Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Синтетичний та аналітичний облік тварин на вирощу¬ванні та відгодівлі

Синтетичний облік молодняка тварин, тварин на вирощуванні та відгодівлі, звірів, птиці, кролів і бджіл ведуть на рахунку 21 «Тварини на вирощуванні та відгодівлі». Це активний рахунок. По дебету його відображають наявність поголів’я, його над­ходження, а також дооцінку внаслідок оприбуткування приросту живої маси або виходячи з кількості і вартості кормоднів. По кре­диту рахунку обліковують вибуття поголів’я. Переведення тварин з однієї вікової групи в іншу, а також з ферми на ферму відобража­ють по дебету і кредиту цього рахунку.

Рахунок 21 має такі субрахунки:

211 «Молодняк тварин на вирощуванні»;

212 «Тварини на відгодівлі»;

213 «Птиця»;

214 «Звірі»;

215 «Кролі»;

216 «Сім’ї бджіл»;

217 «Доросла худоба, що вибракувана з основного стада»;

218 «Худоба, що прийнята від населення для реалізації».

На субрахунку 211 обліковують наявність, надходження й ви­буття молодняка великої рогатої худоби, свиней, овець, кіз та ко­ней. Аналітичний облік ведеться в розрізі матеріально відповідальних осіб (ферм, відділків тощо) за такими виробничи­ми й віковими групами:

  1. Велика рогата худоба: телички (за роками народження); бички (за роками народження); нетелі; корови-первістки для ре­алізації. Телички і бички можна обліковувати не за роками наро­дження, а відповідно до технологічних груп вирощування: до

шести місяців, від шести місяців до року, старші одного року. Та­кий облік краще дає інформацію про стан поголів’я. Адже якщо вести облік за роками народження, то штучно об’єднуються різні технологічні групи тварин.

2. Свині: поросята до двох місяців (до відлучення від матки); поросята від двох до чотирьох місяців; ремонтний молодняк; сви­номатки, що перевіряються; молодняк свиней на відгодівлі.

3. Вівці й молодняк народження поточного року; молодняк на­родження минулих років і ярки (до переведення в основне стадо). Облік за кожною групою ведеться окремо за рунами: тонкорунні, напівтонкорунні, напівгрубововняні, грубововняні.

4. Кози: молодняк народження поточного року; молодняк на­родження минулих років.

5. Коні: молодняк робочих коней (за роками народження і статтю) і молодняк племінних коней (за роками народження і статтю).

Молодняк племінних тварин усіх видів обліковують також за породами.

На субрахунку 212 обліковують наявність та рух дорослої худо­би, переведеної з основного стада на відгодівлю й нагул. Аналітич­ний облік ведеться за видами худоби: велика рогата худоба на відгодівлі й нагулі; свині на відгодівлі; вівці на нагулі та відгодівлі; кози на нагулі та відгодівлі. У спеціалізованих тварин­ницьких комплексах на цьому субрахунку обліковують худобу, що перебуває на промисловій основі.

На субрахунку 213 обліковують наявність та рух молодняка і дорослої птиці. Аналітичний облік ведеться за такими облікови­ми групами:

1. Кури яєчного напряму: молодняк; маточне стадо несучок; промислове стадо несучок; ремонтний молодняк.

2. Кури м’ясного напряму: молодняк; м’ясні курчата (бройле­ри); маточне стадо.

3. Качки: молодняк; доросле стадо.

4. Гуси: молодняк; доросле стадо.

5. Індики: молодняк; доросле стадо.

6. Цесарки: молодняк; доросле стадо.

7. Перепілки: молодняк; доросле стадо.

На спеціалізованих племінних підприємствах, птахофабри­ках, комплексах з виробництва продукції тваринництва на про­мисловій основі, м’ясокомбінатах облік худоби й птиці ведеться в розрізі вікових (технологічних) груп.

На субрахунку 214 обліковують наявність та рух хутрових звірів (молодняка й дорослого стада). Аналітичний облік ведеться за видами звірів окремо молодняка й основного стада.

