; за іншими операціями.

Нараховано відсотки за отриманий кредит: дебет субрахунку 951 «Відсотки за кредит» і кредит субрахунку 684. Сплата нарахо­ваних відсотків за кредит: дебет субрахунку 684 і кредит рахунку 31 «Рахунки в банках» (табл. 4.15).

Інструкцією передбачено, що на субрахунку 685 ведеться облік розрахунків з різними організаціями за операціями некомерційного характеру (навчальними та науково-дослідними за­кладами тощо); з наймачами квартир і особами, які проживають у гуртожитках підприємства, організації; з орендарями нежитлових приміщень житлово-комунального господарства; з батьками дітей за відвідування дитячих закладів; за іншими операціями. Нарахування боргу записують у дебет субрахунку 685, а його погашення – в кредит субрахунку 685.

Проте аналогічні розрахунки можна обліковувати на субрахун­ку 377 «Розрахунки з іншими дебіторами». Це більш логічно, бо спочатку проводиться нарахування боргу, тобто створення дебіторської заборгованості, а потім здійснення її погашення. Зви­чайно, чітке розмежування дебіторської і кредиторської заборго­ваності по різних субрахунках (субрахунки 377 і 685) не доцільне в практиці ведення бухгалтерського обліку. Тому підприємство має самостійно визначити, на якому з субрахунків (377 чи 685) буде вестися облік розрахунків з різними дебіторами і кредитора­ми. Це рішення записати в облікову політику підприємства і тоді ніхто ніяких претензій з цього приводу пред’явити підприємству не зможе.

Таблиця 4.15

Облік розрахунків за іншими операціями

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

Сума, грн

дебет

кредит

1 2 3 4
Одержано вироб­ничі запаси і товари:
а) від дочірніх підприємств 20 «Виробничі запаси», 28 «Товари» 682 «Внутрішні розрахунки» 700
б) від виробничих одиниць і госпо­дарств, виділених на самостійний баланс 20 «Виробничі запаси», 28 «Товари» 683 «Внут­рішньогос­подарські розра­хунки» 800
в) від інших креди­торів 20 «Виробничі запаси», 28 «Товари» 685 «Розрахун­ки з іншими кредиторами» 900
Сплачено за раніше отримані активи 682 «Внутрішні роз­рахунки», 683 «Внут­рішньогосподарські розрахунки», 685 «Розрахунки з іншими кредиторами» 30 «Каса», 31 «Рахунки в банках» 2400
Отримано аванси під поставку матері­альних цінностей або під виконання робіт 30 «Каса», 31 «Рахунки в банках» 681 «Розрахун­ки за авансами одержаними» 1200
Зараховано раніше отримані аванси 681 «Розрахунки за авансами одержаними» 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» 1200
Нараховано відсот­ки за отриманий кре­дит 951 «Відсотки за кредит» 684 «Розра­хунки за нара­хованими відсотками» 600
Сплачено відсотки за кредит 684 «Розрахунки за нарахованими відсот­ками» 31 «Рахунки в банках» 600
загрузка...