Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Сегментування ринку та позиціонування товару.

Вивчення попиту на товар та аналіз ринкових можливостей виробника цього товару  тісно пов’язані з дослідженням ринкової сегмункації. Через політику сегментації ринку, що її проводить підприємство чи фірма, втілюється в життя найважливіший принцип маркетингу – орієнтація на споживача. Сегментація ринку  це складова маркетингової роботи, що припускає виділення сегментів ринку – груп споживачів з однорідним характером попиту й однотипною реакцією на маркетинговий вплив (товарну, ціно­ву, збутову і стимуляційну політику) підприємства. Сегментація ринку -це розподіл споживачів на групи на основі різниці в потребах, характеристиках чи поведінці і розроблення для кожної з груп окремого комплексу маркетингу. Сегментація ринку дозволяє: виявити потреби ринку; зосередити свою діяльність на конкретній групі покупців; оптимізувати витрати, повязані з просуванням і реалізації продукції.

Сегментація ринку тісно пов’язана з політикою індивідуалізації то­вару. Маркетинговий підхід відмовляється від необхідності підготовки стандартного, універсального товару, розрахованого на всіх споживачів, і бачить оптимальність бізнесу і конкурентні переваги в розмаїтті й ін­дивідуалізації пропозиції, його суворої орієнтації на відповідні ринкові сегменти. Однак практикам ринку доводиться уникати надмірної сег­ментації чи гіперсегментації, що обмежує розміри попиту ринкових сегментів і значно підвищує витрати.

Сегмент ринку складається зі споживачів, що однаково реагують на той самий набір спонукальних стимулів маркетингу. Підприємство може зупинитися на одному чи декількох сегментах ринку. Стосовно кожного з них підприємство повинне вирішити, яку саме позицію воно хоче по­сісти в даному сегменті. Варто вивчити позиціонування на цільовому ринку марочних товарів конкурентів з погляду властивостей, що є, на думку споживачів, найбільш важливими. Крім того, варто оцінити обсяг попиту на можливі сполучення властивостей товару.

Існує безліч підходів до сегментування ринку. Серед них виділяються  часто вживані:

–          сегментування за поведінкою покупців

–          сегментування за мотивацією покупки

–          сегментування за характеристикою покупців

Сегментацію можна здійснювати за різним змінними параметрами , а саме:

–          сегментація за географічним принципом передбачає розподіл світового ринку на різні  географічні одиниці: зовнішній та внутрішній

регіональні ринки (європейський, африканський)

ринки окремих країн ( італійський, китайський)

внутрішні регіональні ринки (крайові, обласні)

-сегментація за демографічним принципом передбачає розподіл ринку на сегменти  на основі таких демографічних змінних, як вік, стать, раса, національність, релігія. Ці характеристики є найпопулярнішими факторами оскільки їх легко виміряти. Сегментація можлива за однією демографічною характеристикою або за їх комбінацією.

сегментація за соціально-економічними характеристиками враховує рівень доходів споживачів, приналежність до певного класу, професію, освіту тощо.

сегментація за психологічним принципом передбачає врахування типу особистості та стилю життя.

сегментація за споживчими мотивами передбачає класифікацію споживачів залежно від ступеня їх прихильності до торгових марок, інтенсивності споживання, за пріоритетністю мотивів придбання.

Головне призначення сегментування полягає  у виборі цільового ринку

Вибір цільового ринку — важливий вид маркетингових досліджень, оскільки, тільк’и визначивши потреби ринку і свої можливості”, підпри­ємство зможе співвіднести вимоги і запити ринку з власним потенціа­лом і перспективами розвитку й ефективно вибрати конкретний його сегмент чи цільовий ринок для масової маркетингової роботи.

загрузка...