Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Синтетичний облік матеріальних запасів

Для синтетичного обліку товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ) призначені рахунки класу 2 «Запаси». Це активні рахун­ки, по дебету яких відображають залишок та надходження за­пасів, а по кредиту – їх вибуття (табл. 5.2). Призначення кожного рахунку розглянемо детальніше.

Рахунок 20 «Виробничі запаси» має дев’ять субрахунків, з на­зви яких видно, що на них відображається.

201 «Сировина й матеріали» — обліковують сировину та основні матеріали, які призначені для виготовлення продукції, госпо­дарських потреб, додаткового обладнання вагонів, барж, суден то­що. Заготовлену сільськогосподарську продукцію для подальшої переробки також обліковують на цьому субрахунку.

Рахунки класу 2 «Запаси»

Синтетичні рахунки Субрахунки
Код Назва Код Назва
1 2 3 4
20 201 Сировина й матеріали

Виробничі запаси

202 Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби
203 Паливо
204 Тара й тарні матеріали
205 Будівельні матеріали
206 Матеріали, передані в пере­робку
207 Запасні частини
208 Матеріали сільськогоспо­дарського призначення
209 Інші матеріали
21 Тварини на вирощу­ванні та відгодівлі 211 Молодняк тварин на вирощу­ванні
212 Тварини на відгодівлі
213 Птиця
214 Звірі
215 Кролі
216 Сім’ї бджіл
217 Доросла худоба, що вибракувана з основного стада
218 Худоба, що прийнята від на­селення для реалізації
22 Малоцінні та швидко­зношувані предмети За видами предметів
23 Виробництво За видами виробництва
24 Брак у виробництві За видами продукції
25 Напівфабрикати За видами напівфабрикатів
26 Готова продукція За видами готової продукції
27 Продукція сільсько­господарського вироб­ництва За видами продукції
28 Товари 281 Товари на складі
282 Товари в торгівлі
283 Товари на комісії
284 Тара під товарами
285 Торгова націнка

202 «Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби» — напівфабрикати, конструкції та вироби, придбані для комплекту­вання продукції, що випускається.

203 «Паливо» – нафтопродукти (бензин, дизельне пальне, мас­тильні матеріали тощо), тверде паливо (вугілля, торф, дрова), газ, призначені для експлуатації транспортних засобів, технологічних потреб виробництва, вироблення енергії, опалення будівель тощо.

204 «Тара й тарні матеріали» — тара з дерева, картону, металу, пластмаси, мішки, тарні матеріали і деталі, призначені для виго­товлення та ремонту тари (деталі для зборки ящиків, бочкова клепка, залізо обручне, фольга та інші). Інвентарну тару облікову­ють у складі основних засобів.

205 «Будівельні матеріали» — будівельні матеріали, які використовуються на виконання будівельних і монтажних робіт, виго­товлення будівельних конструкцій і деталей, оздоблювальних робіт; силікатні матеріали (цегла, цемент, камінь, пісок та інші); лісові матеріали (ліс круглий, дошки, фанера, дерев’яно-стру­гальні або волокнисті плити та інші); будівельний метал (залізо листове, бляха, цинк листовий, сталь та інші); металовироби (цвя­хи, гайки, болти та інші); електротехнічні матеріали (провід, пат­рони, лампи, запобіжники, ізолятори та інші); вироби хімічної промисловості (азбест, кислоти, фарба, оліфа, руберойд, толь) та інші матеріали. Обладнання, яке не потребує монтажу (транс­портні засоби, сільськогосподарські машини, вільно розміщені верстати, будівельні механізми, виробничий інвентар, вимірю­вальні прилади тощо) на цьому субрахунку не обліковують.

206 «Матеріали, передані в переробку» – сировина, продукція і матеріали, які передані для переробки на сторону з наступним включенням у собівартість одержаних з них виробів. Передані в переробку матеріали списують у дебет субрахунку 206 з кредиту відповідних матеріальних рахунків. Витрати по переробці (оплата виконаних робіт, вантажно-розвантажувальні роботи, транспорту­вання та інші) відносять у дебет рахунку 23 «Виробництво». На ньо­го списують вартість переробленої сировини: дебет рахунку 23 і кре­дит субрахунку 206. Одержану продукцію з переробки оприбуткову­ють з кредиту рахунку 23 в дебет рахунку 26 «Готова продукція».