На субрахунку 215 обліковують наявність та рух кролів. Аналітичний облік ведеться за породами окремо молодняка й ос­новного стада.

На субрахунку 216 обліковують наявність та рух бджолиних сімей. Аналітичний облік ведеться за кількістю сімей, їх вартістю В цілому по пасіці.

На субрахунку 217 обліковують наявність та рух поголів’я вибракуваних і реалізованих або забитих на м’ясо в господарстві без поставлення на відгодівлю продуктивних тварин і робочої худоби. Аналітичний облік ведеться за видами тварин.

На субрахунку 218 обліковують наявність та рух тварин, прий­нятих від населення для реалізації. Аналітичний облік ведеться за видами худоби.

На аналітичних рахунках облік ведуть по сумі і кількості голів, а по великій рогатій худобі, свинях, вівцях і птиці, крім то­го, обліковують живу масу. Залишки і рух тварин обліковують та­кож по матеріально відповідних особах.

Бухгалтерські записи по синтетичних рахунках роблять у та­кому порядку, як показано в таблиці 5.6.

Таблиця 5.6

Кореспонденція рахунків по обліку тварин на вирощуванні та

відгодівлі

Зміст господарських операцій Кореспонденція рахунків
дебет кредит
Оприбутковано приплід тварин від основного стада 21 «Тварини на ви­рощуванні та відгодівлі» 23 «Виробни­цтво»
Оприбутковано приріст живої маси тварин 21 «Тварини на ви­рощуванні та відгодівлі» 23 «Виробни­цтво»
Дооцінка тварин по приросту, виходячи з кількості кормоднів та їх вартості 21 «Тварини на ви­рощуванні та відгодівлі» 23 «Виробни­цтво»
Одержано добові пташенята від інкубації яєць 21 «Тварини на ви­рощуванні та відгодівлі» 23 «Виробни­цтво»
Вибраковано тварин з основно­го стада і поставлено на відгодівлю 21 «Тварини на вирощуванні та відгодівлі» 10 «Основні засоби»
Переведено тварин з однієї вікової групи в іншу 21 «Тварини на вирощуванні та відгодівлі» 21 «Тварини на вирощуванні та відгодівлі»
Оприбутковано тварин, які надійшли в результаті покупки від різних підприємств та організацій 21 «Тварини на вирощуванні та відгодівлі» 63 «Розрахунки з постачальни­ками та підряд­никами»
Списано тварин на забій 23 «Виробни­цтво» 21 «Тварини на вирощуванні та відгодівлі»
Одержано продукти від забою тварин 26 «Готова про­дукція» 23 «Виробни­цтво»
Переведено тварин в основне стадо:
а) на списання вартості тварин 15 «Капітальні інвестиції» 21 «Тварини на вирощуванні та відгодівлі»
б) оприбуткування тварин у склад основних засобів 10 «Основні за­соби» 15 «Капітальні інвестиції»
Списано тварин на реалізацію:
а) списання собівартості тва­рин 90 «Собівартість реалізації» 21 «Тварини на вирощуванні та відгодівлі»
б) нарахування виручки від ре­алізації 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» 70 «Доходи від реалізації»
Списано тварин внаслідок за­гибелі, нестачі, вимушеного за­бою 24 «Брак у вироб­ництві» 21 «Тварини на вирощуванні та відгодівлі»
Вартість загиблих тварин віднесено за рахунок:
а) підприємства 23 «Виробни­цтво» 24 «Брак у вироб­ництві»
б) винних осіб 375 «Розрахунки за відшкоду­ванням завданих збитків» 24 «Брак у вироб­ництві»
Одержано шкури і м’ясо від за­гиблих тварин 26 «Готова про­дукція» 24 «Брак у вироб­ництві»
Списано тварин внаслідок стихійного лиха 99 «Надзвичайні витрати» 21 «Тварини на вирощуванні та відгодівлі»
загрузка...