Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Синтетичний облік розрахунків з оплати праці

Облік розрахунків по оплаті праці ведуть на рахунку 66 «Розра­хунки з оплати праці». До рахунку 66 відкривають два субрахунки: 661 «Розрахунки за заробітною платою»; 662 «Розрахунки з депонен­тами». На першому субрахунку обліковують суми нарахованої опла­ти праці, а на другому – невиплаченої (депонованої) оплати праці.

По дебету субрахунку 661 обліковують усі види утримань з оп­лати праці, виплату оплати праці, депонування (перерахунок на субрахунок 662) оплати праці. По кредиту субрахунку 661 відо­бражають нарахування оплати праці і виплат, які не входять до складу фонду оплати праці.

По рахунку 66 може бути розгорнуте сальдо:

– кредитове — означає заборгованість підприємства по оплаті праці працівникам;

– дебетове – означає заборгованість працівників підприємству по оплаті праці. Дебетове сальдо може виникати лише в окремих випадках наприклад, коли є переплати з оплати праці.

При нарахуванні оплати праці запис роблять по кредиту рахунку 66 і дебету різних рахунків, на які відноситься оплата праці . Нічиєї заробітної плати немає. Вона завжди повинна бути віднесена на конкретний об’єкт обліку (структурний підрозділ, вид продукції, послуг тощо).

Кореспонденція рахунків по обліку оплати праці (без вико­ристання транзитного рахунку 81 «Витрати на оплату праці»)

Зміст господарських операцій Кореспонденція рахунків
дебет кредит
Нарахована оплата праці:
за навантаження і доставку куплених матеріальних ціннос­тей 20 «Виробничі запаси», 28 «То­вари» 66 «Розрахунки з оплати праці»
за виробництво продукції 23 «Ви­робництво» 66 «Розрахунки з оплати праці»
по будівництву, закладанню і вирощуванню багаторічних на­саджень, придбанню основних засобів та інших видах капіталь­них інвестицій 15 «Капітальні інвестиції» 66 «Розрахунки з оплати праці»
по торговельній діяльності в торгових підприємствах 93 «Витрати на збут» 66 «Розрахунки з оплати праці»
Нараховано оплату праці пер­соналу адміністрації підприємства 92 «Адміністра­тивні витрати» 66 «Розрахунки з оплати праці»
Нараховано допомогу за час тимчасової непрацездатності та Інші виплати за рахунок фондів соціального страхування 65 «Розрахунки за страху­ванням» 66 «Розрахунки з оплати праці»
Задепоновано невиплачену за­робітну плату 661 «Розрахунки за заробітною платою» 662 «Розрахунки з депонентами»
Нараховано оплату праці за ро­боти з реалізації або ліквідації не­оборотних активів 97 «Інші витра­ти» 66 «Розрахунки з оплати праці»
Нараховано відпускні за раху­нок раніше створеного резерву 47 «Забезпечен­ня майбутніх витрат і пла­тежів» 66 «Розрахунки з оплати праці»
Утримано з оплати праці пода­ток з доходів фізичних осіб 66 «Розрахунки з оплати праці» 64 «Розрахунки за податками й платежами»
Утримано з оплати праці збір на обов’язкове державне пенсійне страхування, за соціальне страху­вання та страхування на випадок безробіття 66 «Розрахунки з оплати праці» 65 «Розрахунки за страхуванням»
Утримано з оплати праці суми заборгованості   за   підзвітними особами 66 «Розрахунки з оплати праці» 372 «Розрахунки з підзвітними осо­бами»
Утримано з оплати праці по виконавчих листах та інші утри­мання 66 «Розрахунки з оплати праці» 37 «Розрахунки з різними дебіторами»
Виплачено   з   каси   заробітну плату 66 «Розрахунки з оплати праці» ЗО «Каса»

Нараховані, але не одержані персоналом у встановлений термін суми з оплати праці депонуються і відображаються по де­бету субрахунку 661 «Розрахунки за заробітною платою» і кре­диту субрахунку 662 «Розрахунки з депонентами». Внесення нестриманої заробітної плати в банк записується по дебету ра­хунку 31 «Рахунки в банках» і кредиту рахунку 30 «Каса». От­римання в банку сум депонованої заробітної плати оформляєть­ся: дебет рахунку ЗО і кредит рахунку 31. Виплата із каси заробітної плати депоненту відображається: дебет субрахунку 662 і кредит рахунку 30.

Депонент (від латинського слова сіеропепз  – той, що відкладає) — фізична або юридична особа, яка внесла цінності (грошові суми або цінні папери) в депозит (тобто до банків, інших установ) на зберігання. Депонентами є працівники підприємств, які з тієї чи іншої причини не отримали в термін належну їм нара­ховану заробітну плату. Не отримана в зазначений термін заробітна плата вважається депонованою.

Якщо сума не отримана у встановлений термін працівником, то у розрахунково-платіжній або платіжній відомості, чи видат­ковому касовому ордері касиром (чи особою, на яку покладені обов’язки касира) проти прізвища осіб, яким не здійснено випла­ту, в місці їхнього підпису ставиться штамп або робиться напис: «Депоновано». Касир складає реєстр депонованих сум і у розра­хунково-платіжній або платіжній відомості записує фактично виплачену суму та нестриману суму виплат, яка підлягає депону­ванню.

Неотримані суми потрібно здавати з каси в банк на поточний рахунок. У касі можуть залишатися суми в розмірах, що не пере­вищують встановлений підприємству ліміт каси.

Для аналітичного обліку розрахунків по субрахунку 662 ведуть Книгу обліку розрахунків з депонентами. Записи в книгу здійсню­ються протягом року на підставі складених касиром реєстрів не­виданої заробітної плати в кожному місяці із зазначенням номера платіжної відомості.

Депоновані суми виплачуються не за відомостями, а за видат­ковими касовими ордерами, які виписуються окремо на кожну особу. Номер видаткового касового ордера і суму, яку виплачено по ньому, записують у Книгу обліку розрахунків з депонентами напроти місяця, в якому здійснено виплату. Різниця між креди­том (віднесено на рахунок депонента) і дебетом (виплачено) Книги обліку розрахунків з депонентами буде величиною невиплаченої заробітної плати по кожному працівнику.

загрузка...