207 «Запасні частини» – куплені та виготовлені в своєму госпо­дарстві запасні частини, деталі, вузли, агрегати, призначені для ремонтів і технічних доглядів тракторів, комбайнів, автомобілів, сільськогосподарської та іншої техніки. На цьому ж субрахунку обліковують гуму (автомобільні та інші шини) у запасі та обороті. Облік ведуть за номерами. При заміні вартість нових шин спису­ють на витрати. Зняті шини, придатні для відновлення, оприбут­ковують у дебет субрахунку 207, а непридатні для відновлення -в дебет субрахунку 209. Шини, що були в експлуатації і підляга­ють відновленню, обліковують окремо від нових. Автомобільні шини, які знаходяться на колесах автомобілів, включені в їх ціну і обліковуються у складі основних засобів.

Акумулятори обліковують за видами і марками.

На субрахунку 207 обліковують також обмінний фонд повно-комплектних машин, устаткування, двигунів, вузлів і агрегатів. Обмінний фонд, як правило, мають ремонтні підприємства.

208 «Матеріали сільськогосподарського призначення» – міне­ральні добрива, біопрепарати, медикаменти і хімікати, які вико­ристовуються для боротьби зі шкідниками сільськогосподарських Культур та хворобами тварин.

Біопрепарати, медикаменти і хімікати обліковують у бухгал­терії в грошовому виразі. Кількісний їх облік ведуть працівники ветеринарної служби в окремій книзі. Проведення профілактич­них щеплень реєструють у журналі (форма № 2-вет.). Списують біопрепарати і медикаменти по актах, які складають на підставі записів у амбулаторному журналі. Дефіцитні лікарські засоби, а також ліки, які містять отруйні і сильнодіючі засоби, повинні списуватися індивідуально по рецепту. Порядок обліку медика­ментів і біопрепаратів визначено спеціальною інструкцією. Вете­ринарний працівник щомісяця складає і подає в бухгалтерію звіт про рух біопрепаратів і медикаментів.

209 «Інші матеріали» – матеріальні цінності, одержані від ліквідації основних засобів (металобрухт, утиль), зношені шини, бланки суворого обліку, відходи виробництва тощо.

Рахунок 23 «Виробництво» призначений для обліку виробни­цтва. По дебету цього рахунку відображають витрати на виробни­цтво, а по кредиту – вихід продукції: дебет рахунків 26 «Готова продукція», 27 «Продукція сільськогосподарського виробницт­ва», кредит рахунку 23. Детально облік виробництва розглянуто в розділах 10, 11, 12 посібника.

Рахунок 24 «Брак у виробництві» використовується для обліку браку у виробництві, яким є продукція, напівфабрикати, деталі, роботи, які не відповідають за своєю якістю встановленим стан­дартам або технічним умовам.

Брак поділяється на внутрішній та зовнішній. Внутрішній – це такий брак, який виявлений у процесі виробництва. Зовнішній – це такий брак, який виявлений споживачем і пред’явлений для відшкодування збитків.

Фактична собівартість виявленого браку списується з виробни­цтва: дебет рахунку 24 «Брак у виробництві», кредит рахунку 23 «Виробництво». Витрати, пов’язані з ліквідацією (виправленням) браку, відносять у дебет рахунку 24. По кредиту рахунку 24 відоб­ражаються суми, що списуються на витрати виробництва як втра­ти від браку (в дебет рахунку 23), оприбуткування відходів через брак, відшкодування браку винними особами:

а) суми відшкодування браку віднесені на винних осіб: дебет субрахунку 375 «Розрахунки за відшкодування завданих збитків», кредит рахунку 24 «Брак у виробництві»;

б) оприбуткування бракованої продукції за цінами можливої реа­лізації: дебет рахунку 209 «Інші матеріали», кредит рахунку 24.

