Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Синтетичний облік основних засобів

Основні засоби надходять на підприємство в порядку капіталь­них інвестицій, облік яких ведуть на рахунку 15 «Капітальні інвестиції». Оприбутковують об’єкти в склад основних засобів по актах у дебет рахунку 10 «Основні засоби» з кредиту рахунків 15, 42 та інших (табл. 7.5).

Таблиця 7.5

Облік надходження основних засобів

Зміст господарських             опе­рацій

Кореспонденція рахунків

Сума,

грн.

дебет кредит
1 2 3 4
Прийнято від підрядни­ка по акту закінчені буді­вельно-монтажні роботи 15 «Капітальні інвестиції» 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» 2000
Нараховано податок на додану вартість (ПДВ) 64 «Розрахунки за податками й платежами» 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» 400
3 поточного рахун­ку оплачено підряд­нику за прийняту ро­боту 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками » 31 «Рахунки в банках» 2400
Списано будівельні матеріали на будівництво 15 «Капітальні інвес­тиції» 20 «Виробничі запаси» 1000
Нараховано оплату праці з нарахування­ми за виконання будівельних робіт 15 «Капітальні інвес­тиції» 66 «Розрахунки з оплати праці» , 65 «Розрахунки за страху­ванням» 300
Оприбутковано об’єкт у склад основ­них засобів 10 «Основні засоби» 15 «Капітальні інвестиції» 3300
Отримано основні засоби від постачаль­ників 15 «Капітальні інвес­тиції» 63 «Розрахунки з постачальни­ками та під­рядниками» 4000
Відображено ПДВ 64 «Розрахунки за по­датками й платежами» 63 «Розрахунки з постачальни­ками та під­рядниками» 800
3 поточного рахун­ку сплачено поста­чальнику за основні засоби 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками » 31 «Рахунки в банках» 4800
Оплачено реєстра­ційні збори, держав­не мито, витрати зі страхування ризиків при купівлі основ­них засобів 15 «Капітальні інвес­тиції» 31 «Рахунки в банках» 100
Відображено ви­трати на встановлен­ня, монтаж, нала­годження 15 «Капітальні інвес­тиції» 31 «Рахунки в банках» 200
Введено в експлуа­тацію основні засоби 10 «Основні засоби» 15 «Капітальні інвестиції» 4300
Безкоштовно отри­мані основні засоби 10 «Основні засоби» 424 «Безоплатно одержані необо­ротні активи» 800
Відображення дохо­ду на суму амортизації по безоплатно одержа­них основних засобах 424 «Безоплатно одержані необоротні активи» 745 «Дохід від без­оплатно одержаних активів» 100
Оприбутковано лишки основних за­собів, виявлених при інвентаризації 10 «Основні засоби» 746 «Інші доходи від звичайної діяльності» 3000
Дооцінка основних засобів: а) на суму збільшення залишкової вартості 10 «Основні засоби» 423 «Дооцінка ак­тивів» 300
б) на суму збільшен­ня зносу 10 «Основні засоби» 13 «Знос (аморти­зація) необоротних активів» 100
Уцінка основних за­собів: а) на суму залишкової вартості 975 «Уцінка необо­ротних активів і фінансових інвес­тицій» 10 «Основні засо­би» 500
б) на суму зносу 13 «Знос (аморти­зація) необоротних активів» 10 «Основні засо­би» 200
Нарахування амор­тизації основних за­собів 23 «Виробництво», 9«Загально виробничі витрати», 92 «Адміністративні витрати» та інші 13 «Знос (аморти­зація) необоротних активів» 300
Відображено витра­ти на ремонт основних засобів 23 «Виробництво», 91 «Загально             виробничі витрати», 92 «Адміністративні витрати» та інші 20 «Виробничі за­паси»,

23 «Вироб­ництво», 65 «Роз­рахунки за страху­ванням»,

66 «Роз­рахунки з оплати праці»

та інші

400
загрузка...