Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Ряди динамики

1.Статистичні ряди динаміки. Основні правила їх побудови.

2.Види рядів динаміки. Їх аналітичні показники.

3.Прийоми аналізу рядів динаміки.

4.Вивчення сезонних коливань.

1. Статистичні ряди динаміки

Рядом динаміки у статистиці називається ряд чисел, який характеризує зміну величини суспільного явища в часі. Це ряд послідовно розташованих у хронологічному порядку зна­чень показника, який у своїх змінах відображує хід розвитку досліджуваного явища.

Кожний ряд динаміки складається з двох елементів: 1) ря­ду  рівнів,  які  характеризують величину явища, його розмір; 2) ряду періодів або моментів часу, до яких належать рівні ря­ду.

1.Види рядів динаміки

Залежно від реєстрації фактів ряди динаміки бувають дис­кретними і неперервними.

Дискретні ряди містять дані, одержані через певні промі­жки часу (місяць, квартал, рік і т. д.). Розрізняють три види ди­скретних рядів динаміки: моментні, інтервальні (періодичні) та ряди середніх.

Моментні ряди динаміки – це ряди статистичних величин, які характеризують розміри досліджуваного явища на певний момент часу (на початок місяця, кварталу, року і т. д.). До та­ких показників належать чисельність населення, парк тракто­рів, поголів’я худоби тощо. Характер цих показників такий, що їх величини можна визначити лише на той чи інший момент ча­су.

Інтервальні ряди динаміки характеризують розміри дослід­жуваного явища за певні проміжки – інтервали (періоди) часу, тобто характеризують процеси за той чи інший період часу (до­бу, місяць, рік і т. д.). До таких показників належать обсяг ви­робленої продукції, фонд заробітної плати та ін.

Рівнем ряду є кожний член ряду динаміки. Перший по­казник ряду називається початковим’ рівнем, останній – кінце­вим. Нерідко виникає потреба у визначенні середнього рівня ряду динаміки. При цьому для інтервального ряду та рядів се­редніх величин середній рівень розраховують як середню ариф­метичну просту з окремих рівнів.

При дослідженні застосовують систему аналітичних показни­ків ряду динаміки: абсолютного приросту, коефіцієнта (темпу) зростання, темпу приросту, абсолютного значення 1% приросту.

рийми аналізу тенденцій динаміки.

3.Прийоми виявлення загальної тенденції.

Найважливі­шим завданням аналізу ряду динаміки є виявлення закономір­ності розвитку явища – загальної тенденції динаміки, а також її характеру (типу).

Згладжування (вирівнювання) шляхом укрупнення інтервалів – найпростіший спосіб виявлення закономірності зміни рівнів динаміки, який полягає в одержанні середніх або підсумкових показників для укрупнення періодів (інтервалів) часу.

Згладжування способом ковзної середньої є одним з ефективних методів виявлення загальної тенденції розвитку явища в часі. Суть його полягає в тому, що середній рівень обчислюють спочатку з певного числа перших рівнів ряду, потім – з такої ж кількості рівнів, але починаючи з другого, далі – починаючи з третього і т. д.

Аналітичне вирівнювання рядів динаміки вважається найбільш досконалим способом обробки ряду з метою встанов­лення тенденції розвитку явища.

4.Вивчення сезонних коливань

Досить значна кількість суспільних явищ має сезонний ха­рактер, тобто сезонні коливання. Рівень їх рік у рік у певні мі­сяці підвищується, а в інші – знижується. Наприклад, витрати палива у весняно-літні місяці значно більші, ніж в осінньо-зи­мові, досить неоднаковими протягом року виявляються ціни на сільськогосподарську продукцію на ринку і т. д. Такі внутрішнь­орічні коливання, які мають періодичний характер, називають сезонними. Вони завжди пов’язані з впливом природних фак­торів, особливо у сільському господарстві.

Розглянемо деякі методи, розроблені статистикою для вияв­лення та виміру сезонної хвилі.

загрузка...