Рахунок 25 «Напівфабрикати» використовується для обліку напівфабрикатів. Напівфабрикати – це продукція, яка не про­йшла всіх технологічних стадій виробництва і потребує доопра­цювання.

За дебетом рахунку 25 відображають надходження напівфабрикатів з виробництва (з кредиту рахунку 23 «Виробництво»), по кредиту рахунку 25 показують списання напівфабрикатів у ви­робництво (дебет рахунку 23) або на реалізацію (дебет рахунку 90 «Собівартість реалізації»).

Уцінку напівфабрикатів списують у дебет субрахунку 946 «Втрати від знецінення запасів», а нестачу – в дебет субрахунку 947 «Нестачі і втрати від псування цінностей» з кредиту рахунку 25.

Рахунок 26 «Готова продукція» призначений для обліку наяв­ності та руху готової продукції підприємства. Оприбутковують го­тову продукцію з виробництва: дебет рахунку 26 і кредит рахунку 23 «Виробництво». При списанні готової продукції запис роблять у кредит рахунку 26 і дебет різних рахунків: 90 «Собівартість ре­алізації», 23 «Виробництво» та інші.

Рахунок 27 «Продукція сільськогосподарського виробництва» використовується для обліку наявності та руху сільськогоспо­дарської продукції, яка призначена для продажу на сторону, не­виробничого споживання, виробничих цілей (насіння, корми, саджанці), побічної продукції. Одержання сільськогосподарської продукції з виробництва відображають по дебету рахунку 27 і кре­диту рахунку 23. Списання продукції показують по кредиту рахунку 27 і дебету рахунків 90, 23, 91, 92 та інших.

Сільськогосподарська продукція, одержана з виробництва, оприбутковується за плановою (нормативною) собівартістю, яка в кінці року після проведення калькуляції доводиться до рівня фактичної собівартості.

У Плані рахунків не виділені субрахунки до рахунку 27, а ли­ше зазначено, що субрахунки ведуть за видами продукції. Підпри­ємства самостійно встановлюють назви субрахунків до рахун­ку 27. Можна запропонувати вести такі субрахунки:

271 «Готова продукція»;

272 «Корми»;

273 «Насіння»;

274 «Органічні добрива».

На субрахунку 271 обліковують отриману з виробництва про­дукцію: зерно, овочі, фрукти, цукрові буряки, молоко, яйця, мед тощо. Після доробки продукції і чіткого визначення її подальшо­го використання з субрахунку 271 записують на субрахунки 272 та 273 продукцію, призначену відповідно для кормів та для Насіння. На субрахунку 271 залишиться продукція для реа­лізації, а також та, чітке використання якої не визначено.

Зерновідходи та іншу продукцію, яка буде використана на корми (сіно, солома, гичка цукрових буряків, силос, сінаж тощо) оп­рибутковують безпосередньо на субрахунок 272: дебет субрахунку ; 272 і кредит рахунку 23 «Виробництво».

На рахунку 28 «Товари» обліковують матеріальні цінності, що надійшли на підприємство з метою продажу. Надходження товарів відображають по дебету, а їх вибуття — по кредиту рахунку 28.

Рахунок 28 має п’ять субрахунків:

281 «Товари на складі» – товари, що знаходяться на складах, базах, в овочесховищах, морозильниках тощо;

282 «Товари в торгівлі» – товари, що знаходяться на під­приємствах роздрібної торгівлі (в магазинах, лотках, кіосках, бу­фетах підприємств громадського харчування тощо);

283 «Товари на комісії» – товари, передані на комісію за дого­ворами комісії та іншими цивільно-правовими договорами, які не передбачають перехід права власності на цей товар до оплати його вартості;

284 «Тара під товарами» – облік наявності та руху тари під то­варами та порожньої тари, як купованої, так і власного виробни­цтва, крім інвентарної тари, що служить для виробничих чи гос­подарських потреб і обліковується на рахунках 11 «Інші необо­ротні матеріальні активи» або 20 «Виробничі запаси»;

285 «Торгова націнка» — торгові націнки на товари. Операції на рахунку 28 відображають так:

– надходження товарів від постачальника – дебет субрахунку 281 і кредит субрахунку 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками »;

– проведено торгову націнку на товари – дебет субрахунку 281 і кредит субрахунку 285;

– передано товари зі складу в торгівлю – дебет субрахунку 282 і кредит субрахунку 281;

– передано товари зі складу на комісію – дебет субрахунку 283 і кредит субрахунку 281;

– списано собівартість реалізованих товарів – дебет рахунку 90 і кредит субрахунків 281 або 282;

– списано торгову націнку, яку відносять на реалізовані това­ри, – дебет субрахунку 285 і кредит субрахунків 281 або 282.

