Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Розрахунок рейтингу з дисципліни «Світовий ринок товарів та послуг»

На дисципліну в робочому навчальному плані передбачено в одному навчальному семестрі: лекцій – 18 год., семінарських зайняти 18год ,самостійної роботи -42 год., індивідуальна робота -26 год.МПК-4год. що в сумі становить 108 год. (3 кредити ECTS). Після вивчення дисципліни заплановано залік.

Враховуючи   обсяг  та  структуру  програмного  матеріалу  дисципліни, ділимо його на 2 змістові модулі. . Навчальне навантаження студента для їх вивчення та засвоєння складає:  1-й модуль – 1,5 кредити ECTS, 2-й – 1,5 кредити ECTS.

Рейтинг студента з навчальної роботи визначаємо за результатами контролю засвоєння змістових модулів. Так, якщо студент набрав за результатами відповідної атестації з 1-го модуля 85 балів, 2-го – 90 балів, то його рейтинг з навчальної роботи RHP становить

0,7* (85 • 1,5 + 90 • 1,5)
RHp=————————-  = 61 балів.

3

З додаткової роботи (як приклад) студент отримав 5 балів і відповідно його рейтинг з додаткової роботи становить R ДР = 5 балів. Студент вчасно виконав завдання змістових модулів, дотримувався графіка навчання, не мав пропусків занять, тому його рейтинг штрафний R штр = 0.

Враховуючи R др та R ШТР, остаточний рейтинг студента з навчальної роботи, згідно з формулою 2, становить

R hp = 61 + 5 + 0 = 66 балів.

Цього досить, щоб студент отримав оцінку “Задовільно” (оцінка ECTS – “D”) “автоматично” – без складання заліку.

Студент виявив бажання підвищити свій рейтинг з дисципліни і на заліку його знання були оцінені у 86 балів. Таким чином, рейтинг студента з дисципліни R дис, згідно з формулою 3, складає:

R дис = 66 + 0,3 • 86 = 92 бали.

Визначений рейтинг з дисципліни записується у журнал рейтингової оцінки знань студента. У той же журнал записуються оцінка ECTS “А” і присвоєні йому 3 кредитів ECTS. У залікову книжку студента записується «Зараховано».

загрузка...