Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Ряди динамики

1. Статистичні ряди динаміки

Рядом динаміки у статистиці називається ряд чисел, який характеризує зміну величини суспільного явища в часі. Це ряд послідовно розташованих у хронологічному порядку зна­чень показника, який у своїх змінах відображує хід розвитку досліджуваного явища.

Кожний ряд динаміки складається з двох елементів: 1) ря­ду  рівнів,  які  характеризують величину явища, його розмір; 2) ряду періодів або моментів часу, до яких належать рівні ря­ду.

1.Види рядів динаміки

Залежно від реєстрації фактів ряди динаміки бувають дис­кретними і неперервними.

Дискретні ряди містять дані, одержані через певні промі­жки часу (місяць, квартал, рік і т. д.). Розрізняють три види ди­скретних рядів динаміки: моментні, інтервальні (періодичні) та ряди середніх.

Моментні ряди динаміки – це ряди статистичних величин, які характеризують розміри досліджуваного явища на певний момент часу (на початок місяця, кварталу, року і т. д.). До та­ких показників належать чисельність населення, парк тракто­рів, поголів’я худоби тощо. Характер цих показників такий, що їх величини можна визначити лише на той чи інший момент ча­су.

Інтервальні ряди динаміки характеризують розміри дослід­жуваного явища за певні проміжки – інтервали (періоди) часу, тобто характеризують процеси за той чи інший період часу (до­бу, місяць, рік і т. д.). До таких показників належать обсяг ви­робленої продукції, фонд заробітної плати та ін.

Рівнем ряду є кожний член ряду динаміки. Перший по­казник ряду називається початковим’ рівнем, останній – кінце­вим. Нерідко виникає потреба у визначенні середнього рівня ряду динаміки. При цьому для інтервального ряду та рядів се­редніх величин середній рівень розраховують як середню ариф­метичну просту з окремих рівнів.

При дослідженні застосовують систему аналітичних показни­ків ряду динаміки: абсолютного приросту, коефіцієнта (темпу) зростання, темпу приросту, абсолютного значення 1% приросту.

рийми аналізу тенденцій динаміки.

3.Прийоми виявлення загальної тенденції.

Найважливі­шим завданням аналізу ряду динаміки є виявлення закономір­ності розвитку явища – загальної тенденції динаміки, а також її характеру (типу).

Згладжування (вирівнювання) шляхом укрупнення інтервалів – найпростіший спосіб виявлення закономірності зміни рівнів динаміки, який полягає в одержанні середніх або підсумкових показників для укрупнення періодів (інтервалів) часу.

Згладжування способом ковзної середньої є одним з ефективних методів виявлення загальної тенденції розвитку явища в часі. Суть його полягає в тому, що середній рівень обчислюють спочатку з певного числа перших рівнів ряду, потім – з такої ж кількості рівнів, але починаючи з другого, далі – починаючи з третього і т. д.

Аналітичне вирівнювання рядів динаміки вважається найбільш досконалим способом обробки ряду з метою встанов­лення тенденції розвитку явища.

4.Вивчення сезонних коливань

Досить значна кількість суспільних явищ має сезонний ха­рактер, тобто сезонні коливання. Рівень їх рік у рік у певні мі­сяці підвищується, а в інші – знижується. Наприклад, витрати палива у весняно-літні місяці значно більші, ніж в осінньо-зи­мові, досить неоднаковими протягом року виявляються ціни на сільськогосподарську продукцію на ринку і т. д. Такі внутрішнь­орічні коливання, які мають періодичний характер, називають сезонними. Вони завжди пов’язані з впливом природних фак­торів, особливо у сільському господарстві.

Розглянемо деякі методи, розроблені статистикою для вияв­лення та виміру сезонної хвилі.

загрузка...