Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Семінарські та практичні заняття

Тема 1. Предмет і метод статистики

 1. Предмет статистики. Статистика та інші науки.
 2. Метод статистики.
 3. Статистична закономірність.
 4. Основні поняття статистичної науки: статистична сукупність, одиниця сукупності, обсяг сукупності, ознаки та їх види.
 5. Статистичні показники, їх види.
 6. Етапи статистичного дослідження.
 7. організація статистики в Україні.

Тема 2. Статистичне спостереження

 1. Поняття про статистичне спостереження. Завдання та види статистичного спостереження.
 2. Організація статистичного спостереження. План спостереження.
 3. Програма статистичного спостереження. Статистичний інструментарій.
 4. Організаційні форми спостереження.

5.  Помилки статистичного спостереженого та способи їх виявлення. Контроль даних статистичного спостереження.

Тема 3. Зведення і групування статистичних даних

 1. Побудова варіаційних рядів розподілу.
 2. Побудова графіків розподілу.
 3. Побудова аналітичного групування.
 4. Оформлення групової статистичної таблиці.
 5. Аналіз результатів аналітичного групування.

Тема 4. Середні величини

 1. Обчислення різних видів середніх величин. Мажорантність середніх.
 2. Обчислення середньої арифметичної простої. Математичні властивості середньої.
 3. Обчислення середньої арифметичної зваженої. Математичні властивості середньої.
 4. Обчислення середньої арифметичної способом моментів.
 5. Обчислення моди і медіани для варіаційного інтервального ряду розподілу.

Тема 5. Показники варіації

 1. Обчислення показників варіації за не згрупованими даними.
 2. Обчислення показників варіації за згрупованими даними.
 3. Математичні властивості для дисперсії.
 4. Обчислення дисперсії способом моментів.
 5. Правило додавання дисперсій.

Тема 6. Вибірковий метод

 1. Обчислення середньої та граничної помилок випадкової вибірки для середньої.
 2. Обчислення довірчих інтервалів  для середньої.
 3. Обчислення середньої та граничної помилок випадкової вибірки для частки.
 4. Обчислення довірчих інтервалів для частки.
 5. Визначення необхідної чисельності вибірки.

Тема 7. Перевірка статистичних гіпотез

 1. Перевірка статистичної гіпотези  про відповідність емпіричного розподілу щодо нормального.
 2. Перевірка статистичних гіпотез відносно  різниці між середніми.

Тема 8. Кореляційний аналіз

 1. Аналіз простої лінійної кореляції.
 2. Аналіз простої нелінійної кореляції.
 3. Аналіз множинної кореляції.
 4. Непараметрична кореляція ( рангова кореляція ).

Тема 9. Ряди динаміки

 1. Обчислення показників ряду динаміки базисним та ланцюговим способами.
 2. Вивчення тенденції в рядах динаміки  способом укрупнення періодів, способом ковзної середньої, аналітичного вирівнювання способом найменших квадратів.
 3. Аналіз сезонних коливань.

Тема 10. Індекси

 1. Обчислення загальних агрегатних індексів.
 2. Обчислення середньоарифметичного та середньо гармонічного індексів.
 3. Обчислення індексів середнього рівня за факторами.

Тема 11. Статистичні графіки

 1. Побудова графіків динаміки
 2. Побудова графіків структури

Тема 12. Статистика рослинництва

 1. Побудова земельних балансів.
 2. Обчислення показників ефективності використання землі.
 3. Обчислення облікових категорій посівної площі.
 4. Обчислення показників агротехніки.
 5. Індексний аналіз валового збору і врожайності.

Тема 13. Статистика тваринництва

 1. Обчислення показників наявності і відтворення худоби.
 2. Обчислення показників продукції тваринництва та продуктивності худоби.
 3. Індексний аналіз про даних про тваринництво.
 4. Аналіз показників забезпеченості кормами та використання кормів.

Тема 14. Статистика виробничих ресурсів та ефективності виробництва

 1. Обчислення показників наявності та використання основних засобів, енергетичного устаткування та робочих машин.
 2. Обчислення показників середньої чисельності працівників та руху робочої сили.
 3. Обчислення фондів робочого часу та їх використання.
 4. Аналіз структури собівартості продукції.
 5. індексний аналіз собівартості продукції.
 6. Аналіз прибутку та рівня рентабельності.

Тема 15. Основи соціально-економічної статистики

 1. Обчислення показників природного та механічного руху населення.

2.  Обчислення обсягу валового внутрішнього продукту.

 1. Обчислення та аналіз за факторами валового національного доходу.
 2. Індексний аналіз споживання населення.

2.3.  Перелік тем розрахунково-графічних робіт

1.  Обчислення між групової, внутрішньо групової та загальної дисперсії. Правило додавання дисперсії.

 1. Обчислення помилок вибірки для різних способів відбору.
 2. Аналіз простої ( лінійної та нелінійної ) кореляції. Побудова кореляційного поля простих кореляцій.
 3. Аналіз множинної кореляції.
 4. Тенденції в рядах динаміки. Побудова графіків динаміки.
 5. Індексний аналіз прибутку за факторами.

2.4. Перелік тем курсових робіт

 1. Статистичне вивчення виробництва зернових культур.
 2. Статистичне вивчення виробництва цукрових буряків.
 3. Статистичне вивчення виробництва картоплі.
 4. Статистичне вивчення виробництва льонопродукції.
 5. Статистичне вивчення кормової бази і кормових ресурсів.
 6. Статистичне вивчення виробництва молока.
 7. Статистичне вивчення продуктивності праці в сільському господарстві.
 8. Статистичне вивчення рівня та динаміки продуктивності праці в рослинництві.
 9. Статистичне вивчення рівня та динаміки продуктивності праці в тваринництві.

10.  Статистичне вивчення результатів фінансово-господарської діяльності.

11.  Індексний аналіз виробництва зерна.

12.  Індексний аналіз виробництва льонопродукції.

13.  Індексний аналіз виробництва картоплі.

14.  Індексний аналіз виробництва овочів.

Індексний аналіз виробництва молока.

загрузка...