Кореспонденція рахунків по обліку матеріальних запасів наве­дена в таблиці 5.3.

Кореспонденція рахунків по обліку товарно-матеріаль­них цінностей (рахунки 20 «Виробничі запаси», 21 «Твари­ни на вирощуванні та відгодівлі», 22 «Малоцінні та швид­козношувані предмети», 26 «Готова продукція», 27 «Про­дукція сільськогосподарського виробництва», 28 «Товари»)

Зміст господарських операцій Кореспонденція рахунків
дебет кредит
1 2 3
Надійшли товарно-матеріальні цінності (ТМЦ) від постачаль­ників та інших під­приємств і організацій 20,21,22,28 63 «Розрахунки з пос­тачальниками та під­рядниками», 68 «Роз­рахунки за іншими операціями»
Витрати по доставці ТМЦ 20, 21, 22, 28 63, 65 «Розрахунки за страхуванням» , 66 «Розрахунки з опла­ти праці»
Куплені ТМЦ за готівку через підзвітних осіб 20,21,22,28 372 «Розрахунки з під­звітними особами»
Одержано ТМЦ в по­рядку внесків для фор­мування статутного капіталу 20,21,22,28 40 «Статутний капітал»,

46 «Неоплачений капітал»

Безоплатно отримані ТМЦ 20, 21, 22, 28 745 «Дохід від безоп­латно одержаних активів»
Одержано від власного виробництва готову основну і побічну продукцію 20, 26, 27 23 «Виробництво»
Сторнуються мертві (незворотні) відходи зерна та іншої про­дукції 26,27 23
Досписано або сторновано калькуляційні різниці в кінці року після визначення фак­тичної собівартості продукції 26,27 23
Виявлено і оприбут­ковано лишки ТМЦ, виявлені при інвента­ризації 20, 21, 22, 26, 281 «Товари на складі» 719 «Інші доходи від операційної діяль­ності»
Передано ТМЦ від однієї матеріально відповідальної особи до іншої (внутрішньо­господарське переміщення) 20, 21, 22, 26, 27, 28 20, 21, 22, 26, 27, 28
Одержано і оприбут­ковано ТМЦ від лікві­дації основних засобів 20, 22, 28 746 «Інші доходи від звичайної діяльності»
Проведено дооцінку ТМЦ 20, 21, 22, 26, 27, 28 423 «Дооцінка активів»
Списано ТМЦ (без використання ра­хунків класу 8) на:
а) виробництво 23 20, 22, 26, 27, 28
б) загальновиробничі потреби 91 «Загальновироб­ничі витрати» 20, 22, 26, 27, 28
в) адміністративні потреби 92 «Адміністративні витрати» 20, 22, 26, 27, 28
г) капітальне будівництво 151 «Капітальне будівництво» 20, 22, 26, 27, 28
д) реалізацію 90 «Собівартість реалізації», 943 «Собівартість ре­алізованих виробни­чих запасів» 20, 21, 22, 26, 27, 28
Уцінено ТМЦ у зв’язку зі зміною цін 946 «Втрати від знецінення запасів» 20, 21, 22, 26, 27, 28
Списано нестачі ТМЦ 947 «Нестачі і втрати від псування цінностей» 20, 21, 22, 26, 27, 28
Списано ТМЦ, які загинули або зіпсовані внаслідок надзвичай­них подій 99 «Надзвичайні витрати» 20, 21, 22, 26, 27, 28

Операції з податку на додану вартість, які відображаються у зв’язку з рухом матеріалів, у таблиці не наведено.

загрузка...