Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Середні величини

1.Понятя центральної тенденції ряду розподі­лу. Суть і значення середних величин.

2.Види середних величин

3.Розрахунок середньої арифметичної способом моментів.

1.Понятя центральної тенденції ряду розподі­лу. Суть і значення середних величин.

При зоровому сприйнятті показників рядів розподілу і їх графіків переконуємося, що розмір варіант має деякі загальні закономірності, які проявляються в тому, що їх величини гру­пуються навколо центра розподілу. За даними статистичного ряду при віддаленні від центра розподілу вгору і вниз, а при графічному зображенні при віддаленні вправо і вліво частоти постійно спадають. Тенденція значень ознаки постійно групува­тися навколо центра розподілу частот, статистичною характе­ристикою якого є середня арифметична , називається цент­ральною тенденцією.

Таким чином, виникає необхідність розрахунку характерис­тик статистичних рядів розподілу.

Найважливішою характеристикою варіаційного ряду розпо­ділу є середня величина.

2. Види середніх величин

Статистика розрізняє два типи середніх величин: об’ємні і структурні. Математична статистика поділяє об’ємні середні ве­личини на види: 1) середня арифметична; 2) середня геомет­рична; 3) середня гармонійна; 4) середня квадратична (кубічна) тощо.

3.Розрахунок середньої арифметичної звичайним способом та способом моментів

Якщо досліджувана сукупність представлена досить знач­ною кількістю одиниць спостереження і величини ознак великі за розмірами, обчислення середньої виявляється громіздким. У таких випадках розрахунок середньої арифметичної здійснюють способом моментів, або, як його називають, відрахунком від умовного нуля (від умовного початку). Цим способом об­числення досягається перехід ‘від ряду великих чисел до ряду значно менших чисел, що зумовлює зручність обчислювальних операцій.

загрузка...